Қожамжарова Майра Жанайдарқызы
Кафедра меңгерушісі
Ғылыми дәрежесі
философия ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы
ПМУ доценті
Білімі
жоғары, В.В. Куйбышев атындағы Томск мемлекеттік университеті, философия факультеті, 1989 ж. 2009 жыл – 09.00.08 – «Ғылым мен техника философиясы» мамандығының шифрі бойынша кандидаттық диссертацияны қорғау (ҚР БжҒМ Философия мен саясаттану институты).
Жұмыс тәжірибесі
33 жыл
Оқытатын пәндері
Ғылымның пәндік құрылысы, Философия, Дінтану, Ортағасыр арабмұсылман философиясы, Логика, Білім беру философиясы, Ғылымның тарихы мен философиясы, Философия тарихы
Ғылыми басылымдары
Жалпы саны - 60. 1. Влияние новых религиозных движений на современную религиозную ситуацию в Казахстане// Әл-фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы, 2014. – № 2(47); 2. Оn the methodology of studying the phenomenon of patriotism// European Journal of Science and Theology, December 2014, Vol.10, No.6, Р. 217-224 (A. A. Uyzbayeva, A. Sagikyzy, G. G. Akhmetova); 3. Коллективная монография «Новые религиозные движения в Казахстане», Павлодар: Дом Печати, 2014 г. – 200 с. 4. Мәңгілік Ел» как новая ступень духовной эволюции (проект) (в сооавтор Г.Г.Ахметова, Кокумбаева Б.Д., Смирнова Н.) Адам әлемі // Философский и общественно-гуманитарный журнал. - 2017. - №1(71). – С 114-123 5. Integration of migrant workers as part of the migration policy of the republic of Kazakhstan (в сооавтор. Алтыбасарова М.А., Бейсембаева Г., Амангалиева З., Траисова Т.)// Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2016 – Vol. 7. – pp. 1588 – 1597 https://orcid.org/0000-0001-7812-7114 6. Ұлттық менталитеттің даму аясындағы жыраулық мәдениет / А. Құдабаев, Г. Ахметова, С. Аубакирова // Адам әлемі - 2 (80) 2019. - Б. 111-121ү 7. Тенденции развития социального предпринимательства в РК / Кожамжарова М.Ж., Абдикакимов М.Т., Альмуханов С.Х., Искакова З.С. // Вестник Торайгыров университет, Серия Гуманитарная № 4, секция "Социология, стр.64-80. 8. Қазіргі кезеңдегі әлемдік дін нысандарының әлеуметтенуі / Кожамжарова М.Ж., Аубакирова С.С., Бегимтаев А.И.. Искакова З.С // Вестник ПГУ, Серия Гуманитарная №3, Секция "Социология", стр. 108-120 9. Кәсіпкерлік университеттердің құрылу ерекшелігі және мәні / Кожамжарова М.А., Аубакирова С.С., Абдикакимов М.Т., Артыкбаева Г.Т., Искакова З.С. // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби, Серия Педагогические науки, №2, стр. 98-109 10. Philosophical discourse of cognitive meanings of education / R.S. Salimova, D.N. Nurmanbetova, S.S. Aubakirova // Вестник КарГУ. Серия «История. Философия». № 3(107)/2022. - С. 373-379. 11. Инновациялық университеттердің статусы мен әлеуеті / Аубакирова С.С., Кожамжарова М.Ж., Ахметова Г.Г., Искакова З.С. // Адам әлемі. – 2022. – № 1 (91). – Б. 27-36. 12. Кәсіпкерлік университеттердің ерекшеліктері мен білім беру траекториясы / Жумабекова Г.А., Кожамжарова М.Ж., Артыкпаева Г.Т., Жаябаева Р.Г. // Вестник Торайгыров университета, ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 1, 2022. - Б. 123-137.
Ғылыми зерттеу саласы
ғылыми тиімділік, этноконфессионалды орта, жаңа діни қозғалыстар мәселелері.
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
- «ҚР Білім беру саласының Құрметті қызметкері» атты белгісінің иегері (2016); - С. Торайғыровтың 125-жылдығына арналған мерекелік медалі (2018); - ҚР БжҒМ «2012-2014 ж.ж. арналған ғылыми зерттемелерді гранттық қаржыландыру» қазыналық бағдарламасы бойынша мемлекеттік қазынадан қаржыландырылатын «Қазақстандағы жаңа діни қозғалыстар» тақырыбы ҒЗЖ-ның ұйымдастырушысы мен ғылыми жетекшісі; - Шаруышылық шартты жобасының ғылыми жетекшісі; - ОЖСБ арналған тестілік тапсырмалардың эксперті (2018); - НААР экспертінің сертифкаты. - Павлодар облысының әкімі Ә. Сқаковтың Алғыс хаты. 30.08.2022
Кабинет нөмірі, корпус
А-517
Жұмыс телефоні
1153
E-mail
gpf_fcgd@tou.edu.kz; mayra_2901@mail.ru
ORCID
https://orcid.org/0000-0001-7812-7114