Какежанова Зибагуль Ермуратовна
Аға оқытушысы
Ғылыми дәрежесі
ауыл шаруашылық ғылымдарының магистрі
Білімі
жоғары, С.Торайгыров атындағы ПМУ «Фермерлік іс». 2008 жылы. 6М080100 «Агрономия» магистратура С.Торайгыров атындағы ПМУ 2014 ж.
Жұмыс тәжірибесі
7 жыл
Оқытатын пәндері
Өсімдік шаруашылығы, Топырақтану, Егіншілік, Егіншілік жердегі тәжірибе жұмыстары
Ғылыми басылымдары
«Основы земледелия», «Практикум по овощеводству Северного Казахстана», «Солтүстік Қазақстанның көкөніс шаруашылығы практикумы», «Практикум по плодоводству Северного Казахстана», «Солтүстік Қазақстанның жеміс шаруашылығы практикумы» оқу құралдары. 50 ғылыми мақалалары жарық көрді, соның ішінде Республикалық деңгейдегі конференцияларда. 1. «Влияние применения биогумуса на плодородие почвы и урожайность картофеля» на IV Международной научной экологической конференции «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства» 2015 г. РФ, г. Краснодар 2. «Результаты биоконверсий органических отходов посредством дождевых червей и получения биогумуса» на IV Международной научной экологической конференции «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства» 2015 г. РФ, г. Краснодар 3. «Биогумустың дәнді және дәнді бұршақты дақылдардың өнімділігіне әсері» на Международной научно-практической конференции «VII Торайгыровские чтения. Качество жизни в Павлодарской области. Состояние и перспективы», посвященной 55-летию ПГУ им. С. Торайгырова 2015 г. РК, г. Павлодар 4. «Использование биогумуса для повышения плодородия почвы, урожайности картофеля и экономическую эффективность на орошаемых землях Павлодарской области» Журнал Вестник ПГУ им. С. Торайгырова, 2015 г 5. «Влияние биогумуса «Павлодарский» на свойства почвы» в сборнике XI Международной научно-практической конференции «Аграрная наука – сельскому хозяйству» (4-5 февраля 2016 г.). – Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2016. – Кн. 2. – С. 109-110.
Ғылыми зерттеу саласы
егін шаруашылығы, биоегін шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, биоегін шаруашылығы
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
1) Биогумусты алу тәсілі 2) Суарылатын жерде топырақты құнарландыру үшін биогумусту қолдану 3) Хомобиотикалық айналымда құс шаруашылығы комплекстеріне қалдықсыз, экологиялық таза биотехнологияларды қолану 4) Қара шірік түзуші ағзалар арқылы биогумус алу технологиясы. - «Овощеводство. Плодоводство» бағыты бойынша С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде тағылымдама өтуіне байланысты сертификаты (Астана қ.) (72 сағат). - Springer баспасының сертификаты - Уразбаев ШҚ ғылыми-техникалық өңдеудегі еңгізу актісі. - Егін шаруашылығы негізі» (ЭЕМ бағдарламасы үшін) тақырыбы бойынша авторлық құқығы объектісінде мемлекеттік тіркеу құқығы туралы авторлық куәлігі. - Бітіру курстарының студенттерін ОЖСБ дайындауда және жоғары сапалы оқытуы үшін Агротехнология факультеті деканынан алғыс хаты. - ҚазҰАУ ректорының алғыс хаты.
Кабинет нөмірі, корпус
А1-103
Жұмыс телефоні
8 (7182) 673685 (ішкі 1295)
E-mail
zibagul.kakezhanova.2011@mail.ru