Отчет по научно-исследовательской работе

Научно-исследовательская работа

Исполнение государственных бюджетных и хоздоговорных НИР

 

ҒЗЖ тақырыбы

Ғылыми жетекшісі

Ғылыми зерттеулердің  нақты нәтижелері

Қаржыландыру көлемі

2022-2023  жылы

Проблема формирования ценностной национальной картины мира в условиях модернизации общества и государства (на материале казахстанского обыденного политического дискурса)

Анесова А.Ж.,

Ергалиева С.Ж.

06.01.2020-31.12.2022;

Қорытынды есеп жіберіліп, ҚР ҒЖБССҚК тарапынан қабылданды.

8 357 681 мыңтеңге

Қазақ лингвомәдениетінің аксиологиялық доминанттары: дәстүр және жаңашылдық (күнделікті виртуалды қарым-қатынас материалдары негізінде)

Ергалиева С.Ж.

01.03.2022-31.12.2022;

Ғылыми зерттеудің нәтижелері есепте көрсетілген

9 593 988 мың теңге

 

Ғылыми – зерттеу жұмысы бойынша қаржыландыру есебі

 

1.     Шаруашылық есеп келісімі негізінде «Қазақ тілінің деңгейлік практикумы»  атты Екібастұз қаласының тұрғындары мен  мемлекеттік қызметкерлерге арналған онлайн сабақ. 1 447 040.00 тенге (маусым-қараша) (Хаттама № 5) (Зейнулина А.Ф., Кожахметова Б.Р.)

2.      Семей. SMARTSTART ЖШС Шаруашылық есеп келісімі негізінде  «Қазақ тілін интенсивті деңгейлі оқыту мазмұны» атты тақырыпта облыс оқытушыларына арналған (маусым-қазан) 4 семинар.  800 800 25 т. (Зейнулина А.Ф., Кожахметова Б.Р.)

3.     Ертіс дарыны ӨҚББОӘО келісімшарт негізінде (акт 80698.32теңге) қызмет көрсетілді, қыркүйек-желтоқсан 2022

4.     Ертіс дарыны ӨҚББОӘО келісімшарт негізінде (акт 75967.36теңге) қызмет көрсетілді, қаңтар-мамыр 2023

5.     «Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ, бітіру жұмыстарының рецензенті, қыркүйек 2022, 15000теңге.

6.     Екібастұз қаласы мен аймағындағы тұрғындарға арналған  «Қазақ тілінің деңгейлік практикумы» атты онлаин сабақ Торайғыров университеті. Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы. 03- 31. 10. 2022. Қаржыландыру сомасы – 646000 теңге.

 

Публикации, выпущенные в период с 2022 по 2023 год

Список публикаций в научных журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК

Автор(лар) 

аты-жөні

Басылым атауы

Шығуы туралы мәлімет (журнал атауы, нөмірі, жылы, беті)

 

2022-2023  жылы

1.      

Ергалиева С.Ж.,

Асанбаева Е.Б.,

Сарыбаева Б.Ж.

Әлемнің ұлттық құндылық бейнесі және интернет дискурс: өзара әрекеттесу мәселелері 

Вестник Торайгыров университет. – серия: Филология. – №3. – Павлодар, 2022. – С. 32–42.

2.      

Анесова А.Ж.,

Оленев С. В.,

Зейнулина А. Ф.,

Жумаханова А. Ж.,

Сахариева А. Ж.

Саяси дискурс және коммуникацияны зерттеу 

Вестник Торайгыров университета. ISSN 2710-3528 Филологическая серия. No 3. 2022, С. 200-211, ISSN 2710-3528

3.      

Уайханова М.А.,

Оленев С.В.,

Ергалиев К.С.

К вопросу о ценностной национальной картине мира казахстанского интернет-комментатора

Вестник Карагандинского университета, серия «Филология», Караганда, 2022, № 3(107), С. 101-108.

4.      

Уайханова М.А.,

Сүйерқұл Б.М.

«Тәржүмандағы» соматизмдер және олардың қазіргі фразеологиялық қорымыздағы көрінісі

Вестник Торайгыров университета. Филологическая серия», Павлодар, 2022, № 3, С. 210-222.

5.      

Новосёлова Е. А.

Современная женская поэзия Павлодарского Прииртышья

Вестник ТОУ. 2022, № 3. - С. 159-168

6.      

Нургожина Б.В.,

Сахимзадина М.Д.,

Попович О.А.,

Толокольникова 

Н.И., Худиева С.Р.

Лингвометодические основы учебника русского языка и литературы для школ с государственным языком обучения

Вестник Торайгыров университета. Филологическая серия, №4, 2022. – С.231-245

7.      

Кожахметова Б.Р.

Қазақ саясаткері сөйлеу портретіндегі 

пресуппозициялар мен импликатуралар 

Торайғыров университетінің Хабаршысы. ISSN 2710-3528 Филологиялық серия. 

№ 3. 2022., 98-107б.

8.      

Зейнулина А.Ф.,

Кожахметова К. Е.,

Кожахметова Б. Р.,

Тілеуберді Г. Қ.

Қазақ саясаткері сөйлеу портретіндегі пресуппозициялар мен импликатуралар. 

Торайғыров университетінің Хабаршысы. Филология  сериясы. ISSN 2710-3528 . № 3. 2022  .481 бет. 98 - 108 б  

9.      

Оспанова Б.Б.

COVID-19 пандемиясын есепке ала отырып қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру (ағылшын тілін оқыту үлгісінде)

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогика и психология»,  Том №4 (53), 2022, с. 245-253.

10.    

Кривенко Г.А.

Политический дискурс как площадка манипулирования общественным мнением

Вестник Торайғыров университета. Филологическая серия. – № 1. – Павлодар, 2023. – С 204–215.

11.   11

Кривенко Г.А.

Психологические факторы, повышающие эффективность коммуникации в педагогическом дискурсе

Подана статья Вестник ТоU, статья на доработке в связи с повышением % оригинальности.

12.    

Ысқақ Б.Ә.

Қазіргі қазақ әдебиетіндегі готика мәселесі (Әділ жакулаевтің «қазіргі қазақ прозасындағы готикалық өрнектер» СЫНИ талдауының жалғастылығы

Том  № 127 (2023): Iasaýı ýnıversıtetіnіń habarshysy

13.    

Ташекова А.Т.,

Мингазова Л.И

Бекмұрат Уахатов – фольклорлық мұралар генезисінің негізін салушы ғалым

Торайғыров университетінің Хабаршысы. Филология  сериясы. № 3. 2022. ISSN 2710-3528. 313 бет. 223 -237 б  

14.    

Уайханова М.А.,

Сүйерқұл Б.М.

Тәржүмандағы» соматизмдер және олардың қазіргі фразеологиялық қорымыздағы көрінісі

Вестник Торайгыров университета. Филологическая серия, Павлодар, 2022, № 3, С. 210-222.

15.    

Уайханова М.А.,

Сырымбетовой Л.С.

Differentiated instruction in second language acquisition: a case study in Kazakhstan

Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова, серия «Педагогика», Караганда, 2023, № 1(109), С. 198-211.

16.    

Шаикова Г.К.

Ценностные характеристики концепта "верх" в славянской и тюркской языковых картинах мира

Вестник ТоУ. Серия филологическая», №1, 2023. – С. 367-375.

17.    

Новосёлова Е. А. 

Современная женская поэзия Павлодарского Прииртышья

Вестник ТОУ. 2022, № 3. - С. 159-168

18.    

Yergaliyeva S.Zh.,

Uaikhanova М.А.,

Sakhariyeva A.Zh.

Value-based national worldview in the text-generation of virtual communicants

Вестник Торайгыров университет. – серия: Филология. – №2. – Павлодар, 2023 (справка прилагается)

19.    

С.Ж. Ерғалиева,

Қ.С. Ерғалиев

Интернет-коммуникация жанрларының ерекшеліктері

Вестник ЕаГИ. – серия: Филология. – №2. – Астана, 2023 (справка прилагается)

20.    

Ергалиева С.Ж.,

Асанбаева Е.Б.,

Сахариева А.Ж.

Аксиологические доминанты казахской лингвокультуры в текстопорождении витуальных коммуникантов

Вестник Карагандинского университета. – серия: Филология. – №3. – Караганда, 2023 (справка прилагается).

21.    

Зейнулина А.Ф.,

Анесова А.Ж.  

Внутренний мир героев и принципы психологизма в романах Жусупбека Аймауытова.

Торайғыров университетінің Хабаршысы. Филология сериясы. № 4. 2022 ISSN 2710-2661. 349 бет. 118 – 132 б.

 

Барлығы 21

 

 

 

Халықаралық цитаттауға ұсынатын журналдарда (SCOPUS базасында) шыққан басылымдар тізімі


п/п

Автор(лар) 

аты-жөні 

Басылым атауы

Шығуы туралы мәлімет (журнал атауы, нөмірі, жылы, беті)

Журнал квартилі

 

2022-2023  жылы

1.     

Yergaliyeva S. Zh., Аnesova А. Zh., Melnyk N. V., UaikhanovaM. A., Sarybayeva B. Zh.

Linguistic-Personological Strategies and Practices of Commenting ‎on Political Texts in Virtual Space / // 

International Journal of Society, Culture & Language, No 10 (3). 2022, – Р. 125-136 DOI:https://doi.org/10.22034/ijscl.2022.558154.2714,

Q2, процентиль 74

2.     

Аипова А.К.

Бурдина Е.И., 

Кударова Г.Х.,

Анесова А.Ж.,

Демесинова Г.Х.

Formation of ethno-pedagogical competence of the future teacher in the aspect of modernization of public consciousness 

Cypriot Journal of Educational Sciencesthis link is disabled, 2022, 17(9), pp. 2978–2989

 

3.     

Uaikhanova, M.,

Zeinulina, A.,

Pshembayev, M.

Anesova A.Zh.

Developing leadership skills in university students

«Taylor and Francis», научный журнал «Cogent Education», United Kingdom, 2022, Volume 9, Issue 1, С. 1-12.

Q1, процентиль 80

4.      

Begaliyeva, S. B.,

Ospanova, B.,

Magauova, A.,

Koshkimbayeva, R.,

Manyapova, T., &

Aubakirova, R. Z.

Determination of Mobile Technology Use in an Interactive Distance Education Classroom Environment

International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 16(23), pp. 47–58. https://doi.org/10.3991/ijim.v16i23.36225

 

5.      

Suleimenova, Z.A. ,

Abilkhamitkyzy, R.,

Yskak, B.A. ,

Korganbekov, B.S.

Exploring Topics and Sentiment in the English Version of Yassawi’s Divan-i Hikmet: A Text Mining Approach

Theory and Practice in Language Studiesthis link is disabled, 2022, 12(12), pp. 2678–2686, ISSN 1799-2591 

DOI: https://doi.org/10.17507/tpls.1212.26

 

6.      

УайхановаМ.А., Пшембаевой Э.С., Пфейфер Н.Э., Бубенчиковой А.В. 

Career success: Analysis and development of career opportunities in students «Frontiers Media S.A.»

«Frontiers in Education», Switzerland, 2022, Volume 7, Issue 1, С. 1-11. DOI: 10.3389/feduc.2022.999541. Scopus

 

 

Монографиялар тізімі (оның ішінде «Toraighyrov University», ҚР, сондай-ақ шетел басылымында шыққан)


п/п

Автор(лар) 

аты-жөні

Атауы 

Парақ  саны

Басып шығарылу туралы мәлімет

Басылым тілі

1

Ергалиева С.Ж.,

Анесова А.Ж.,

Оленев С.В.,

Уайханова М.А.,

Асанбаева Е.Б.,

Сахариева А.Ж.. 

Проблема формирования ценностной национальной картины мира в условиях модернизации общества и государства: монография

122

Павлодар: Toraighyrov University, 2022. – 122 с.

орыс тілінде

2

Ергалиева С. Ж., Уайханова М. А., Оленев С. В., Сахариева А. Ж.

«Проблема формирования ценностной национальной картины мира в условиях модернизации общества и государства»

110

Авторское свидетельство № 29388, от 12.10.2022,

орыс тілінде

3

Зейнулина А.Ф.

Ғылыми – зерттеу, архивтік құжаттарға жасалынған сараптама негізінде жазылған «Тәуелсіздікке ұмтылған жас ұландар» атты монография жарыққа шығып, тұсаукесері болды. 15.12.2022.

260

Павлодар: Toraighyrov University, 2022. – 260 б.

қазақ тілінде

 

Шетел  конференциялары материалдарында шыққан басылымдар тізімі

 


 

Автор мен телавторлар

 аты-жөні

Басылым атауы

Шығуы туралы мәлімет (конференция атауы, өткізу орны, бет саны)

1

Ергалиева С.Ж., Асанбаева Е.Б., Сахариева А.Ж., Ергалиев К.С.

Виртуальная коммуникация как отражение национальной ценностной картины мира

Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития: сборник статей XXIII международной научно-практической конференции. – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – С. 61–66

2

Ергалиева С.Ж., Мельник Н.В.

Лингвоаксиологический потенциал виртуальной коммуникации

Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения», посвященной памяти проф. Л. А. Араевой. – Кемерово: КемГУ, 2022. – С. 78–86.

3

Кривенко Г.А.

Контактоустанавливающие средства педагогического дискурса

XX Международная научно-практическая конференция «Современные научные достижения – 2023». – Чехия, Прага, 22–30.01.2023. – С. 37–43.

 

Отандық конференциялар материалдарында шыққан басылымдар тізімі (халықаралық және республикалық, аумақтық)

 


 

Автор мен телавторлар

 аты-жөні

Басылым атауы

Шығуы туралы мәлімет (конференция атауы, өткізу орны, бет саны)

 

2022-2023  жылы

1

Uaikhanova M.A., Yergaliyeva S.Zh., Sakhariyeva A.Zh.

National value worldview: theoretical analysis

«Мұхтар Əуезов жəне ұлт өркениет» халықаралық ғылыми-тəжірибелікконференция материалдары. – Семей, 2022. – Б. 118–121

2

Маняпова Т.К.

Особенности взаимодействия субъектов образовательного процесса в рамках профессионально-педагогического общения

Материалы Международной научно-практической конференции «XIV Торайгыровские чтения», Том 4, Павлодар: Торайгыров университет,  2022, с.489-495

3

Маняпова Т.К. 

(в качестве научного руководителя Каусара Али, ученика 8-го класса СОШ с.Шака района Аккулы)

Ұлттық мәдени кодын сақтау бағытындағы қоғамдастықтардың бірлескен жұмысы

Материалы Международной научно-практической конференции «XIV Торайгыровские чтения», Том 1, Павлодар: Торайгыров университет,  2022, с.260-265.

4

Нургожина Б.В., Жумабекова Б.Б.

Динамика развития государственного языка в Казахстан

 

Международная научно-практическая конференция «XIV Торайгыровские чтения» (сборник не издан), сертификат № 7078

5

Зейнулина А.Ф., Ташекова А.Т.

Сұлтанмахмұт Торайғыров шығармашылығындағы этнографиялық көркемдік. 

«Торайғыров оқулары» атты Халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференциясының материалдары.  337 – 345 бет. Павлодар :Торайғыров университеті, 2022. – 668 б. ISBN 978601-345-241-8. 28.10.2022.

6

Зейнулина А.Ф., Ташекова А.Т.

Алаш сөз өнеріндегі Ахмет Байтұрсынов қағидаты. 

«Технологии перевода и сравнительное литературоведение в зеркале научного наследия Ахмета Байтурсынова» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. -  Астана:  ИП «Булатов А.Ж.», 2022.- 170 с. 5 – 9 бет. ISBN  978 – 601-326 – 670 – 1. 28.10.2022.

7

Зейнулина А.Ф.

Ұстаз шапағаты. 

Сарыарқа самалы. 11.10.2022. №114. (15882 )

8

Зейнулина А.Ф., Ташекова А.Т.

Әзілхан Нұршайықов шығармашылығындағы көркемдік табиғат пен тұлғатану психологизмі. 

«Әзілхан Нұршайықов және Журналистика мен әдебиеттанудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. -  Астана:  2022.- 170 с. 5 – 9 бет. ISBN  978 – 601-326 – 670 – 1. 15.12.2022.

9

Оспанова Б.Б., Аубакирова Р.Ж., Маняпова Т.К.

Особенности взаимодействия субъектов образовательного процесса в рамках профессионально-педагогического общения

Материалы международной научно-практической конференции «XIV Торайгыровские чтения», Том 4, Павлодар: Торайгыров университет,  2022, с.489-495

10

Оспанова Б.Б., Садбекова А.К.

Музафар Алимбаев – классик казахской детской литературы

в материалах международной научно-практической конференции «Языки мудрости», Павлодар, ППУ имени А.Маргулана, февраль 2023 (в печати)

11

Оспанова Б.Б., Биарстанова А.Н., Маняпова Т.К.

Социальные сети как средство общения участников образовательного процесса в зоне ближайшего развития

в материалах международной научно-практической конференции «XXIII Сатпаевские чтения», Торайгыров университет,  2023 

12

Зейнулина А.Ф., Ташекова А.Т.

Алаш сөз өнеріндегі Ахмет Байтұрсынов қағидаты

«Технологии перевода и сравнительное литературоведение в зеркале научного наследия Ахмета Байтурсынова» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. -  Астана:  ИП «Булатов А.Ж.», 2022.- 170 с. 5 – 9 бет. ISBN  978 – 601-326 – 670 – 1. 28.10.2022.

13

Зейнулина А.Ф., Ташекова А.Т.

Жаһандану өрісіндегі ұлттық білім саясаты мен мазмұны

Жас ғалымдар мен мамандарға арналған «Диалог поколений и новые ориентиры» атты IX Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Алматы. КазУМОи МЯ. 27-28.04.2023.

14

Зейнулина А.Ф., Ташекова А.Т.

Өрнекті сөз, қайратты қалам иегері

Ғабдылуахит Хазірет Тіленшіұлының 170 жылдығына, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 165 жылдығына, ақын С.Торайғыровтың 130 жылдығына және ақын Мұзафар Әлімбаевтың 100 жылдығына арналған «Қазақ елінің ұлы перзенттері» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. Торайғыров университеті, 19.05.2023.

15

 Ташекова А.Т.

Бекмұрат Уахатовтың фольклорлық зерттеулеріндегі дәстүрлік компоненттердің көркемдік сипаты

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ қазақ әдебиеті кафедрасы.  Көрнекті әдебиеттанушы ғалым, ҚР ҰҒА академигі, Мемлекеттік сыйлықтың және Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың иегері, Қазақстан Республикасы ғылымына еңбегі сіңген қайраткер Зәки Ахметовтің 95 жылдығына арналған «Гуманитарлық ғылымдар тоғысындағы әдебиеттанудың жаңа парадигмалары» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция  материалдары. 04-05.05.2023. Панельдік баяндама.

16

Уайханова М.А.,

Бекмухан Д.Б. (магистрант), Анесовой А.Ж. 

Linguistic and cultural aspects of renaming in translation through the prism of action research

Материалы МНК молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XXIII Сатпаевские чтения», Павлодар, 12 апреля 2023, Том 14, серия «Молодые ученые», С. 74-79.

17

Зейнулина А.Ф., Ташекова А.Т.

Өрнекті сөз, қайратты қалам иегері. 

 

Ғабдылуахит Хазірет Тіленшіұлының 170 жылдығына, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 165 жылдығына, ақын С.Торайғыровтың 130 жылдығына және ақын Мұзафар Әлімбаевтың 100 жылдығына арналған «Қазақ елінің ұлы перзенттері» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. Торайғыров университеті, 19.05.2023.

 

Барлығы 17

 

 

 

Студенттер мен магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстары

Республикалық, халықаралық    конференцияларда, олимпиадаларда, сайыстарда, дебаттарда, форумдар мен басқа шараларға қатысуы

Жетекшінің және студент(тердің) аты-жөні 

Өткізілген күні 

Іс-шара түрі

(конф, олимп, конкурс, дебат, форум)

Нәтиже  

Ескерту 

1

Куанышева Б.Т.,Сурумбетова К.

30.10.2022 

Международный конкурс проектов в сфере образования «Цифровая трансформация»

2-е место - призовое место в номинации «Исследование на иностранном языке»

 

2

Куанышева Б.Т., Эренгаибов С.

30.10.2022 

Международный конкурс проектов в сфере образования «Цифровая трансформация»

3-е место - призовое место в номинации «Исследование на иностранном языке»

 

3

Адильбаева Д.С., Студенты гр.ЭЭ-101 Ермекбай Б., Кеулимжаев Н.

28.10.2022

приняли участие в городском конкурсе «Сұлтанмахмұттың қоңыр күзі» в ГДК «Шанырак»

награждены благодарственными письмами

 

4

Шаикова Г.К., Шагиров Т. (ТӨТ-101)

31.03.2023

Участие в международной олимпиаде «Русский язык как иностранный» (получен сертификат, 31.03.2023 г.)

получен сертификат, 

 

5

Шаикова Г.К., Лаутеншлейгер М. (Мат-101)

20.04.2023 

Участие в международной онлайн-олимпиаде РГСУ

96 баллов (получен сертификат). 

 

6

ЗейнулинаА.Ф.

Коканова А.Жур – 101 тобы студенті.Махабатсыз дүние бос...

 

15.12.2022.  

«Әзілхан Нұршайықов және Журналистика мен әдебиеттанудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. -  Астана:  2023.- 300 Б. ISBN  978 – 601-337 – 859– 6. 246-251бет. 

2 – орын иегері. Сертификат.

 

7

Э.Магаррамов, Д.Ким, И.Азатов

Жетекшілері –Зейнулина А.Ф.

Нуркина Н.А.

Ташекова А.Т.

 

27.04.2023.

Ш Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті Педагогикалық институты «Қазақ тілі мен әдебиеті»Кафедрасының ұйымдастыруымен  «Қазақ тілі» пәні бойынша Қазақстан республикасы жоғары оқу орындарының өзге ұлт өкілдері студенттері арасында Респуликалық пәндік олимпиадада

3 орын иеленді. Сертификат. Алғыс хат.

 

Олимпиада

Зейнулина А.Ф.:

1. Орыс сыныбындағы қазақ тілі пәні бойынша жалпы білім беретін пәндер бойынша қалалық олимпиаданың қалалық кезеңінде курс жүргізілді. Павлодар. Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар дарыны» БУҚБДДО өңірлік қосымша білім беру оқу – әдістемелік орталығы. 07 қараша – 28 желтоқсан 2022.

2. Дарынды балаларға арналған № 3 гимназия - мектеп,  Павлодар облыстық дарынды балаларға арналған лицей мектеп интернаты, № 9 гимназия - мектеп, № 14 ЖББМ оқушыларымен пәндік олимпиадаға дайындалып, ғылыми жоба жазу жұмысы бойынша «Ғылым ғаламаты» атты үйірмеге басшылық жасалынып, оқушылар республикалық, халықаралық ғылыми конференцияға дайындалды.

3. Орыс сыныбындағы қазақ тілі пәні бойынша жалпы білім беретін пәндер бойынша қалалық олимпиаданың қалалық кезеңінде курс жүргізілді. Павлодар. Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар дарыны» БУҚБДДО өңірлік қосымша білім беру оқу – әдістемелік орталығы. 07 қараша 2022.– 31 ақпан 2023.

4. Қазақ тілі мен әдебиеті бағыты бойынша ғылыми жоба жазу заңдылықтары мен ережелерін меңгеруде ғылыми кеңес берілді. Алдын ала қорғау жұмыстарына төрағалық етілді. Абай атындағы дарынды балаларға арналған мектеп – лицейі. 20.04.2023.

5. Ш Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті Педагогикалық институты «Қазақ тілі мен әдебиеті»Кафедрасының ұйымдастыруымен  «Қазақ тілі» пәні бойынша Қазақстан республикасы жоғары оқу орындарының өзге ұлт өкілдері студенттері арасында Респуликалық пәндік олимпиадада Э.Магаррамов, Д.Ким, И.Азатов 3 орын иеленді. 27.04.2023.

Ысқақ Б.Ә.:

1 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО  және облыстық Білім басқармасының шақыртуымен оқушылардың  "Абай жолы" гуманитарлық олимпиада эксперті, 2022ж. 28 қыркүйек;

2 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО және облыстық Білім басқармасының шақыртуымен оқушылардың республикалық «Балалар әдебиеті» конкурсының облыстық кезеңіне комиссия мүшесі, 2022ж. 14қазан;

3 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО жұмыс жоспарына сәйкес оқушылардың  республикалық «Ақберен» конкурсының облыстық кезеңіне комиссия мүшесі 2022ж 18 қазаны;

4 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО жұмыс жоспарына сәйкес оқушылардың  республикалық Зерде конкурсының ғылыми жобалар конкурсына облыстық кезеңіне 2022ж 28 қазанында Сарапшылық (18 жоба);

5 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО жұмыс жоспарына сәйкес оқушылардың  республикалық сайыстың облыстық кезеңіне 2022ж 16 қарашасында, Сарапшылық (12 жоба): Ғылыми жобалар конкурсы;

6 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО жұмыс жоспарына сәйкес оқушылардың  «Жыл оқушысы» республикалық сайыстың облыстық кезеңіне 2022ж 18 қарашасында;

7  Ертіс дарыны ӨҚББОӘО жұмыс жоспарына сәйкес оқушылардың  республикалық сайыстың облыстық кезеңіне 2022ж 29 қарашасында, Сарапшылық ( 19 жоба): Ғылыми жобалар конкурсы;

8 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО  және облыстық Білім басқармасының шақыртуымен оқушылардың  "Абай оқулары" сайысының эксперті, 2023ж. 24 қаңтар;

9 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО  және облыстық Білім басқармасының шақыртуымен оқушылардың  пәндік олимпиадасы комиссия мүшесі, 2023ж. 16-18 ақпан;

10 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО  және облыстық Білім басқармасының шақыртуымен оқушылардың  "Әбіш оқулары" сайысының эксперті, 2023ж. 28 ақпан;

11 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО  және облыстық Білім басқармасының шақыртуымен оқушылардың  "Бітібаева оқулары" сайысының эксперті, 2023ж. 05сәуір;

12 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО  және облыстық Білім басқармасының шақыртуымен оқушылардың  "Жарқын болашақ" сайысының эксперті, 2023ж. 26 сәуір;

13 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО  және облыстық Білім басқармасының шақыртуымен оқушылардың  "Жасөспірімдердің олимпиадасы" қоғамдық гуманитарлық бағытының эксперті, 2023ж. 28 сәуір;

14 ҚР Оқу ағарту министрлігі "Дарын" республикалық ҒПО шақыруымен республикалық "Мәшһүр Жүсіп оқулары" эксперті, 2023ж. 12 мамыр.

Адильбаева Д.С.:

8. Жюри в областной олимпиаде по полиязычию «Тіл дарын» (29.07.2022). (Информация была в новостях  телеканала «Павлодар-Ертіс») .

Жумабекова Б.Б.:

9. Жюри областной Олимпиады по полиязычию среди учеников 9, 10, 11 классов, проводимой в Торайгыров университете. 18.11.2022г.

Нургожина Б.В.:

10. Жюри областной Олимпиады по полиязычию среди учеников 9, 10, 11 классов, проводимой в Торайгыров университете (18.11.2022г.).

11. Участие в Олимпиаде по русскому языку как иностранному «Лобачевский/RU» (Россия, г. Нижний Новгород) в качестве руководителя. Участники – студент группы Қт-101 Кусаинова Камила и студент группы Вм-101 Мещанов Дамир. Имеются сертификаты участника (прошедшего 1 тур) и сертификат финалиста (13.03.2023 - 31.03.2023).

12. Технический секретарь Международной научно-практической конференции «XXIII Сатпаевские чтения» секции «Полиязычие как тренд образования» (12.04.2023).

13. Жюри (по направлению - русский язык) в Олимпиаде областного уровня «Тілдарын», проводимый ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области» (24.05.2023).

Кривенко Г.А.:

14. Эксперт образовательных программ высшего и послевузовского образования согласно договору № 23 от «05» мая 2022 г. с РГП на ПХВ «Центр Болонского процесса и академической мобильности» Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

15. Жюри в конкурсе «Жыл оқушысы» (18.11.2022).

16. Жюри в Олиппиаде по основным образовательным предметам на базе базе КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» (30.01.2023).

17. Жюри областного этапа республиканской юношеской Олимпиады по предметам общественно-гуманитарного направления на базе КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (28.04.2023).

Ташекова А.Т.:

1.         Дарынды балаларға арналған № 3 гимназия - мектеп,  Павлодар облыстық дарынды балаларға арналған лицей мектеп интернаты, №9 гимназия - мектеп, № 14 ЖББМ оқушыларымен пәндік олимпиадаға дайындалып, ғылыми жоба жазу жұмысы бойынша «Ғылым ғаламаты» атты үйірмеге басшылық жасалынып, оқушылар республикалық, халықаралық ғылыми конференцияға дайындалды. 

2.         «Қабанбай батыр атындағы «Жас сарбаз» облыстық мамандандырылған лицей мектеп-интернатының» 10 – сынып оқушысы Егінтай Мәди «Жасынан оқу оқып,өнер қуған – Мағжан шығармаларын зерттеу» атты ғылыми жобасы Бас жүлде иегері.

3.         «Қабанбай батыр атындағы «Жас сарбаз» облыстық мамандандырылған лицей мектеп-интернатының» 11 – сынып оқушысы Әбілқас Жарқын «Әбіш Кекілбаевтың шығармашылығындағы тілдік таным қызметінің ерекшеліктері» атты ғылыми жобасы.  3-орын иегері.

4.         «Қабанбай батыр атындағы «Жас сарбаз» облыстық мамандандырылған лицей мектеп-интернатының» 11 – сынып оқушысы Әбілқас Жарқын «Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы метафоралық лексикалық көркемдігі» атты ғылыми жобасы. 1 – орын иегері.

5.         «Школьная весна -2023» «Наука настоящего и будущего:взгляд юных иследователя” атты мектеп оқушыларының ғылыми – практикалық конференциясында алқа төрағасы болды. Павлодар қаласы. А.Шамкенов атындағы мектеп – лицейі. 21.04.2023.

6. Ш Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті Педагогикалық институты «Қазақ тілі мен әдебиеті»Кафедрасының ұйымдастыруымен  «Қазақ тілі» пәні бойынша Қазақстан республикасы жоғары оқу орындарының өзге ұлт өкілдері студенттері арасында Респуликалық пәндік олимпиадада Э.Магаррамов, Д.Ким, И.Азатов 3 орын иеленді. 27.04.2023.

             Анесова А.Ж.

1. 2022 жылғы 15 қарашадан бастап «Ертіс Дарыны» өңірлік білім беру оқу-әдістемелік орталығы өткізген оқушылардың ғылыми жоба конкурсына «Тіл білімі. Ағылшын тілі» секциясына жіберілген жұмыстарын тексерді. 

2. 2022 жылғы 30 қараша күні «Ертіс Дарыны» өңірлік білім беру оқу-әдістемелік орталығы өткізген оқушылардың ғылыми жоба конкурсына «Тіл білімі. Ағылшын тілі» оқушылар секциясында қазылар алқасының мүшесі ретінде жұмыс атқарды.