Конопьянов Кудайберген Ешимович
Профессор
Ғылыми дәрежесі
Ауылшаруашылық ғылымдарының докторы
Ғылыми атағы
«Агрономия» мамандығы бойынша профессор
Білімі
Жоғары. 1974 жылы Омбының Орден Ленин ауылшаруашылық институты агрономиялық факультетін аяқтады.
Жұмыс тәжірибесі
45 жыл
Оқытатын пәндері
Почвозащитное земледелие в новых условиях, Защита сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней в плодоовощеводстве, Ауыл шаруашылық дақылдарыңың селекциясы және тұқым шаруашылығы, Методы преподавания предметов растениеводства и земледелия, Методы агрохимических исследований, Луговодство, Прогнозирование и программирование урожаев, Астық болжамдау және бағдарламалау.
Ғылыми басылымдары
120 астам отандық және шетелдік мақала: 1. Агротехника люцерны на степных солонцах. Пути увеличения производства с-х продукции в Павлодарском Прииртышье Сб.науч.тр. ПОСХОС т. 2, Кайнар, Алма-Ата, 1979, с. 243 - 251 2. Эффективность форм азотных удобрений на пойменных лугах р.Иртыш. Павлодарская областная государственная сельскохозяйственная опытная станция. Специальный выпуск. Изд. Кайнар, 1980, с. 30-31. 3. Влияние минеральных удобрений на урожайность пойменных лугов Иртыша при их интенсивном использовании. Сб. Проблемы кормопроизводства в Казахстане. Алма-Ата, 1982, с. 35 - 37. 4. Эффективность норм азотных удобрений при различных режимах использования пойменного сенокоса р. Иртыш. Тез. Докл. Всесоюзного научно-технического совещания географ. сети опытов удобр. «Почвенные условия и пути повышения эффективности применения удобрений, М., часть І, 1982 , с 197 - 198. 5. Улучшение пойменных лугов в северо-восточном регионе Казахстана. Москва «Колос». Кормопроизводство, 1984, №8, с. 20 – 21. 6. Степень участия пырея ползучего в травостое в зависимости от интенсивности использования и уровня питания. Вестник с-х. науки Казахстана, 1985, № 10, с. 53 – 55 7. Пути эффективного использования пойменных лугов Иртыша. Павлодарская гос.областная с-х Опытная станция. Спец.выпуск Кайнар, 1985, с. 15 – 17. 8. Влияние частоты скашивания и доз удобрений на содержание полевицы белой в травостое. Вестник с-х. науки Казахстана, 1986, №5, с. 27 - 30. 9. Эффективность интенсивного использования пойменных лугов р. Иртыш. КазНИИНТИ, Павлодар, 1987, 6 с. 10. Динамика структуры и продуктивности природных травостоев пойменных лугов при интенсивном использовании в условиях степной зоны Казахстана. Автореферат дисс. кандидата. с-х наук ЛЕНСХИ, Ленинград, 1988, 18 с.
Ғылыми зерттеу саласы
Қазақстанның солтүстік бөлігінде ауыл шаруашылығын дамыту стратегиясын жетілдіру; Солтүстік Қазақстанның егістік жерлері мен топырақ-климаттық ресурстарын ұтымды пайдалану; Өсімдік шаруашылығын дамыту және Мал шаруашылығы жаңа деңгейге шығару
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
Алғаш рет Павлодар облысының суарылмайтын жыртылатын жерлерінде топырақтың тұздану механизмі анықталды және осы қауіпті процестермен күресу технологиясы әзірленді. Көп жылдық шөптерді, дәнді және бұршақты фитомелиоранттарды егудің жаңа технологиясы әзірленді, ол өмірінің 1-ші жылында көпжылдық шөптердің әлсіз өскіндеріне, күнбағыстың, арпаның, сұлы, бидайдың және басқа да дақылдардың жабынды бір жылдық өсімдіктеріне қатты әсер ету проблемасын шешуге мүмкіндік береді.. Бұл әзірленім ғылыми өнертабыс деп танылды және оған ҚР өнертабыстарының мемлекеттік тізілімінде 27.06-да тіркелген №24418 Патент берілді. 2011 жылы. дала аймағы жағдайында Ертіс өзенінің жайылма шалғындарын ұтымды пайдалану технологиясы әзірленді. Қазақстанның солтүстік бөлігінде ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа стратегиясы әзірленді.
Кабинет нөмірі, корпус
А1-113
Жұмыс телефоні
8 (7182) 673685 (ішкі 1295)
E-mail
87051063045@mail.ru