Ғылыми-зерттеу жұмыстары

Кафедра оқытушылары психология, педагогика және әлеуметтік жұмыс саласында түрлі бағыттар бойынша белсенді ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Ғылыми-зерттеу қызметі кафедраның ғылыми мектептерінің келесі бағыттары бойынша жүргізіледі:

- Көп деңгейлі білім беру жүйесінде кәсіби дайындықты психологиялық-педагогикалық қолдау (жетекшісі: п. ғ. д., профессор Е. И. Бурдина);

- Болашақ мамандардың зияткерлік еңбек мәдениетін қалыптастырудың әдістемелік-технологиялық негіздері (п.ғ. к., қауымдастыр. профессор (доцент) Адилова В. Х., п. ғ. д., профессор Бурдина Е. И.).

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы халықаралық және шетелдік конференцияларға белсенді қатысады (Германия, Ресей, Польша, Украина, АҚШ, Англия, Ұлыбритания, Чехия, Болгария, Қытай, Қырғызстан), өздерінің біліктілік деңгейлерін үнемі арттырып отырады.

Арын Е.М., Пфейфер Н.Э., Бурдина Е. И., Семенова М. В., Гущина Л. Ю. 2007 жылы "ХХІ ғасыр педагогын кәсіби даярлаудың теориялық аспектілері" атты оқу құралы үшін педагогика саласындағы үздік зерттеулер үшін Ы. Алтынсарин атындағы Мемлекеттік сыйлығын алды. П.ғ. д., профессор К. М. Кертаева " 2007 жылдың ЖОО-ның үздік оқытушысы" мемлекеттік грантының иегері атанды.

П. ғ. д., профессор Е. О. Жұматаева "Ұлттық идея Қазақстанның 2007-2009 жылдарға арналған тұрақты дамуының негізі ретінде" қолданбалы ғылыми зерттеулер бойынша ашық конкурстың жеңімпазы атанды.

ҚР БҒМ "Болашақ мамандардың зияткерлік еңбек мәдениетін қалыптастырудың әдістемелік-технологиялық негіздері" гранттық жобасы - п.ғ. к., қауымдастырылған. профессор (доцент) Адилова В. Х.

PhD докторы дипломын алу және ПМУ қауымдастырылған профессоры атағын беру -Тулекова Г. М.

Адилова В. Х. – 2015 ж. - 2015-2017 жылдарға арналған ҚР БҒМ ҒК ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру конкурсының жеңімпазы.

П. ғ. к., профессор С. К. Ксембаева мерейтойлық медальмен марапатталды.

ADA anniversary fellowship program, the USA, ASU - п. ғ. к., профессор Кудышева А. А.

Адилова В. Х. - 2016 ж. - РФ жоғары оқу орындарының оқытушылары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінің ғылыми қызметкерлері арасындағы 2015 жылғы үздік ғылыми кітапқа арналған Бүкілресейлік байқаудың лауреаты (РФ отандық білім беруді дамыту қорының дипломы).

8D011 (6D010300) – Педагогика және психология мамандығы дайындық бағыты бойынша Диссертациялық кеңес жұмыс істейді.

1.    Донцов Артем Сергеевичтің «6D010300 - Педагогика и психология» мамандығы бойынша "РhD" философия докторы дәрежесін алу үшін «Формирование готовности магистрантов научно-педагогического направления к реализации предметно-языкового интегрированного обучения» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы қорғалды;

2.    Ахмеджанов Асад Бисенгазыевичтің «6D010300 - Педагогика и психология» мамандығы бойынша "РhD" философия докторы дәрежесін алу үшін «Болашақ заңгерлердің кәсіби уәжін қалыптастырудың негізі ретінде білім мазмұнындағы халықтық дәстүрлер» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы қорғалды;

3.    Нургалиева Муршида Елубаевнаның «6D010300 - Педагогика и психология» мамандығы бойынша "РhD" философия докторы дәрежесін алу үшін «Студенттердің интеллектуалды әлеуетін арттыру үдерісінде өздік жұмысты ұйымдастырудың педагогикалық шарттары» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы қорғалды;

4.    Махадиева Асель Каратаевның «6D010300 - Педагогика и психология» мамандығы бойынша "РhD" философия докторы дәрежесін алу үшін «Ата-ана мен аутист бала» қарым-қатынас жүйесіндегі стресті жеңуді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы қорғалды;

5.    Уайханова Меруерт Асетовнаның «6D010300 - Педагогика и психология» мамандығы бойынша "РhD" философия докторы дәрежесін алу үшін «Педагогическая концепция  культурологического содержания современного школьного учебника» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы қорғалды.

6. Ерофеева Рената Жаудатовнаның «6D010300 - Педагогика и психология» мамандығы бойынша "РhD" философия докторы дәрежесін алу үшін "Формирование профессиональной готовности учителей физической культуры с учетом гендерных особенностей обучающихся" тақырыбындағы диссертациялық жұмысы қорғалды 

7. Кударова Назгуль Абильбековнаның «6D010300 - Педагогика и психология» мамандығы бойынша "РhD" философия докторы дәрежесін алу үшін "Жоғары оқу орнында студенттердің көшбасшылық қасиеттерін өркендетуде ұлттық кодтың атқарар рөлі" тақырыбындағы диссертациялық жұмысы қорғалды

8. Кодекова Галия Бикеновнаның «6D010300 - Педагогика и психология» мамандығы бойынша "РhD" философия докторы дәрежесін алу үшін "Студенттердің кәсіби ойлау қабілетін дамытудың ғылыми-теориялық негіздері" тақырыбындағы диссертациялық жұмысы қорғалды.

9. Жомартова Айсулу Далеловна «6D010300 - Педагогика және психология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)» (философия докторы «РhD» дәрежесін алуға) ғылыми дәрежесін алуға ұсынылған «Формирование готовности будущих педагогов к инклюзивному образованию в условиях информатизированной среды» тақырыбында

10. Антикеева Самал Канатовна «6D010300 - Педагогика және психология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)» (философия докторы «РhD» дәрежесін алуға) ғылыми дәрежесін алуға ұсынылған «Формирование психолого-педагогических компетенций социальных работников через курсы повышения квалификации» тақырыбында

11. Попандопуло Анар Сериковна «6D010300 - Педагогика және психология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)» (философия докторы «РhD» дәрежесін алуға) ғылыми дәрежесін алуға ұсынылған «Развитие метапознания студентов вуза в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин» тақырыбында

12. Алимова Шолпан Жанболатовна «6D010300 - Педагогика және психология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)» (философия докторы «РhD» дәрежесін алуға) ғылыми дәрежесін алуға ұсынылған «Формирование исследовательской компетентности студентов в процессе психолого-педагогической подготовки» тақырыбында

13. Куанышева Бакыт Таупыховна «6D010300 - Педагогика және психология» мамандығы бойынша философия докторы «PhD» ғылыми дәрежесін алу үшін «Формирование медиакомпетентности студентов в условиях иноязычной подготовки в ВУЗе» тақырыбында

14. Каббасова Айнагуль Танырбергеновна «6D010300 - Педагогика және психология» мамандығы бойынша философия докторы «PhD» ғылыми дәрежесін алу үшін «Педагогические условия использования метапредметного потенциала иностранного языка в подготовке будущих учителей» тақырыбында

15. Кажикенова Гульнар Муратовна 8D01101- Педагогика және психология мамандығы бойынша философия докторы «РhD» дәрежесін алу үшін «Развитие рефлексивного диалога в педагогическом процессе ВУЗа» тақырыбында.

Алтай мемлекеттік университетімен (Барнаул қ., РФ), Омбы өңірлік институтымен (Омбы қ., РФ), Мәскеу психоанализ институтымен (Мәскеу қ., РФ), Ф. М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетімен (Омбы қ., РФ),  Санкт-Петербург мемлекеттік Психология және әлеуметтік жұмыс институтымен (Санкт-Петербург қ., РФ), Еуропалық экономика және саясат академиясымен (Прага қ., Чехия), Мурманск арктикалық мемлекеттік университетімен (Мурманск қ, РФ) білім және ғылым саласындағы академиялық ынтымақтастық туралы халықаралық шарттарға қол қойылды.

PhD докторы дипломын алу және «Торайғыров университеті» КЕАҚ қауымдастырылған профессоры атағын беру – Жомартова А. Д., Антикеева С. К., Попандопуло А. С.

2022-2024 жылдарға арналған «Жас ғалым» жобасы аясында жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру шеңберінде келесі жобаларды іске асыру жүзеге асырылуда (постдокторантура):

- Аженов Аскар Алимаулетович «Жоғары оқу орындар жүйесіне мансаптық кеңес беруді интеграциялау: қазіргі ахуалды және даму перспективаларын талдау» тақырыбымен;

- Попандопуло Анар Серікқызы «Білім алушылардың метакогнитивтік қабілеттері дамытуының психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуі жаңартылған білім беру жағдайында оқудың табыстылығының негізгі факторы ретінде» тақырыбымен;

- Щербакова Елена Павловна «Университеттегі дуальды оқыту моделі» тақырыбымен.

Кафедра оқытушылары Ксембаева С.К., Попандопуло А. С., Щербакова Е. П., Пшембаева Э. С., Хаймулдина А. Ю. 2022-2024 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыру шеңберінде «Негізгі орта білім беру жүйесінде білім алушылардың ерте кәсіптік өзін-өзі анықтауын психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу» тақырыбындағы жобаны жеңіп алды.

PhD докторы дипломын алу және «Торайғыров университеті» КЕАҚ қауымдастырылған профессоры атағын беру – Кажикенова Г. М.

PhD докторы дипломын алу – М. К. Суюндикова. 

Кафедра оқытушылары Г. М. Тулекова, М. Е. Нургалиева, С. К. Антикеева, А. Д. Жомартова, А. Б. Манабаев және 2 курс докторанты А. К. Абдижамалова кафедра меңгерушісі Р. Ж. Аубакированың жетекшілігімен 2023-2025 жылдарға арналған ғылыми жобаларды гранттық қаржыландыру шеңберінде "Ерекше білім беру қажеттіліктері бар ЖОО студенттерінің кәсіби құзыреттілігін дамытудың психологиялық-педагогикалық шарттары (Павлодар өңірінің мысалында)" тақырыбындағы жобаны жеңіп алды .