«Үштілділік» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру

План по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры (2022-2023гг.)

Ф.И.О.

преподавателя

Оқытушының аты-жөні

Учёная степень, должность

Ғылыми дәрежесі, лауазымы

Специаль-

ность, преподаваемые дисципли-

ны по специаль-

ности

Маманды-

ғы, мамандық бойынша оқыту пәні

Место и год последнего повышения квалификации

Соңғы өткен білім жетілдіру орны, мезгілі 

Планирование

Цель повышения квалификации:

1) обновление знаний о специальности,

2) получение новых знаний и навыков (обосновать необходимость)

Білім жетілдіру мақсаты:

1) Мамандық бойынша білімін жаңарту

2) Жаңа білім мен дағдыға үйрену

Стоимость обучения

(лимит до 100,0 тыс. тг)

Оқу құны (100 мың тг. дейін)

Вид

повышения квалификации

білім жетілдіру түрі

Место

повышения квалификации

білім жетілдіру орны

Даты прохождения повышения квалификации

(указать месяц)

Білім жетілдіру мерзімі

1

 Зейулина А. Ф.

ф.ғ.к., проф.

Қазақ  тілі, 

Кәсіби қазақ тілі.

1.«Қазіргі білім берудегі аралас оқыту» курс-тренингі, 72 сағат, 29.06-17.07.2020, «Түркі руханияты аясындағы Қазақ тілі мен әдебиеті: теориясы, әдістемесі және аударма мәселелері» атты біліктілікті арттырудың күндізгі-қашықтық курсы. 72 сағат. 02.12.2021. – 15.12.2021. Түркия. Ақтеңіз университеті. КеАҚ ППУ

2.«Жаратылыстану – ғылыми пәндерін екі тілде оқытудың когнитивті – коммуникативтік технологиясы» атты біліктілікті арттыру курсы. Авторы- п.ғ.д., профессор К.Н.Булатбаева. 72 сағат. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы. Нұр – Сұлтан қ. ППУ. Павлодар қ. 16.03.2022.- 08.04.2022. Тіркеу № 00001434.

3.«Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы білім беру шеңберінде пәндік құзіреттіліктерді дамыту»  атты біліктілікті арттыру курсы. 72 сағат. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы. «ТМД елдері бойынша техникалық  білім жүйесін дамытудың халықаралық қоры» ҚҚ. Павлодар қ. Торайғыров университеті 23.05.2022.- 03.06.2022. Тіркеу № 09062- ЦПК.

4.CERTIFIKATE this hereby certifies that ZEINULINA AIMAN has successfully completed the additional 96- hour Elementary level training course of the English language from the 21st of February to the 30 th of June, 2022. № 09100 - ЦТМ.

курс

Павлодар, Астана,Алматы

март

1

100 тыс.

2

Кожахметова Б.Р.

Аға оқытушы

Қазақ  тілі, 

Кәсіби қазақ тілі.

Жоғары оқу орындарының оқытушыларына арналған «Еліктір, Зертте, Оқыт!» атты әдістемелік тренинг Сертификаты 38 сағ. 17 сәуір-06 мамыр 2023 ж.

курс

Павлодар, Астана,Алматы

апрель

2

100 тыс.

3

Новоселова Е.А.

PhD

докторы, қауым.

проф. 

Ағылшын тілі, 

Кәсіби ағылшын тілі.

ПГУ имени С. Торайгырова,  «Язык, общество, культура: аспекты взаимодействия»,

13.12-27.2021 

72 ч.

курс

Павлодар, Астана,Алматы

апрель

3

-

4

Сахариева А.А.

Аға оқытушы

Ағылшын тілі, 

Кәсіби ағылшын тілі.

ПГУ имени С. Торайгырова, «Язык, общество, культура: аспекты взаимодействия»,

13.12-27.2021 

72 ч.

курс

Павлодар, Астана,Алматы

декабрь

4

-

5

Аипова А.К.

Аға оқытушы

Ағылшын тілі, 

Кәсіби ағылшын тілі.

ПГУ имени С. Торайгырова, «Язык, общество, культура: аспекты взаимодействия»

13.12-27.2021 

72 ч.

курс

НАО «Торайғыров университеті»

апрель

5

-

6

Тілеуберді Г.Қ.

Аға оқытушы

Қазақ  тілі, 

Кәсіби қазақ тілі.

«Когнитивно-коммуникативная технология двуязычного обучения естественно-научным дисциплинам», 72 ч, 16.03-12.04.2022, ППУ

курс

НАО «Торайғыров университеті»

Февраль-март

6

-

7

Шаикова Г.К.

Аға оқытушы

Орыс  тілі, 

Кәсіби орыс тілі.

Современные тренды в теории языка и литературы

29.11-08.12.21

ППУ, 72 ч.

курс, семинар

НАО «Торайғыров университеті»

Март-апрель

7

-

8

Адильбаева Д.С.

Аға оқытушы

Орыс  тілі, 

Кәсіби орыс тілі

«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в Казахстане» атты көлемі 72 сағат курсты 2021 жылдың 7-9  қазанға деиін өтті, М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, Нур-Султан 

«Когнитивно-коммуникативная технология двуязычного обучения естественно-научным дисциплинам», 72 ч, 16.03-12.04.2022, ППУ

курс, семинар

72 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлодар, Астана,Алматы

Март-апрель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

-