Ғылыми дәрежесі
Тарих ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы
ПМУ доценті
Білімі
Қарағанды мемлекеттік университетнің тарих факультеті (1992), «Тарих» мамандығы. 2008 жылы 07.00.06 «Археология» мамандығы бойыншакандидаттық диссертацияны қорғады.
Жұмыс тәжірибесі
12 жыл
Оқытатын пәндері
Қазақстан тарихы, Қазақстанның жана заман тарихы, Азия және Африка елдернің жана және қазуіргі заман тарихы, Қазақстан тарихы бойынша деректер,Источники по истории зарубежных стран, Шет елдер тарихы бойынша деректер, Кәсіби бағытталған шетел тілі.
Ғылыми басылымдары
Жалпы көлемі 60 астам 1) Мерц В.К. Работы на стоянке Нурманбет 1 // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. Барнаул, 1995. – С. 42-47.– С. 56-60. 2) Мерц В.К. Нижнепалеолитический комплекс стоянки – мастерской Экибастуз 20 // Каменный век Казахстана и сопредельных территорий. Туркестан, 1998. – С. 144-159. 3) Мерц В.К. Стоянка каменного века Кара-Будур 3 // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул. 1998. – С. 51-54. Остеологический комплекс поселения Борлы // Маргулановские чтения - 2012: Материалы ежегодной научно-практической конференции. Астана, 2012. – С. 27-29. 4) Мерц В.К. Раскопки поселения Борлы // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 2013. – С. 196-206. 5) Мерц В.К. Новые материалы раннего бронзового века из Западной части Кулундинской равнины // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 2013. – С. 207-215. 6) Мерц В.К. Zinn und Kupfer aus dem Osten Kasachtans. Erdebnisse tines deutcsh-kasachicshen Projektes 2003-2008 // Unbekanntes Kasachstan Archeologie im Herzen Asiens. T.1, Bochum, 2013. – S. 357-382.
Ғылыми зерттеу саласы
Археология, Павлодар Ертіс өңірінің археологиясы, Ежелгі заманнан орта ғасыр заманына дейінгі Солтүстік Шығыс Қазақстан тарихи мәдени даму концепциясын өңдеу үстінде, археологиялық ескерткіштер комплексінің зерттеу бағдарламаларын, және олардың негізінде ашық аспан асытнда мұражай жиынтықтарын ашу.
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
Қазақстан және Ресей археологиясы мәселелері бойныша өткен көптеген ғылыми зерттеу конференцияларының, ғылыми зерттеу бағдарламаларының белсенді қатысушысы, Германия, Ресей мен Қзақастанда жарияланған елуден астам ғылыми еңбектер авторы, Павлодар Ертіс өңірі археологиялық ескерткіштері тақырыбына арналған ғылыми мақалалардың авторы, «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында зерттелген Шідерті ІІІ көпқабатты археологиялық ескерткішін ашып зерттеген. Ерте қола заманының ескеткіштерін зерттеген, Ақбидайық тас үстіндегі суреттерді зерттеген, т.б.