Отчет по научно-исследовательской работе

Научно-исследовательская работа

Мемлекеттік бюджет және шаруашылық келісімдік ҒЗЖ-ның орындалуы мен тиімділігі  

Исполнение государственных бюджетных и хоздоговорных НИР

Тема научно-исследовательской работы

Научный руководительРезультаты научных исследованийОбъем финансирования

2021-2022  год

Развитие лидерских способностей у студентов неязыковых специальностей на уроках английского и казахского языков в вузе 

Уайханова М.А.,

Зейнулина А.Ф.

 

01.05.2021-31.12.2021

Ғылыми зерттеудің нәтижелері есепте көрсетілген

Барлығы –

4 993 456 мыңтеңге

Проблема формирования ценностной национальной картины мира в условиях модернизации общества и государства (на материале казахстанского обыденного политического дискурса)

Анесова А.Ж.,

Ергалиева С.Ж.

06.01.2020-31.12.2022;

Ғылыми зерттеудің нәтижелері есепте көрсетілген

9 205 832 мыңтеңге

Қазақ лингвомәдениетінің аксиологиялық доминанттары: дәстүр және жаңашылдық (күнделікті виртуалды қарым-қатынас материалдары негізінде)

Ергалиева С.Ж.

01.03.2022-31.12.2022;

Ғылыми зерттеудің нәтижелері есепте көрсетілген

9 593 988 мың теңге

 

Расчет финансирования по научно-исследовательской работе

1.     «ЖОО – дағы ағылшын және қазақ тілдері сабақтарында тілдік емес мамандықтар студенттерінің көшбасшылық қабілеттерін дамыту» атты ғылыми – зерттеу жұмысы бойынша қаржыландыру жобасы.ҚР БжҒМ проет АР09563183. Қаржыландыру сомасы – 4 993 456,00 тенге.

2.     Павлодар,Железинка,Успенка аудандарының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері мен оқытушыларына арналған «Қазақ тілін қашықтықтан оқыту әдістемесі» атты онлаин семинар Торайғыров университеті. Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы. 08.09. 2021.

3.     Тереңкөл ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері мен әкімдік қызметкерлерге арналған «Аударма теориясы мен практикасы. Мемлекеттік тілде іс жүргізу. Латын әліппиі» атты оффлаин семинар Торайғыров университеті. Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы. 09.09. 2021.

4.     Ертіс ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері мен әкімдік қызметкерлерге арналған «Аударма теориясы мен практикасы. Мемлекеттік тілде іс жүргізу. Латын әліппиі» атты оффлаин семинар Торайғыров университеті. Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы. 23.09. 2021.

5.     Май, Павлодар, Аққулы аудандарының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері мен оқытушыларына арналған «Қазақ тілін қашықтықтан оқыту әдістемесі» атты онлаин семинар Торайғыров университеті. Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы. 13.10. 2021.

6.     Железин ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері мен әкімдік қызметкерлерге арналған «Аударма теориясы мен практикасы. Мемлекеттік тілде іс жүргізу. Латын әліппиі» атты оффлаин семинар Торайғыров университеті. Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы. 14.10. 2021.

7.     Ақсу, Шарбақты, Тереңкөл аудандарының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері мен оқытушыларына арналған «Қазақ тілін қашықтықтан оқыту әдістемесі» атты онлаин семинар Торайғыров университеті. Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы. 10.11. 2021.

8.     Май ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері мен әкімдік қызметкерлерге арналған «Аударма теориясы мен практикасы. Мемлекеттік тілде іс жүргізу. Латын әліппиі» атты оффлаин семинар Торайғыров университеті. Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы. 18.11. 2021.

9.      «ЖОО – дағы ағылшын және қазақ тілдері сабақтарында тілдік емес мамандықтар студенттерінің көшбасшылық қабілеттерін дамыту» атты ғылыми – зерттеу жұмысы бойынша қаржыландыру жобасы.ҚР БжҒМ проет АР09563183. Қаржыландыру сомасы – 4 993 456,00 тенге.

10.  На базе НАО Торайгыв Университета провели семинары бесплатного обучения английскому языку для всех категорий граждан. Договор был заключен с государственным учреждением «Управление культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области». Общая сумма услуг - 1 008 000 тенге (Аипова А.К., Сахариева А.Ж., Калиева А.А.);

11.  Ертіс дарыны ӨҚББОӘО келісімшарт негізінде (акт 117506теңге) қызмет көрсетілді, 2021 (Ысқақ Б.Ә.);

12.  Ертіс дарыны ӨҚББОӘО келісімшарт негізінде (акт 40мың теңге) қызмет көрсетілді, 2022  (Ысқақ Б.Ә.);

13.  Проведены курсы повышения квалификации по теме "Развитие предметных компетенций в рамках обновленного содержания образования" для педагогов организаций образования РК (приказ № 3.1-07/632 от 07.10.2021г. Сумма: 638000 тенге, кол-во слушателей курса – 58 чел.); (Маняпова Т.К.)

14.  Проведены курсы повышения квалификации по теме "Развитие предметных компетенций в рамках обновленного содержания образования" для педагогов организаций образования РК (приказ № 3.1-07/51 от 25.01.2022г. Сумма: 455000 тенге, кол-во слушателей курса – 35 чел.) (Маняпова Т.К.)

 

Публикации, выпущенные в период с 2021 по 2022 год

Список публикаций в научных журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК

Автор(лар) 

аты-жөні

Басылым атауы

Шығуы туралы мәлімет (журнал атауы, нөмірі, жылы, беті)

 

2021-2022  жылы

1.      

Зейнулина А.Ф.,

Ташекова А.Т.

ЖОО-дағы қазақ тілі сабақтарында тілдік емес мамандықтар студенттерінің көшбасшылық қабілеттерін дамыту. 

Торайғыров университетінің хабаршысы. Педагогикалық сериясы. – No 3. – Павлодар, 2021. – 307-323-б.

2.      

Ерғалиева С.Ж.,

Уайханова М.А.,

Оленев С.В.

Саяси дискурстың лингвоаксиологиялық әлеуеті (қазақстандық интернет-түсіндірме материалдары негізінде)

Қарағанды университетінің хабаршысы. Серия: Филология.       – № 3(103) – Қарағанды, 2021. – 32-38-б.

 

3.      

Yergaliyeva S.Zh., Sakhariyeva А.Zh., Yergaliyev K.S.

The value potential of internet political commentaries

Қарағанды университетінің хабаршысы. Серия: Филология.        –№4. – Қарағанды, 2021. – 59-66-б.

4.      

Ерғалиева С.Ж., Асанбаева Е.Б., Сахариева А.Ж.

Текст политического интернет-комментария как объект виртуальной культуры: лингвоаксиологический анализ

Қарағанды университетінің хабаршысы. Серия: Филология. – №1. – Қарағанды, 2022. – 62-68-б.

5.      

Ерғалиева C.Ж., Нуркина Н.А., Оленев С.В.

Саяси дискурстағы қарапайым тілдік тұлға әлемінің құндылық бейнесі

Торайғыров университетінің хабаршысы. Серия: Филология. – №3. – Павлодар, 2021. – 110-118-б.

6.      

Анесова А.Ж.,

Нұртаза М.Н.

Ағылшын тілін қашықтықтан оқыту жүйесінде платформаларды қолданудың тиімділігі

Торайғыров университетінің хабаршысы, Серия: Филология. – №1 – Павлодар, 2022. – 110-124-б.

 

Список публикаций, опубликованных в журналах  (в базе WEB OF SCIENCE)

 


п/п

Автор(лар) 

аты-жөні 

Басылым атауы

Шығуы туралы мәлімет 

(журнал атауы, нөмірі, жылы, беті)

Журнал импакт-факторы

2021-2022  жылы

1.      

Аипова А.К.,

Шабамбаева А.Г. и др.  

The influence of a passionate personality on the preservation of the 
ethno-cultural code of society in Eastern countries

Revista de La Universidad Del Zulia.   3ª época. Año 12 N° 34, 2021. 
 P. 512-534 

-

2.      

Аипова А.К.,

Шабамбаева А.Г. и др.  

The features of the formation of ethno-value consciousness in the modern Kazakh Pedagogical University

Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación • Volumen 15, N 2. Mayo-agosto, 2021 v.15, n.2. P. 229-244

-

 

 

 

 

 

 

Список публикаций, опубликованных в зарубежных журналах (в базе SCOPUS)

 


п/п

Автор(лар) 

аты-жөні 

Басылым атауы

Шығуы туралы мәлімет (журнал атауы, нөмірі, жылы, беті)

Журнал квартилі

 

2021-2022  жылы

1.    11

Аипова А.К.,

Карабулатова И.С., 

Бутт С.М., 

Амириду С.

Linguocognitive conflict of digital and pre-digital thinking in online educational discourse during the pandemic: social danger or a new challenge? 

 

Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2021. 14(10): P. 1517–1537

 

 

2.     1

YergaliyevaS.Zh., Melnik N.V., Anesova A.Zh.,

Uaikhanova M.A., Yergaliyev K.S.

Linguistic Analysis of Kazakh and Russian Online Political Commenting Tactics.

Media Watch. 12 (2) Р. 288-302, 2021 ISSN 0976-0911 | E-ISSN 2249-8818 DOI: 10.15655/mw/2021/v12i2/160433

 

3.      

Novosyolova Е.A.,

Iost O., Tsvetkova A., Alekseev P.

Problems of Multiculturalism in the Works of Russian-Speaking Poets of the Pavlodar Irtysh Land

International Journal of Society, Culture & Language. № 9(2), 2021. P. 123-136. ISSN 2329-2210

 

4.      

Ospanova B.B.

The organization of distance education in during the Covid-19 Pandemic

Cypriot Journal of Educational Sciences. Volume 17, Issue 4, (2022) 999-1008, Scopus;

 

 

Список публикаций, опубликованных в других зарубежных научных журналах (не входящих в международную базу цитирования)


п/п

Автор(лар) 

аты-жөні 

Басылым атауы

Шығуы туралы мәлімет ( журнал атауы, нөмірі, жылы, беті)

1

Anesova A.Zh.,

Yergalieva S.Zh.,Sakhariyeva A.Zh., Anessova G.Zh.

The value factor of Kazakhstani political internet commentaries. 

МЦНП «Новая Наука», 146-150 стр., 5 стр.

2

Zhilgildinova M., Aubakirova R. Z., Manyapova T., Rakhmetollauly B.R., Anatolyevna K.A., Mishchenko E. V.

Self-Development as a Factor of Professional Growth of Future Teachers

 

Cypriot Journal of Educational         Science. 17(3), 2022, 903-919. https://doi.org/10.18844/cjes.v17i3.6984

3

Novosyolova Е.A.,

Iost O.

К вопросу о специфике творчества молодого павлодарского поэта Ильи Аргентума

Acta universitatis Lodziensis Folia Literaria Rossica 14, 2021. (Poland), - C. 275-284. https://doi.org/10.18778/1427-9681.14.23

 

Список монографий (изданных в РК, в том числе «Кереку», а также за рубежом)


п/п

Автор(лар) 

аты-жөні

Атауы 

Парақ  саны

Басып шығарылу туралы мәлімет

Басылым тілі

Pdf нұсқасын тапсырды

1

Зейнулина А.Ф.

Алаш әдебиетінің алдаспаны: монография.

130

Павлодар:Toraighyrov University, 2022. – 130-б. ISBN 978-601-345-112-1.

қазақ тілінде

 

2

Ысқақ Б. Ә.

Сөздің нұры (XXI ғасырдың басы: Ерлан Жүніс, Танакөз Толқынқызы поэзиясы негізінде): монография.

170

Павлодар: ЖШС «Типография Парасат», 2022. – 115-б.

қазақ тілінде

 

3

Анесова А.Ж.

Paradigmatic methods of developing thinking abilities in Zh. Aimautov’s works electronic monography.

 

Павлодар: Toraighyrov University, 2021. – 122-б. (электронды монография)

ағылшын тілінде

 

4

Ергалиева С.Ж. и др.

Социальные сети: комплексный лингвистический анализ: коллективная монография

300

Том 2: монография / под научн. ред. Н. Д. Голева, отв. ред. Л. Г. Ким. – Кемерово, 2021. – 300 с.

орыс тілінде 

 

 

Список публикаций в материалах зарубежных конференций


 

Автор мен телавторлар

 аты-жөні

Басылым атауы

Шығуы туралы мәлімет (конференция атауы, өткізу орны, бет саны)

1

Бектурова Ж.Б., Кадеева М.И. 

Об интерпретации культурного кода через призму метафорического значения

Материалы V Международной научной конференциии «Языковые образы: лингвокреативные символы этнокультурной духовности», посвященной 75-летию Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора филологических наук, профессора Н.Ф. Алефиренко (г. Белгород, 17—19 сентября 2021 года).

2

Бейсембаев А.Р., Бектурова Ж.Б., Кадеева М.И.

Языковая экспликация авторской позиции в летописном тексте

Материалы V Международной научной конференциии «Языковые образы: лингвокреативные символы этнокультурной духовности», посвященной 75-летию Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора филологических наук, профессора Н.Ф. Алефиренко (г. Белгород, 17—19 сентября 2021 года).

3

Yergaliyeva S.Zh., Аnesova А.Zh., Nurkina N.A.

Reflection of virtual language personality in political discourse

«Наука и социум» XYII россейлік ғылыми-практикалық конференция. – Новосибирск: АНО ДПО «СИПППИСР», 2021. – 169-173-б.

4

Шаһарман Ә.П.

Анализ мотивации педагогов организующих инклюзивное образование

Международный конкурс научно-исследовательских и учебно-методических проектов преподавателей и учителей образовательных организаций в области педагогических и психологических наук, 05 ноября 2021 года, Нижний Новгород

5

Аипова А.К., Шабамбаева М.К., Абишева А.В., 

Елемесова Б.М., Арынова К.Е.

Этнопедагогическая компетентность будущего 

учителя как важная составляющая 

модернизации общественного сознания в Казахстане

The ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary 

academic notes. Theory, methodology and practice», May 03 – 06, 2022, Tokyo, Japan. Р. 549-553

 

Список публикаций в материалах отечественных конференций (международных и республиканских, территориальных)


 

Автор мен телавторлар

 аты-жөні

Басылым атауы

Шығуы туралы мәлімет (конференция атауы, өткізу орны, бет саны)

 

2021-2022  жылы

1

Зейнулина А.Ф.

Саяси қуғын – сүргін құрбандарын ақтау мәселері бойынша мұрағаттық жұмыс маңыздылығы және ғылыми – теориялық бағалау. 

Тәуелсіздік: тарих, архивтер және ғылыми зерттеу перспективалары. Независимость: история, архивы и перспективы научных исследований. Материалы республиканской научно-практической конференции. 28 октября 2021 г., Павлодар. – Караганда: «Экожан», 2022. – 87-95-б.

2

Зейнулина А.Ф., Ташекова А.Т.

Artistic psychologism in the novel by Zhusipbek Aymautov

Қуандық Пазыл ұлы Жүсіптің 80 жылдығынажәне Мәшһүр Жүсіп Көпей ұлына арналған «Мәшһүртану дың ғылыми негіз дері жәнеқазіргі гуманитарлық ғылым дар дамуы» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференциясының материалдары. Павлодар: Торайғыров университеті, 2021. – 337-345-бет.

3

Зейнулина А.Ф.

Сәтбаев және сөз өнері

Сарыарқа самалы. 12.04.2022. №39. (15807)

4

Зейнулина А.Ф.

Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет қисынын оқыту тұжырымдамасы

«Заманауи тілдік білім беру: дәстүрлер мен инновациялар» атты дөңгелек үстел. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. Теориялық және қолданбалы тіл білімі   кафедрасы. Сілтемесі: meet.google.com/pvc-zgwg-cct. – Алматы, 2022 – 15- 18-б.

5

Зейнулина А.Ф.,

Ташекова А.Т.

Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту негізінде ұлттық білім беру мазмұны мен қағидаты

«Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы пәндерді оқытудың әдістерін дамыту мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 6 мамыр 2022 ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, 2022. – 22-28-б.

6

Зейнулина А.Ф.,

Ташекова А.Т.

Қазақ тілін оқытудың деңгейлік жүйесі мен мазмұны

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Торайғыров университеті. 14.03.2022

7

Зейнулина А.Ф.,

Ташекова А.Т.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің қолданбалы мазмұны

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Торайғыров университеті. 14.03.2022

8

Зейнулина А.Ф.,

Ташекова А.Т.

Multilingualism is the basis for the formation of a multicultural personality

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Торайғыров университеті. 14.03.2022

9

Зейнулина А.Ф.,

Ташекова А.Т.

Ұлттық құндылық – ұлтшылдық пен парасаттылықтың руханияттық діңгегі

«Қоғамның рухани дамуы және Мәшһүр Жүсіптің тарихи мұрасы» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Торайғыров университеті. 29.04.2022

10

Нуркина Н.А.

Қазақ тілін қашықтықтан оқыту ерекшеліктері 

«XIII Торайғыров оқулары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 29 қазан 2021. – Павлодар: «Toraighyrov University» баспасы. ТОМ 3. – 357- 361-б.

11

Нуркина Н.А.

Көптілділік – заманауи даму тренді ретінде

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Торайғыров университеті. 14.03.2022

12

Нуркина Н.А.

Қашықтықтан оқыту ерекшеліктері

«ХІІІ Торайғыров оқулары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Павлодар, 2021ж.

13

Ысқақ Б.Ә.

 

 

Шығарманы тану арқылы мамандыққа бейімдеп оқыту (Сұлтанмахмұт ақынның «Таныстыру» туындысы негізінде)

«XIII Торайғыров оқулары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Павлодар: «Toraighyrov University» – ТОМ 3. – 357- 361-б.

14

Ысқақ Б.Ә.

 

Білім беру құзыреттілігінің трансформациялануы

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Торайғыров университеті. 14.03.2022

15

Маняпова Т.К., Оспанова Б.Б.

 

On the issue of multilingual education

Сборник материалов международной научной конференции «ХХІІ Сатпаевские чтения», Павлодар, 2022

16

Маняпова Т.К., Оспанова Б.Б.

 

Білім беру кеңістігіндегі қашықтық қарым-қатынастың ерекшеліктері

Участие в работе международной научно-практической конференции «Модернизация филологического образования в рамках обновленного образования», 17 ноября 2021 г., С. 59-62 («Өрлеу», Кызылорда)

 

17

Шаймарданова С.К.

Тропы как средства создания образности в художественном контексте Павла Васильева 

Сборник международной научно-практической конференции «ХIII Торайгыровские чтения» – г. Павлодар: «Toraighyrov University», 29.10.2021 г. – Том. 2. – С.418-423

18

Жумабекова Б.Б.,Нургожина Б.В.

Некоторые приемы обогащения словарного запаса на уроках русского языка у студентов с государственным языком обучения

Материалы международной научно-практической конференции «XIII Торайгыровские чтения». – Т. 2. – Павлодар: Торайгыров университет, 2021. С. 61-66 Сертификат № 3664 от 29.10.2021г.

19

Жумабекова Б.Б.

Заманауи оқу процесі 

«XIII Торайғыров оқулары»: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Т. 2. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2021. – С. 185-188 Сертификат № 3487 от 29.10.2021г.

20

Нургожина Б.В.

Слово творца, звучащее столетиями

«XIII Торайғыров оқулары»:халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Т. 2. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2021. – С. 61-66 Сертификат № 3487 от 29.10.2021г.

21

Нургожина Б.В.

Необходимо учиться думать по-новому, или адаптация предпринимательских компетенций в период пандемии

 

«Болашақ университеттері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Павлодар: Toraighyrov University, 2021. – С. 46-49

Сертификат № 4020 от 30.09.2021г. 

22

Адильбаева Д.С.

Методы и приемы развития учебных компетенций студентов неязыковых специальностей на занятиях по русскому языку 

 

«XIII Торайгыровские чтения»: материалы международной научно-практической конференции. – Павлодар: Toraighyrov University, 2021.  – Т. 3. – С.3-6

23

Копаева А.К.

Қалжың категориясының лингвомәдени аспектісі

«Мәшһүртанудың ғылыми негіздері және қазіргі гуманитарлық ғылымдар дамуы»: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, – Павлодар: Toraighyrov University, 2021

24

Копаева А.К., Қадырова Б.М., Машрапова З.С.

Юмористикалық дискурс: лингвокоммуникативтік ерекшелік

«XXI Сәтбаев оқулары»: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, – Павлодар: Toraighyrov University, 2021. – Т.15.  – 266-271-б.

25

Копаева А.К.,

Тұрышев А.Қ., Машрапова З.С.

Когнитивті зерттеулер және нейролингвистика

«XXI Сәтбаев оқулары»: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, – Павлодар: Toraighyrov University, 2021. – Т.15.  –  294-302-б.

26

Аипова А.К.,

Абильтаева А.В.,

Жумабекова Г.С.

Health-saving technologies at school

Международная  научно–практическая онлайн-конференция «Психическое здоровье: современные реалии, тенденции и перспективы». – Костанай, 2021

27

Аипова А.К.,

Новосёлова Е.А.

Kazakh Musical Instruments

Международная научно-практическая конференция «XIII Торайгыровские чтения». – Том 2. – C. 347-355

28

Сахариева А.Ж., 

Калиева А.А.

Aspects of language teaching in bilingual education

«XIII Торайгыровские чтения»: материалы международной научно-практической конференции. –Павлодар: Торайгыров университет, 2021. – С. 405-410

29

Новосёлова Е.А.,

Торгаева Д. С.

Using mycorrhiza to increase the adaptation properties of potato culture plants

Международная научно-практическая конференция «XIII Торайгыровские чтения». – Том 5. – Павлодар, 2021. –       С. 239-241

30

Новосёлова Е.А.,

Иост О.А.

Литература Павлодарского Прииртышья в контексте современного литературного процесса Казахстана

Международная научно-практическая конференция «Научные основы Машхуроведения и развитие современных гуманитарных наук». –Павлодар, 2021.

31

Сахариева A.Ж., Каирбай O.

Trilingualism in Kazakhstan: pros and cons. 

«XIII Торайгыровские чтения»: материалы Международной научно-практической конференции. – Павлодар: Торайгыров университет, 2021. – С. 125-130  

32

Байгожина Ж.М.

Интерактивті жаттығулар жиынтығы ағылшын тілінде қарым-қатынас  жасауға үйретудің құралы ретінде

«XIII Торайғыров оқулары»: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Т. 2. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2021 

33

Байгожина Ж.М.

Интерактивті жаттығулар жиынтығы ағылшын тілінде қарым-қатынас  жасауға үйретудің құралы ретінде

«XIII Торайғыров оқулары» атты  халықаралық ғылми-тәжірибелік конференциясы – Т. 2. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2021

 

34

Байгожина Ж.М.

Methods of enrichment and use of modern english vocabulary

«Язык. Культура» халықаралық ғылми-тәжірибелік конференциясы. –Кокшетау, 2022    

 

35

Байгожина Ж.М.

Ағылшын тілін оқытудағы «қарым-қатынас және коммуникация ұғымдары»

«Язык. Культура» халықаралық ғылми-тәжірибелік конференциясы. –Кокшетау, 2022    

 

36

Новоселова Е.А., Аипова А.К.

Kazakh musical instruments

Международная научно-практическая конференция «XIII Торайгыровские чтения». – Том 2. – Павлодар, 2021. –С. 347-355

37

Новоселова Е.А., Торгаева Д. С.

Using mycorrhiza to increase the adaptation properties of potato culture plants

Международная научно-практическая конференция «XIII Торайгыровские чтения». – Том 5. – Павлодар, 2021. – С. 239-241

38

Новоселова Е.А.,Иост О.А.

Литература Павлодарского Прииртышья в контексте современного литературного процесса Казахстана

Международная научно-практическая конференция «Научные основы Машхуроведения и развитие современных гуманитарных наук». – Павлодар, 2021. – С. 353-358

39

Новоселова Е.А., Аипова А.К.

National Specifics of Kazakh Etiquette in Business Communication

Международная научно-практическая конференция «Полиязычие и межкультурная коммуникация: опыт, проблемы, перспективы», посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан. – Павлодар: Кереку, 2022

40

Новоселова Е.А.

Cross-cultural business etiquette as a basis of successful communicatuion Communication

Международная научно-практическая конференция «Полиязычие и межкультурная коммуникация: опыт, проблемы, перспективы», посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан. – Павлодар, Кереку. 2022

41

Ергалиева С.Ж., Асанбаева Е.Б. 

Обыденное ценностное сознание интернет-комментатора

«ХХI Сәтбаев оқулары» халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. – Том 15. – Павлодар, 2021. – 53-59-б.

42

Ергалиева С. Ж., Уайханова М.А., Сахариева А.Ж.

Ценностно-политический дискурс казахстанских виртуальных коммуникантов

Материалы международной научно-практической конференции «Полиязычие и межкультурная коммуникация: опыт, проблемы, перспективы». – Павлодар: «Торайгыров университет», – Павлодар, 2022

43

Шаикова Г.К.

Глаголы слухового восприятия

Материалы международной научно-практической конференции «XIII Торайгыровские чтения». – Т.  2. – Павлодар: Торайгыров университет. – С. 119-123

44

Шаикова Г.К.

Роль знания языков в эпоху глобализации

Материалы международной научно-практической конференции «Полиязычие и межкультурная коммуникация: опыт, проблемы, перспективы», посвященной 30-летию независимости Республики Казахстан. – Павлодар, 2022

45

Шаикова Г.К.

Основные функции изучения языка в современном мире

Материалы международной научно-практической конференции «Полиязычие и межкультурная коммуникация: опыт, проблемы, перспективы», посвященной 30-летию независимости Республики Казахстан. – Павлодар, 2022

46

Аипова А.К., Шабамбаева М.К.

Япония: национальный характер и деловая культура

Материалы международной научно-практической конференции «Полиязычие и межкультурная коммуникация: опыт, проблемы, перспективы», посвященной 30-летию независимости Республики Казахстан. – Павлодар, 2022

 

Олимпиада

Зейнулина А.Ф.

Дарынды балаларға арналған № 3 гимназия - мектеп, Павлодар облыстық дарынды балаларға арналған лицей мектеп интернаты, № 9 гимназия - мектеп, № 14 ЖББМ оқушыларымен пәндік олимпиадаға дайындалып, ғылыми жоба жазу жұмысы бойынша «Ғылым ғаламаты» атты үйірмеге басшылық жасалынып, оқушылар республикалық, халықаралық ғылыми конференцияға дайындалды.  

1.         Орыс сыныбындағы қазақ тілі пәні бойынша жалпы білім беретін пәндер бойынша қалалық олимпиаданың қалалық кезеңінде курс жүргізілді. Павлодар. Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар дарыны» БУҚБДДО өңірлік қосымша білім беру оқу – әдістемелік орталығы. 27 қазан – 30 желтоқсан 2021.

2.         Орыс сыныбындағы қазақ тілі пәні бойынша жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде төрағалық етілді. Павлодар. Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар дарыны» БУҚБДДО өңірлік қосымша білім беру оқу – әдістемелік орталығы. 28  – 30 наурыз 2022.

3.         Орыс сыныбындағы қазақ тілі пәні бойынша жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың кезеңіне тренр етілді. Павлодар. Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар дарыны» БУҚБДДО өңірлік қосымша білім беру оқу – әдістемелік орталығы. 06  – 26 сәуір 2022.

4.         Рабе Карина. 11 – сынып. ОКДБЛИ (ОМЛИОДО) орыс сыныбындағы қазақ тілі пәні бойынша жалпы білім беретін пәндер бойынша облыстық 1 орын және республикалық олимпиада 2 орын жүлдегері. Павлодар. Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар дарыны» БУҚБДДО өңірлік қосымша білім беру оқу – әдістемелік орталығы.

Ысқақ Б.Ә. 

1 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО  және облыстық Білім басқармасының шақыртуымен оқушылардың  "Абай жолы" гуманитарлық олимпиада эксперті, 2021ж. 17 қыркүйек

2 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО және облыстық Білім басқармасының шақыртуымен оқушылардың республикалық "Ақберен" конкурсының облыстық кезеңіне комиссия мүшесі, 2021ж. 27қыркүйек

3 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО жұмыс жоспарына сәйкес оқушылардың  республикалық Зерде конкурсының ғылыми жобалар конкурсына облыстық кезеңіне 2021ж 16 қазанында Сарапшылық (26 жоба);

5 Ертіс дарыны ӨҚББОӘО жұмыс жоспарына сәйкес оқушылардың  республикалық сайыстың облыстық кезеңіне 2021ж 29 қазанында, Сарапшылық (9 жоба): Ғылыми жобалар конкурсы

Адильбаева Д.С.

Подготовила студентов 1 курса для участия в международной Олимпиаде по русскому языку (онлайн, 25.10.2021), следующие студенты заняли  призовые места (организаторы международный центр Дополнительного Профессионального Образования, г. Алматы):

1 место- Баязбаева Лаура,1 курс, группа Агр-101;

1 место- Дауенова Дильна,1 курс . группа Агр-101;

2 место- Қабыш Ерқанат , 1 курс, группа Агр-101;

Анесова А.Ж.

1. 2021 жылғы қараша айында Құр-201 тобының студенті Билялов Мирас «World of Science-2021» атты халықаралық конкурс студенттердің ғылыми жұмыстары арасында 1 орынға ие болды, ғылыми жетекші доцент А.Ж. Анесова.

2. 2021 жылғы қараша айында АЖ-201 тобының студенті Умарова Алина «Менің ғылыми мақалам» атты халықаралық конкурс студенттердің ғылыми жұмыстары арасында 1 орынға ие болды, ғылыми жетекші доцент А.Ж. Анесова.

3. Новосібір мемлекеттік техникалық университетіндегі Халықаралық Онлайн-олимпиада шетел тілдер бойынша. 19 қараша 2021 ж. Олимпиада тақырыбы: Ғылым. Техника. Біз. 2 курс студенті Билялов Мирас қатысты.

 

Сведения о публикациях докторантов 2021-2022 гг.
Статьи с соавторством со студентами и магистрантами, докторантами

 

Жетекшінің және студент(тердің) аты-жөні 

Өткізілген күні 

Іс-шара түрі

(конф, олимп, конкурс, дебат, форум)

Нәтиже  

Ескерту 

1

Кожахметова Б.Р.,

Кожахметова К.Е.(докторант), 

Нергиз Бирай

19.11.2021

М. Жүсіп жазбаларындағы шешендік сөз өнері

Қуандық Пазылұлы Жүсіптің 80 жылдығына және Мәшһүр Жүсіп Көпейұлына арналған «Мәшһүртанудың ғылыми негіздері және қазіргі гуманитарлық ғылымдар дамуы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2022. – 109-117-б.

 

2

Кожахметова Б.Р,Кожахметова К.Е. (докторант)

14.03.2022

Мемлекеттік тілді  дүниенің тілдік бейнесі арқылы тану

«Көптілділік және мәдениетаралық, коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты халықаралык ғылыми-пpaктикaлық конференциясы. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2022

 

3

Кожахметова Б.Р,Қожахмет Б.Е. 

14.03.2022

Қазақ тілін меңгерудегі шешендік өнердің рөлі

«Көптілділік және мәдениетаралық, коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты халықаралык ғылыми-пpaктикaлық конференциясы. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2022 

 

4

Анесова А.Ж., Рымбек А.

14.03.2022

Problems of  multilinguality and kazakh vocabulary

 «ХХІІ Сәтбаев оқулары»  атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.Павлодар: Торайғыров университеті, 2022 

 

5

Анесова А.Ж., Рымбек А.

14.03.2022

Көптілділік және қазақ лексикасының мәселелері

«Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2022

 

 

6

Анесова А.Ж.,

Нұртаза М.Н. (магистрант)

 

-

Ағылшын тілін қашықтықтан оқыту жүйесінде платформаларды қолданудың тиімділігі

Торайғыров университетінің Хабаршысы, Филологиялық сериясы. – № 1. – Павлодар, 2022. – 110-124-б.

 

7

Маняпова Т.К., Оспанова Б.Б., Кабылбек Д.А.

-

Использование    технологии  CLIL для  внедрения трехъязычного образования  

Сборник научно-методических статей «Современное языковое образование: традиции и инновации», посвященный 150-летию А. Байтурсынова и Дню работников науки в Казахстане. – Алматы, 2022 

 

8

Маняпова Т.К., Оспанова Б.Б., Кабылбек Д.А. 

14.03.2022

Модель интегрированного предметно-языкового обучения для трехъязычного образования

Материалы международной научно-практической конференции «Полиязычие и межкультурная коммуникация: опыт, проблемы, перспективы», посвященной 30-летию Независимости РК. – Павлодар, 2022

 

9

Маняпова Т.К., Оспанова Б.Б., Кабылбек Д.А.

14.03.2022

CLIL как технология межпредметной интеграции

Материалы международной научно-практической конференции «Полиязычие и межкультурная коммуникация: опыт, проблемы, перспективы», посвященной 30-летию Независимости РК. – Павлодар, 2022

 

10

Ерғалиева С.Ж., Ерғалиев Қ.С., Сұраған А.

 

Сан негізді этнографизмдердің жасалу жолдары

«Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Павлодар: НАО «Торайгыров университет», - Павлодар, 2022. 

 

11

Ерғалиева С.Ж., Сарсенбаева А.А., Ерғалиев Қ.С.

 

Сөзжасамды оқытуда қолданылатын интерактивтік әдіс түрлері

«Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Павлодар: НАО «Торайгыров университет», - Павлодар, 2022. 

 

12

Шаикова Г.К., Омирзакова А.К.

14.03.2022

Основные функции изучения языка в современном мире

Материалы международной научно-практической конференции «Полиязычие и межкультурная коммуникация: опыт, проблемы, перспективы», посвященной 30-летию независимости Республики Казахстан. – Павлодар, 2022

 

13

Жумабекова Б.Б.,

Рымбек А.

 

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шығармаларындағы адами капитал ұғымының көрінісі

«Мәшһүртанудың ғылыми негіздері және қазіргі гуманитарлық ғылымдар дамуы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2021. –376-380-б. 

 

14

Жумабекова Б.Б.,

Қапзолла Ж.

 

Қазақ фольклор үлгілерін жинақтаушы – Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы

«Мәшһүртанудың ғылыми негіздері және қазіргі гуманитарлық ғылымдар дамуы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2021. –376-380-б.

 

15

Жумабекова Б.Б.,

Марат А.

14.03.2022

Көптілділік – заманауи даму тренді ретінде

«Коптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Павлодар: Торайгыров университеті, 2022

 

16

Жумабекова Б.Б.,

Аталыкова А.

12.04.2022

Биология мен экологияның өзекті мәселелері

«XXII Сәтбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми-практикалықконференциясының материалдары. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2022

 

17

Жумабекова Б.Б.,

Джаскайратова Д.

12.04.2022

Ым-ишараттардың ұлттық-мәдени сипаты

«XXII Сәтбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми-практикалықконференциясының материалдары. – Павлодар: Торайғыров университеті, 2022

 

18

Жумабекова Б.Б.,

Амирханова С.

12.04.2022

Қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелері

«XXII Сәтбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми-практикалықконференциясының материалдары. Павлодар: Торайғыров университеті, 2022

 

 

19

Аипова А.К., Сагиден Т., Данияров Н., Куанышева Б.Т.

14.03.2022

Этномәдени білім

Материалы международной научно-практической конференции «Полиязычие и межкультурная коммуникация: опыт, проблемы, перспективы», посвященной 30-летию независимости Республики Казахстан. – Павлодар, 2022

 

20

Шабамбаева М.К., Абишева А.В. (магистрант), 

Елемесова Б.М., Арынова К.Е.

14.03.2022

Этнопедагогическая компетентность будущего 

учителя как важная составляющая 

модернизации общественного сознания в 

казахстане

The ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary 

academic notes. Theory, methodology and practice», May 03 – 06, 2022, Tokyo, Japan. 1153 p. Р. 549-553

 

 

Oқу үрдісіне және өндіріске енгізу актілері 

 

Енгізу актісін енгізу

Авторлар аты-жөні

Факультет, кафедра

Қайда енгізілді

Енгізілген жылы

 

1. Акт о внедрении учебного пособия "Professional-oriented foreign language (English language) stude guide for the students of pedagogical specialities" в учебный процесс вуза для студентов гуманитарных специальностей, в учебную дисциплину «Английский язык».

А.Ж. Анесова 

«Үш тұғырлы тіл» кафедрасы

Toraighyrov University

2021

2. Акт о внедрении монографии «Paradigmatic methods of developing thinking abilities in Zh. Aimautov’s works» в учебный процесс для студентов гуманитарных специальностей, в учебную дисциплину «Английский язык».

А.Ж. Анесова

«Үш тұғырлы тіл» кафедрасы

Toraighyrov University

2021

      

 

 

Выполнение плана научно-методических семинаров кафедры "Трехъязычие"  (2021-2022 гг)

Баяндамашының аты-жөні

Баяндаманың атауы

Өткізу мерзімі

Орындалуы туралы белгі

1.

Зейнулина А.Ф.

Сын жанрлары

Қазан

 

2021

№»1 хаттама, 15.10.2021 ж.

 

2

Байгожина Ж.М.

 

Қазіргі заманғы лингвист дайындаудағы көркем әдебиеттің рөлі мен орны

3.

Шаһарман Ә.П.

Тілдік білім беру бағдарламалары мен технологиялары

.4

Калиева А.А.

Использование онлайн платформ на уроках иностранного языка

 

 

5.

Маняпова Т.К. 

Вербальная репрезентация пространственных и временных представлений в фольклорно-языковой картине мира

  Желтоқсан

2021

№»2 хаттама, 21.12.2021 ж.

 

6.

Ергалиева С.Ж.

Политический дискурс в текстодериватологическом аспекте

7.

Машрапова З.С.

Тіл білімінің жаңа бағыты – нейролингвистика

8.

Шаикова Г.К.

Языковые средства манипуляции в рекламных текстах

Ақпан

2022

№»3 хаттама, 25.02.2022 ж.

 

9.

Уайханова М.А.

Компетентностный подход 

в образовании

10.

Куанышева Б.Т. 

Подготовка массовых онлайн-курсов

11

Ташекова А.Т

Бекмұрат Уахатов  - фольклорист ғалым

 

 

12

Ысқақ Б.Ә. 

ПЛАТФОРМЫ геймификации ученого процесса онлайн

Сәуір

2022

№»4 хаттама, 22.04.2022 ж.

 

13

Нургожина Б.В. 

Методические инструменты дистанционного обучения русскому языку в системе высшего образования в неязыковых группах с государственным языком обучения в условиях пандемии 

14

Куракбаева А.С.

Современные подходы преподавания английского языка

 

 

            Доклады ППС кафедры на научно-теоретических семинарах, конференциях

Зейнулина А.Ф.

1.         C.Торайғыров атындағы республикалық көркемсөз оқулары конкурсында төрағалық етілді. Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы. 17.09.2021.

2.         «Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру және тілдік құзіреттілігін жетілдіріру» тақырыбында қалалық қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің форумы негізіндегі алғашқы ғылыми – әдістемелік кеңесінде «Эссені жазу әдістемесі» атты тақырыпта  баяндама жасалынды. 15.10.2021. ZOOM 87282853633 код  123

3.         «Сын жанрлары» атты тақырыпта кафедраның ғылыми – теориялық  семинар кеңесінде  баяндама жасалынды. 29.10.2021. № 2

4.         «Еркіндік түлегі – елдіктің тірегі» атты іс –шарада «Тәуелсіздікте барар жолдың ақиқаты мен шындығы» атты баяндама жасалынды. Орталықтандырылған кітапхана желісі. 19.11.2021. 

5.         Желтоқсан көтерілісінің 35 жылдығына арналып ашылған «Желтоқсан ызғары» атты  мұрағаттың ашылу салтанатында «Желтоқсан – жан толғанысым» атты баяндама жасалынды. 23.11.2021.

6.         «Павлодар облысы аймағы бойынша Саяси қуғын – сүргін және ашаршылық құрбандарын ақтау жұмысының жүргізілуі және зерттеу сараптамасы» атты баяндама жасалынды. «Саяси қуғын – сүргін және ашаршылық құрбандарын ақтау» мәселері бойынша жұмыс тобының отырысы. Павлодар ауданы. 24.11.2021

7.         «Тәуелсіздік бастауы – Желтоқсан 86» сұхбат - интервью жасалынды. С.Торайғыров атындағы облыстық кітапханада 26.11.2021. Подкаст сілтемесі – https://soundcloud.com/user-246093758/krkem-szd-eren-zhyk-zerger-zheltoksan 86-ayman-zeynullina

8.         Павлодар облыстық «Мирас» ҚБ кезекті отырысында «Елдіктің жеті тұғыры» жобасы бойынша  «Жер – ата - баба мұрасы,халық қазынасы» атты баяндама жасалынды. «Нұр Отан» партиясы.02.12.2021.

9.         Ж.Аймауытов шығармашылығы бойынша READx онлаин оқырмандар Семей қалалық конференциясына қатысып, әділ қазылық жасалынды. 14.12.2021. ZOOM 89966338663 код  570568

10.       Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне арналған «Ахмет Байтұрсынов – ұлт ұстазы» атты тақырыпта баяндама жасалынды. 16.02.2022. Павлодар қаласы. № 9 гимназия –мектебі.

11.       «Ахмет Байтұрсынов – ұлт ұстазы» атты тақырыпта баяндама жасалынды. Қарағанды. Е.Букетов атындағы Қарағанды университеті. 21.02.2022.

12.       «Ахмет Байтұрсынов – ұлт ұстазы» атты тақырыпта баяндама жасалынды.  Павлодар облыстық дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп. 25.02.2022.

13.       Ата Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде Республикалық референдум өткізу қарсаңына орай «Азаматтық парыз» атты сұхбат берілді. «Халық радиосы» эфирі. Анықтама. 17.05.2022.

14.       Алаш қозғалысының 100 жылдығына орай «Алаш аманаты – Тәуелсіздік» тақырыпта ғылыми – практиклық конференцияда «Алаш руханияты – Қазақ Елінің темірқазығы» атты тақырыпта баяндама жасалынды.  Шарбақты ауданы. 19.05.2022.

15.       31 мамыр – саяси қуғын – сүргін құрбандарын еске алу күні тақырыбына орай «Жаңа Қазақстан көзқарасымен» атты  телевизиялық сұхбатқа қатысу болды. ERTIS телеарнасы. Анықтама.20.05.2022.

16.       «Жаңа Қазақстан: жастардың бірлігі мен жауапкершілігі» атты телекөпірде «Жаңа Қазақстан:жаңару мен жаңғыру» атты баяндама жасалынды. 24.05.2022. Торайғыров университеті.

17.       «Саяси қуғын – сүргін және ашаршылық құрбандарын ақтау» бойынша жұмыс тобының жұмыс нәтижелері бойынша дөңгелек столда «Қазақстанның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығы үшін жеке-дара күрескен халықтың,қоғамдық және саяси ұйымдардың саяси сөздеріне қатысушыларды, сондай-ақ қызметтік, ғылыми, мәдени және басқа да салаларда осы идеялары үшін қудалауға және қуғын-сүргінге ұшыраған адамдарды ақтау жөніндегі жұмыс» атты баяндама жасалынды. Павлодар облыстық әкімдігі. 30.05.2022.

18.       31 – мамыр «Саяси қуғын – сүргін және ашаршылық құрбандарын ақтау» мәселері» атты ғылыми – практикалық конференцияда «Тәуелсіздік жолындағы тар жол, тайғақ кешу» атты баяндама жасалынды. ППУ 31.05.2022

Тілеуберді Г.Қ.

16. «Кірме сөздердің ономастикалық атаулардың латын графикасында игерілуі: талқы және тәжірибе» халықаралық онлайн семинар. 01 қазан,2021 ж.

17. «Педагогикалық білім беруді күшейту – халықаралық тәжірибе» 10 желтоқсан ,Астана қаласы.https://goo.su/9HVC

Кожахметова Б.Р.

18. Торайғыров университеті мен Павлодар облысының мәдениет, тілдіерді дамыту және архив ісі басқармасы арасында  жасалған Келісімшарт негізінде ҒЗЖ жүргізу бойынша облыс аудандарының қазақ тілі мұғалімдері мен мемлекеттік қызметшілерге арналған «Қазақ тілін қашықтықтан оқыту стратегиясы» тақырыбында 4 onlin семинар, «Аударма  ісі және мемлекеттік тілде іс жүргізу нормалары» тақырыбы бойынша  5 offlinе семинар жүргізілді. 

19. «Мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру»- Ertis madeniet инстаграм парақшасына сұхбат 08.10.2021

Маняпова Т.К.

20. Проведены курсы повышения квалификации по теме "Развитие предметных компетенций в рамках обновленного содержания образования" для педагогов организаций образования РК (приказ № 3.1-07/632 от 07.10.2021г. Сумма: 638000 тенге, кол-во слушателей курса – 58 чел.)

Адильбаева Д.С.

21. С 01.11.2021 проведение курсов по русскому языку для иностранцев (Факультет ««Foundation»/НАО «Торайгыров университет).

 

  Учебные пособия, методические указания, программы, научные статьи, рецензии на докторские, магистерские и дипломные работы (рецензии):

Каф. меңгерушісі, проф. Зейнулина А.Ф.:

1.      Павлодар облысы,Баянауыл ауданы білім беру бөлімінің Жылбек Ағаділов атындағы жалпы орта білім беру мектебі ККМ  қазақ тілі мен мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сандуғаш Хазизатовна  Байсеитованың «қазақ әдебиетінен эссе жазудың құрылымы» атты авторлық   бағдарламасына пікір. 02.09.2021.

2.      Павлодар қаласы № 43 ЖОББМ КММ 6 сынып оқушысы Роман Зелевтің  «Ақ сөзінің ұлттық – танымдық ұғымы» атты зерттеу жұмысына  пікір.13.09.2021.

3.      «Қабанбай батыр атындағы облыстық мамандандырылған әскери мектеп – интернаты» КММ 11а сынып оқушысы Байділда Асанәлінің «Ер есімі мен ер тарихы егіз ұғым.Қабанбай батыр» атты ғылыми жобасына пікір. 19.10.2021.

4.      «Қабанбай батыр атындағы облыстық мамандандырылған әскери мектеп – интернаты» КММ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айтжамал Төлебайқызы Аубакированың 10 – 11 сыныбына арналған «Абайтану» бағдарламасына пікір. 19.10.2021.

5.      Павлодар облысы, Май ауданы, Қаратерек ауылдық округінің Х.Сейтқазин ауылын, Еңбекші бөлімшесін, №1 1 фермасын тарату бойынша ғылыми сараптама актісі. 04.11 2021.

6.      Баянауыл ауданы Қ.Кемеңгеров атындағы ЖОББ мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Салтанат Аманбекқызы Ашуованың қазақ тілі пәнінен 2 – сынып  оқушыларына арналған тапсырмалық әдістемелік құралына пікір.15.11.2021.

7.      «Торайғыров университеті» КеАҚ аға оқытушысы, п.ғ.м. Н.А.Нуркинаның «Қазақ тілі (Жаттығулар жинағы )» атты оқу – әдістемелік құралына пікір. 24.01.2022.

8.      Павлодар қаласы «№14 Жалпы білім беру орта мектебі» КММ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ақмарал Абылайханқызы Қайырбекованың «Шешендік сөздер (9- сынып) арнайы курсқа арналған авторлық бағдарламасына пікір. 22.02.2022.

9.      Павлодар қаласы, № 14 ЖОББМ  қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі А.А.Каирбекова, C.Д.Сейполдаева, № 17 ЖОББМ  қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі К. Б.Даирбекова, № 24 ЖОББМ  қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі М.Д.Хайруллина, № 35 ЖОББМ  қазақ тілі мен әдебиет пәнінің М.Б.Нәжім авторлықтарымен жазылған «Эссе жазуға үйрету» атты 9 –сыныптарға арналған әдістемелік нұсқауына пікір. 24.02.2022

10.    Павлодар қаласы, №17 жалпы орта білім беру саралап оқытатын бейіндік мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Кулзат Бекеевна Даирбекованың 7-9 сыныптарға арналған «Атадан қалған асыл мұра:Мәшһүр Жүсіп Көпеев» бейіналды оқыту бағдарламасына пікір. 25.02.2022.

11.    Павлодар қаласы, №17 жалпы орта білім беру саралап оқытатын бейіндік мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Кулзат Бекеевна Даирбекованың 7-9 сыныптарға арналған «Атадан қалған асыл мұра:Мәшһүр Жүсіп Көпеев» бейіналды оқыту құралына пікір. 25.02.2022.

12.    Павлодар қаласының №17 ЖОББСОБМ-нің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері Гүлден Талғатқызы Болат, Гүлсара Серікқызы Кожамжарова,Аян Сейтмұханбетқызы Бейсенбаеваның авторлығымен жазылған «Қазақ тілі сабағында белсенді сөздермен жұмыс жасау»атты дидактикалық әдістемелік құралына пікір.02.03.2022.

13.    Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар қаласының № 46 сәбилер бақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының тәрбиешісі Салтанат Бейсетаевна Айтбаеваның «Ұлттық ойын негіздері» атты бағдарламасына пікір.03.03.2022.

14.    ППУ 5В011700 –  қазақ тілі  мен әдебиеті мамандығы бойынша  орындалған ҚТӘ – 41 тобының студенті  Е.Р.Файзрахманның «Тіл біліміндегі әдістердің теориялық және практикалық сипаты» атты диплом жұмысына пікір. 12.05.2022.

15.    Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ аударма теориясы мен практикасы кафедрасының аға оқытушысы, PhD докторы Д.М.Акижанованың «Бизнес дискурсы: универсалды және мәдени нышанды тілдік бірліктер» атты монографиясына пікір.20.05.2022.

16.    ППУ 6В01710 –  қазақ тілі  мен әдебиеті мамандығы бойынша  орындалған ҚТӘ – 41 тобының студенті  Г.О.Шоканованың «Қос үнді сөз және оны оқыту үдерісіне енгізу жолдары» атты диплом жұмысына пікір. 18.05.2022.

17.    ППУ 6В01710 –  қазақ тілі  мен әдебиеті мамандығы бойынша  орындалған ҚТӘ – 41 тобының студенті Ақбота Қайсарқызының «Оқушылардың қос сөздер сөз жасамы мен емлесін игеру дағдыларын қалыптастыру негіздері» атты диплом жұмысына пікір. 20.05.2022.

18.    ППУ 6В01710 –  қазақ тілі  мен әдебиеті мамандығы бойынша  орындалған ҚТӘ – 41 тобының студенті Т.Қ.Бәкібайдың «Омоним қосымшалардың ғылыми теориялық негіздері және оқытуда ажырату дағдысын қалыптастыру жолдары» атты диплом жұмысына пікір. 20.05.2022.

         аға оқытушы Нуркина Н.А.:         

         1. Павлодар қ. №26 жалпы орта білім беру мектебінің Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері А.К. Байғабылова мен А.А. Жантемірованың Қазақ әдебиеті пәнінен «Қазақ тілі тақырыптары бойынша дидактикалық құрал»;

         2. Павлодар қ. №26 жалпы орта білім беру мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Б.А. Аманованың «Қазақ тілінен оқу орыс тілінде жүргізілетін мектептердің 9 сыныптарына арналған емтихан материалдары»

          қауым. проф. (доцент) Ысқақ Б.Ә.:

Ә.Шаһарманның "Діни дискурс табиғаты" монографиясына пікір 01.09.21

          қауым. проф. (доцент) Маняпова Т.К.:

1. рецензия на учебно-методическое пособие учителя КГУ «Средняя общеобразовательная школа №8 города Аксу» Калиевой А.А.  «Кәсіби қазақ тілі пәніне арналған сыни ойлау тапсырмалары»;

2. рецензия на учебно-методическое пособие учителя КГУ «Средняя общеобразовательная школа №8 города Аксу» Бойчук В.П. «Развитие критического мышления на уроках английского языка в начальной школе в условиях дистанционного обучения»;

3. рецензия на авторскую программу учителя СОШ имени А.Маргулана Баянаульского района Павлодарской области  Исабекова А.Б. «Развитие функциональной грамотности на уроках русского языка»; 

4. рецензия на программу по казахскому языку «Тіл маржаны. (2-сынып)» Г.Д. Серикбаевой, учителя начальных классов КГУ «Егіндібұлақ жалпы орта білім беру мектебі» Баянаульского района Павлодарской области;

5. рецензия на программу учителя начальных классов КГУ «Егіндібұлақ жалпы орта білім беру мектебі» Баянаульского района Павлодарской области А.К. Жусупбаевой «Қарапайым  математикалық ұғымдар»;

6. рецензия на программу учителя казахского языка и литературы КГУ «Егіндібұлақ жалпы орта білім беру мектебі» Баянаульского района Павлодарской области  Махатовой Ы.Ж. «Тіл білімінің салаларын меңгерту»;

7. рецензия на сборник учебно-методических материалов «Қазақ тілінен қорытынды аттестациялауға арналған дайындық құралы (9-сынып)», соавторская работа учителей СОШ № 36 г.Павлодар.  

          аға оқытушы Адильбаева Д.С.

1. Рецензент на программу факультативного курса по русскому языку "Эссе: теория и практика" для учащихся 11 класса. (Составитель учитель русского языка Тюлекова Г.Р , Галкинская СОШ).(протокол№2 от  29.10. 2021).

          қауым. проф. (доцент) Байгожина Ж.М.:

Еуразия инновациялық университетінің «Вестник ИнЕУ» журналының тұрақты сыртқы рецензентімін. Бұйрық № 2542-02/294-06.10.2021ж.                                                 

           қауым. проф. (доцент) Анесова А.Ж.:

1. Ағылшын тілі пәнінен «Fun adventures in the world of English» арнайы курсының тақырыптық- кyнтiзбелik жоспары. Сынып: 6 «А» Мұғалiм: Кокишева Дария Куанышевна. 13.09.2021.

2. «Павлодар қаласының № 24 жалпы орта білім беру мектебі» КММ қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі Адильшенова Багизат Жумашевнаның 9 сыныптарға арналған, қазақ әдебиеті пәнінен «Сөз өнері» атты факультативті бағдарламасына. 09.09.2021.

3. Адаптированная программа по теме «Социально-бытовая ориентировка» для учащихся с особыми образовательными потребностями, 6 «Д» класс, учителя художественного труда Мухановой Анары Батобаевны КГУ “Средняя общеобразовательная профильная школа № 41 с физкультурно-оздоровительной направленностью» г. Павлодара. 02.12.2021

4. «Қазақстан-2030» стратегиясын iске асыруда республиканың экономикалық және әлеуметтiк-мәдени дамуының модельдерi» атты республикалық жарыстарға ұсынылатын оқушылардың зерттеу жұмыстарына пікірлер берілді. Қараша, 2021

5. Ағылшын тілі пәнінен «Сборник заданий для суммативного оценивания по английскому языку за 3 класс (для детей с особыми образовательными потребностями)» атты әдістемелік нұсқаулығына. № 17 ЖОББМ.                                          М. А. Кабышева, А. Қ. Қайсар. 18.04.2022

          қауым. проф. (доцент) Ергалиева С.Ж.:

1. «Шетел филологиясы» мамандығы бойынша философия докторы (РhD) дәрежесін алу үшін дайындалған Әубәкір Самалдың «Қазіргі поэтикалық дискурстағы тілдердің номинативтік қызметі (қазақ және ағылшын тілдеріндегі материалдар негізінде)» тақырыбындағы диссертациялық жұмысына жазбаша пікір дайындалды, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 24.11.2021 (шақыру № 03-04--09/-4899, 03.11.2021);

2. «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша «Применение новейших технологий на уроках английского языка как результат современного образовательного процесса» тақырыбындағы А.К. Ахмадиеваның магистрлік жұмысына жазбаша пікір дайындалды, Павлодар педагогикалық университеті, 06.06.2022;

3. «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша «Применение информационных технологий в самостоятельном изучении учащимися иностранного языка. Лингводидактический аспект» тақырыбындағы Е.Р. Шиленкованың магистрлік жұмысына жазбаша пікір дайындалды, Павлодар педагогикалық университеті, 06.06.2022;

4. «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша «Специфика преодоления коммуникативного барьера у учащихся старших классов в процессе обучения иноязычному говорению» тақырыбындағы Б.Х. Турсынханның магистрлік жұмысына жазбаша пікір дайындалды, Павлодар педагогикалық университеті, 06.06.2022.

          қауым. проф. (доцент) Шаикова Г.К.:

Написана рецензия на «Практический курс по написанию эссе в 9 классе», разработанный методическим объединением русского языка и литературы СОШ №10 Исабековой Г.К., Семашенко А.И., Успановой А.А. (протокол №5, от 31.01.2022 г.).

 

  Марапат туралы мәлімет

Каф. меңгерушісі, проф. Зейнулина А.Ф.:

1.           Білім мен ғылым саласына сіңірген жемісті еңбегі үшін және  дарынды балаларды қолдау мен дамыту жолында ықпал етіп, сапалы білім,саналы тәрбие берудегі атқарған жетістіктері үшін Құрмет грамотасы. Нұр – Сұлтан қаласы. 2021. Тіркеу № Qg 2021-296. 

2.           Ішкі істер органдарына мамандар даярлаудағы көп жылғы, мінсіз қызметі үшін және Мұғалімдер күнін мерекелеуге байланысты Грамота. ҚР ІІМ. Павлодар облысының полиция департаменті.06.10.2021. № 530 ж/қ бұйрығы.

3.           ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Қазақ тілін оқытудың сапасын қамтамасыз етудің жаңашыл бағыттары мен педагогикалық тәжірибе әдістері» тақырыбындағы қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің форумына қатысып, өз үлесін қосқаны және ынтымақтастықта қызмет жасағаны үшін Алғыс хат. 12.12.2021.

4.           ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Павлодар облысы әкімдігінің АЛҒЫС ХАТЫ.13.12.2021.

5.           Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 2 желтоқсандағы Жарлығы бойынша «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» мерекелік медалі. 14.12.2021. № 23355.

6.           Қазақтың көрнекті биі, баянауыл сыртқы округінің алғашқы аға сұлтаны, «Төртуыл» одағының төбе биі Шоң би Едігеұлына арналған «Баянауылдың бір шоқтығы Шоң би еді» дастандар мүшәйрасына қатысушы ақындардың туындыларын бағалап, қазылық жасағаны үшін Алғыс хат.  Павлодар қаласы мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ.  Қазақстан жазушылар одағы Павлодар облыстық филиалы. «Мәшһүр Жүсіп» қорының президенті. 22.02.2022.

7.           Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе, мәселелер, перспективалар» атты Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясына қатысып, өз үлесін қосқаны және ынтымақтастықта қызмет жасағаны үшін Алғыс хат. Торайғыров университеті КеАҚ. 14.03.2022.

8.           Ғылыми жоба жазу дайындығы мен пәндік олимпиадаға дайындауға зор үлес қосқаны үшін Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған лицей – интернатының  КММ Алғыс хаты. 21.05.2022.

           Кожахметова Б.Р.

1. ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтудегі белсенді еңбегі үшін ҚР БжҒМ ТІЛ САЯСАТЫ КОМИТЕТІ 2021ж. Нұр-Сұлтан қ.

2. АЛҒЫС ХАТЫ Павлодар қалалық маслихаты 2021ж.

           Маняпова Т.К.

Благодарственное письмо Филиала АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПК ПК по Кызылординской области 

            Бектурова Ж.Б. 

Награждена Почетной грамотой МОН РК за работу в качестве Председателя ПЭК школьных учебников обновленного содержания.

            Адильбаева Д.С.

Награждена грамотой за проявленное активное участие и высокий уровень подготовки учащихся в ІІІ Международной предметной Олимпиаде (1 сезон) по русскому языку (Алматы, 2021)(Грамота)

            Анесова А.Ж.

1.         12.04.2022 жылы «ХХІІ Сәтбаев оқулары»  атты халықаралық ғылыми конференциясында студенттерді дайындағаны үшін Сертификат берілді. 

2.         2022 жылғы 14 наурыз күні ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе , перспективалар» атты Халықаралық ғылыми практикалық конференциясына студенттерді дайындағаны үшін Сертификат берілді;

3. «ЖОО-ның ең үздік қызметкері – 2021 жыл» атты мемлекеттік стипендиясы.

            Ергалиева С.Ж.

1.         2022 жылғы 14 наурыз күні ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Көптілділік және мәдениетаралық коммуникация: тәжірибе , перспективалар» атты Халықаралық ғылыми практикалық конференциясына студенттерді дайындағаны үшін Сертификат берілді;

2. «ЖОО-ның ең үздік оқытушысы – 2021 жыл» атты мемлекеттік стипендиясы.