Әзілбекова Гуля Олжабайқызы
Аға оқытушысы
Ғылыми дәрежесі
Филология ғылымдарының кандидаты
Білімі
Жоғары – Павлодар мемлекеттік университеті. Торайғыров неміс тілі мамандығы бойынша (Павлодар қ.). «Неміс мұғалімі» біліктілігі берілді, 1998 ж.; Магистр – Павлодар мемлекеттік университеті Торайғыров неміс тілі мамандығы бойынша (Павлодар қ.). «Тіл білімі магистрі (неміс) біліктілігі мен академиялық дәрежесі», 2004 ж.; Аспирантура – ​​Д.Менделеев атындағы Тобыл мемлекеттік әлеуметтік-педагогикалық академиясы. Дипломдық жұмысты қорғау – Тюмень мемлекеттік университеті. Филология ғылымдарының кандидаты, 2011 ж
Жұмыс тәжірибесі
25 жыл
Оқытатын пәндері
Неміс тілі; Еуропа тілі A1, A2 (неміс тілі); Шетел тілдерін оқыту әдістемесі; Тіл біліміндегі ғылыми зерттеулердің негіздері; Аудармашылардың кәсіби қызметінің негіздері
Ғылыми басылымдары
1. Ағылшын тілі сабағында грамматикалық дағдыларды қалыптастыруға арналған коммуникативтік жаттығуларды қолдану 2. «Бағалау прагматикасы» монографиясы 3. Мұнай-газ саласы мәтіндерін аударудың кейбір ерекшеліктері 4. Неологизмнің іргелі ұғымы ретіндегі сөздің жаңалығы 5.Ағылшын және қазақ тіліндегі салыстырулардың құралы 6. Немістердің ұлттық сипатын көрсететін мақал-мәтелдер 7. Ағылшын және қазақ тіл мәдениеттеріндегі «study» және «оқу» ұғымдарының тілдік көрінісі 8. Гендерлік аспектідегі бағалау мәлімдемелері 9. Pragmatische Prinzipien der Linguistik 10. Қазіргі қоғамдағы екі тілді тұлға 11. Утилитарлық бағалаудың семантикалық және прагматикалық ерекшеліктері: орыс және неміс тілдерінің материалы бойынша (диссертация) 12. Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты 13. «Бенефис» - «Зиян»: утилитарлық бағалаудың семантикасы мен прагматикасы. 14. Әдебиеттегі УО-ның прагматикалық аспектісі (Ч. Айтматов шығармалары бойынша) 15.Неміс және орыс тілдеріндегі фразеологизмдердегі мағынаның утилитарлы компоненті 16.Немістілді баспасөздегі утилитарлық аспект 17. Сендіру рационалды сөйлеуге әсер ету тәсілі ретінде 18. Сендірудің сөйлеу стратегиясы: утилитарлы аспект 19. Неміс және орыс тілдеріндегі рационалистік бағалауды қолданудың қоғамдық саласы 20.Қоршаған ортаны утилитарлық бағалау 21. Aspekte der linguistischen Pragmatik 22. Неміс тілі мәдениетіндегі ұтымды аспект 23. Әдебиеттегі утилитарлық бағалаулардың прагматикалық рөлі (Ч. Айтматов шығармалары бойынша) 24. Неміс тіліндегі баспасөздегі утилитарлық бағалаудың көрінісі 25. Бағалау тілдегі адам факторының бір түрі ретінде. 26. «пайда-зиян» оппозициясының семантикасы мен прагматикасының арақатынасы. 27.Баспасөздегі утилитарлық бағалау 28.Strukturell-semantische Analyze der deutschen Wortpaare in den literarischen Werken. 29. Орыс тіліндегі бөлік атаулары бар фразеологизмдер. және неміс 30. «Айналамыздағы өнер: кескіндеме, музыка» оқу құралы 31.Неміс тілінің фразеологиясының арнайы курсы 32. Ғылым – мектеп 33. Қазіргі неміс тіліндегі фразеологиялық бірліктердің құрамындағы сан есімдердің сөз тіркестерінің жасалу қызметі мен семантикасы. 34. Фразеологизмдердегі салыстырмалы талдау. Неміс және қазақ тілдеріндегі сан есімі бар фразеологизмдер 35. Қарама-қарсы мағынадағы сан есім элементтері бар фразеологизмдер (неміс және қазақ тілдерінің материалы бойынша)
Ғылыми зерттеу саласы
Лингвистикалық прагматика; Дискурс; Концептология
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
25.08.2017 - Павлодар облыстық мәслихатының Алғыс хаты; 2016 жыл – Назарбаев Зияткерлік мектебінің Алғыс хаты (Павлодар қ.); 2015 ж. – С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Алғыс хаты
Кабинет нөмірі, корпус
264, 266
Жұмыс телефоні
67-36-31, вн. 1346
Академиялық дәрежесі
Тіл білімі магистрі (неміс)
E-mail
gulja_az@mail.ru