Ғылыми-зерттеу жұмыс

Профессор-оқытушылар құрамының ҒЗЖ

Қазіргі уақытта кафедрада мемлекеттік ғылыми-зерттеу бағыттар шеңберінде сонымен қатар диссертациалық және магистрлық жұмыстарды орындау барысында кафедраның профессор-оқытушылар құрамының инициативті-ізденістік зерттеулері филология және лингводидактиканың өзекті бағыты бойынша жүргізіледі. Бұл бағыт «Шетел тілдері мен аударманың лексикалық, грамматикалық, стилистикалық, прагматикалық, гендерлік, салыстырмалы және дидактикалық аспектілері» болып танылады.

Бұл бағытта орындалған және профессор-оқытушылар құрамы сонымен қатар профессор-оқытушылар құрамының жетекшілігімен студенттер келесі бөлімдерде зерттеулер жүргізуде :

1

Каирбаева А.К.                                         

Обучение эффективным стратегиям самостоятельного чтения студентов языкового вуза

 

2

Жумашева А.Ш.

Теоретико-методологические основы проектирования образовательных программ прикладного бакалавриата для организаций ТИПО в Республике Казахстан

3

Зенкова Т. В.

Семантическая оппозиция в медиа-политическом

дискурсе США по вопросам противостояния демократической

и республиканской партий

4

Капенова Ж.Ж.

Авторские разработки педагогов в системе образования Республики Казахстан.

5

Вафеев Р.А.

 

Использование технологии CLIL на уроках английского языка и ЕМЦ

6

Саурбаев Р.Ж.

 

The Principles of Economy in Word-Formation in Functional Styles of English

7

Ахметбекова А.М.

Лексикографические и метатекстовые характеристики терминологической дефиниции.

 

8

Погожева Е. Ю.

Языковое развитие личности в условиях полиязычия

 

9

Худиева С.Р.

Управление самостоятельной работой студентов в контексте устойчивого развития системы высшего образования.

 

10

Гафиатулина Ю.О.

Национально-культурная специфика речевого поведения как проявление лингвокультурной интерференции

11

Байдильдина А. Б.

Modern approaches to studying autism within parent - child relations

 

12

Ордабаева Ж.Е.

Гендерная лингвистика Особенности аргументативного дискурса: на материале английского языка

 

13

Мадеева А.А.

Лингвокультурная интерференция и пути ее преодоления (на примере перевода паремий и фразеологизмов русского (или казахского) и английского языков)

14

Ислям К.С.

Использование зоонимических метафор

в английском и казахском языках

 

15

Рамазанова А. Ж.

Языковая картина мира и языковой менталитет

 

Инициативті ғылыми-зерттеу жұмыстарының орындалуының нәтижесі кандидаттық диссертацияның табысты қорғалуымен, оқу құралдарының шығарылуымен, әр түрлі деңгейлердегі аймақтық және халықаралық конференцияларда ғылыми баяндамаларды тағайындаумен, Қазақстан Республикасының, сонымен қатар алыс және жақын шет елдердің ғылыми басылымдарда мақала жариялаумен нақтыланады.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары барлық оқытушылардың жеке жоспарларында белгіленген, жоспарланған жұмыстар нәтижелері кафедраның ғылыми семинарларында талқыланады.

Соңғы 3 жылда кафедра оқытушылары ҚР БҒСБК және ТМД елдерінің ЖАК ұсынған Қазақстанның ғылыми басылымдарында 13 мақала жариялады, сонымен қатар алыс шет елдердің басылымдарында ағылшын тілінде 4 ғылыми мақала жарық көрді.

Студенттердің ҒЗЖ

«Шетел филологиясы» кафедрасында студенттердің зерттеу жұмыстарын ұйымдастырумен айналысатын студенттік ғылыми үйірме жұмыс атқарады.Студенттік ғылыми үйірме өз жұмысын Торайғыров университетінің Гуманитарлық педагогикалық факультеттің «Шетел филологиясы» кафедрасының «Студенттік ғылыми үйірме» жөніндегі ережесі негізінде атқарады.

Ғылыми студенттік үйірменің негізгі міндеті мен мақсаты:

• Ғылыми жұмысқа қызығушылығы бар студенттерді баулу

• Ғылыми зерттеу әдістері мен тәсілдерін игеру

• Студенттерді қазіргі аударматанудың негізгі бағыттарымен таныстыру

• Шет тілінен аумақтық,республикалық олимпиадаларға қатысу

• Ұйым мүшелерін студенттік ғылыми-практикалық конференцияларға белсенді түрде қатысуын ұйымдастыру

"Халықаралық ынтымақтастық басқармасы" бөлімінде «Аударма ісі» мамандығының студенттері өздерінің тәжірибесін шетелдік дәріс оқитын лекторладың аудармашылары ретінде арттыра отырады.

Кафедра жылда «Ең үздік аудармашы» атағына жарыс өткізеді. Жарыс келесі бағытта жүргізіледі: Көркем әдебиет аудармасы, ақпараттық мәтін аудармасы, поэзиялық аударма. Үздік жұмыстар мақтау қағаздарымен марапатталады.

 

 

 

Республикалық, халықаралық конференцияларға, олимпиадаларға, конкурстарға, дебаттарға, форумдарға және басқа да іс-шараларға қатысу (олимпиадаға қатысушылардың сертификаттарын, дипломдарын, алғыс хаттарын және т.б.) студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары.

 

 

 

Студенттің толық аты-жөні, (топ, курс)

Тақырып атауы

 Ғылыми жетекші

 

Нәтижелер

2020-2021 жылдарға арналған

 

Алиева Айгерим, ШТ-401

 

Ағылшын тілі сабақтарында орта білім берудің жаңартылған мазмұны контекстінде аралас оқытуды енгізу

 

Ғылыми жетекші: Ахметбекова А. М.

1) Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары студенттерінің республикалық ғылыми-зерттеу жұмыстарының жыл сайынғы конкурсына қатысу (3 кезеңге қатысу)

2) Халықаралық ғылыми конференция жинағында ғылыми мақала жариялау

жас ғалымдар, магистранттар,

студенттер мен мектеп оқушылары

«XXI Сәтбаев оқулары» », 8 том. Павлодар: Торайғыров университеті, 2021. 79-83 беттер

1-ші дәрежелі диплом

Шайкенова А. Е., ШТ-301

Шетел тілін оқытудағы ойын технологиялары Ғылыми жетекші: Погожева Е. Ю.

Халықаралық ғылыми конференция жинағында ғылыми мақаланың жариялануы

жас ғалымдар, магистранттар,

студенттер мен оқушылар «ХХІ Сәтбаев оқулары», 8 том. Павлодар: Торайғыров университеті, 2021. 253-259 беттер

1-ші дәрежелі диплом

Кacымoвa Жанерке, ШТ-31

 

Шeт тiлi caбaғындa oйын тeхнoлoгияcын қoлдaнудың тиiмдiлiгi

Халықаралық ғылыми конференция жинағында ғылыми мақаланың жариялануы

жас ғалымдар, магистранттар,

студенттер мен оқушылар «ХХІ Сәтбаев оқулары» », 8 том. Павлодар: Торайғыров университеті, 2021. 115-121 беттер

3-ші дәрежелі диплом

Сайлаубекова Мадина, ИЯ-402

 

Академиялық лексиканың лингвомәдени ерекшеліктері

АҚШ жоғары білім беру жүйесінде

Ғылыми жетекші:

Зенкова Т. В.

Халықаралық ғылыми конференция жинағында ғылыми мақаланың жариялануы

жас ғалымдар, магистранттар,

студенттер мен мектеп оқушылары

 «XXI Сәтбаев оқулары», 8 том. Павлодар: Торайғыров университеті, 2021. 127-131 беттер

Конференцияға қатысу сертификаты

Асылова Жания, ИЯ-402

Рахимбай Мадина, ПД-302

 Чатаева Аида, ПД-402

 

Жапония мен Ұлыбританияның аралдық менталитетіҒылыми жетекші: Худиева С. Р.

Халықаралық ғылыми конференция жинағында ғылыми мақаланың жариялануы

жас ғалымдар, магистранттар,

студенттер мен оқушылар «ХХІ Сәтбаев оқулары», 8 том. Павлодар: Торайғыров университеті, 2021. 158-163 беттер

Конференцияға қатысу сертификаты

 

п/п

Басшының (бар болса) және студенттің (лар) толық аты-жөні.

Нәтиже

Іс-шараның түрі (конференция, олимпиада, конкурс, дебат, форум және т.б.), күні

 

 

Ескерту

1

Джусупов Айдархан, ПД-102

Еуразия ұлттық университеті. Л.Н. Гумилев, филология факультеті, аударма теориясы мен тәжірибесі кафедрасы Аударма бойынша республикалық студенттік пәндік олимпиада: көркем аударма, 30 қазан 2020 ж.

1-ші орын

 

 

ZOOM платформасындағы онлайн режимі

2

Дятлова Лилия, ПД-102

Еуразия ұлттық университеті. Л.Н. Гумилев, филология факультеті, аударма теориясы мен тәжірибесі кафедрасы Аударма бойынша республикалық студенттік пәндік олимпиада: көркем аударма, 30 қазан 2020 ж.

3-ші орын

 

ZOOM платформасындағы онлайн режимі