Ермакова Оксана Анатольевна
Аға оқытушысы
Ғылыми дәрежесі
биоголия магистрі
Білімі
жоғары, Павлодар педагогикалық институті, 1992; «Биология» мамандығы бойынша магистратура, Павлодар институті, 2005, «Экология» мамандығы бойынша аспирантура Семей педагогикалық институті, 2007.
Жұмыс тәжірибесі
25 жыл
Оқытатын пәндері
Почвоведение, Физиология культивируемых растений, Биохимия сельскохозяйственных растений, Защита сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней в плодоовощеводстве
Ғылыми басылымдары
20-дан астам жариялымдар 1. «Поглощение водорастворимых соединений цинка темно-каштановыми почвами при различных уровнях загрязнения», материалы МНПК «Тяжелые металлы и радионуклиды окружающей среды», 2005 г. 2. «Интеграция образования школа-вуз», «Вестник ИнЕУ» № 4, г.((Павлодар 2008г. 3. «Умственная работоспособность школьников, проживающих в экологически неблагоприятных районах», материалы II МНПК «Наука и образование в XXI веке: динамика развития евразийского пространства » г. Павлодар 2011г. 4. «Стратегия партнерства вуза и школы» , материалы IV Педагогических чтений «Инновационные технологии в системе современного образования и воспитания» г. Павлодар, 2011 г. 5. «Оценка уровня физического здоровья детей подросткового возраста», материалы V Педагогических чтений «Инновационные технологии в системе современного образования и воспитания», г. Павлодар, 2012г. 6. «Формирование профессиональных компетенций студентов», материалы III научно-практической конференции «Компетентностный подход в системе современного образования и воспитания», г. Павлодар, 2014г. 7. «Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе», материалы международной научной конференции «ХVІI Сатпаевские чтения», 2017г.
Ғылыми зерттеу саласы
әртүлі этиологиялық ықпалдарының әсерлері жағдайында бейімделудің экологиялы-физиологиялық мәселелері
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
«Модульді білім бағдарламасын еңгізу және әзірлеу: әлемдік және қазақстандық тәжірибе» жазғы халықаралық әдістемелік мектептің жаттықтырушысы, «Өрлеу» БАҰО» АҚФ Павлодар облысы бойынша ПҚ БАИ , 2013 ж. Біліктілікті жоғаарылату: - «Заманауи білім жүйесіндегі білім беретін заманауи технологиялар», - қосымша білім беру институты «ДАМУ», 2017 ж. - «Қазіргі заманғы білім беру кеңістігіндегі дәстүрлер мен инновациялардың мәселелері», Новосибирск мемлекеттік педагогикалық университеті, Новосибирск-Павлодар қ., 2014 ж. - «Қашықтықтан оқыту технологиялары» Астана қ., Қазақ-Ресей университеті, 2014 ж. - «Жоғары мектеп мұғалімінің құзыреттілігін қалыптастыру: гуманитарлық тәсіл» Алтай мемлекеттік университеті, Барнаул қ., 2013 ж. - «Оқытудағы инновациялық технологиялар», «НЦОК» ЖШС, Астана қ., 2013 ж. - «Білім берудегі менеджмент», ИнЕУ, Павлодар қ., 2013 ж. - «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу: әлемдік тәжірибе және қазақстандық тәжірибе», ПҚ БАИ, Павлодар қ., 2013 ж. - «Жаһандану координатында білім беру» Павлодар-Монреаль, «Шексіз білім беру» атты заманауи педагогика орталығы, 2012 ж. - Инновационниялық Евразия университеті ректорының, Павлодар қ. БАИ директорының, Ашық халықаралық студенттік олимпиадалардың ұйымдастыру комитетінің тең төрағасы (Йошкар-Ола қ.) алғыс хаттары.
Кабинет нөмірі, корпус
А1-113
Жұмыс телефоні
8 (7182) 673685 (ішкі 1295)
E-mail
o_ermakova70@mail.ru