Құрметті білім алушылар!

 

«Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру процесінде босаған «бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін бос білім беру гранттарын беру Қағидалары» негізінде cos.tou.edu.kz порталында https://cos.tou.edu.kz/authorization.php сілтемесі бойынша оқу процесінде босаған бакалавриат пен магистратураның бос гранттарын беруге өтініштерді онлайн-қабылдау студенттерге қызмет көрсету орталығында 2023 жылғы 04 қаңтардан 11 қаңтарға дейін жарияланады.

 

Конкурсқа қатысу үшін шарт негізінде білім алушылар мынадай құжаттарды тіркеуі қажет:

- Басқарма Төрағасы-ректордың атына конкурсқа қатысу туралы өтініш;

- транскриптке өтініш;

- жеке куәліктің көшірмесі.

 

Босаған гранттар тізімі университет порталында, «студенттерге»-«босаған гранттар» бөлімінде орналастырылған (сілтеме: https://tou.edu.kz/ru/?option=com_content&view=article&id=9974).

 

Конкурс үлгерімнің GPA орташа балы негізінде аралық аттестаттау нәтижелері бойынша өткізіледі. Үлгерімнің орташа балының GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек А, А- («өте жақсы»), содан кейін – А, А- («өте жақсы») - В+, В, В -, С+ бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады («жақсы»), бұдан әрі – оқудың барлық кезеңіндегі аралас бағалар.

 

Үміткерлердің өтініштері білім беру бағдарламаларының тобы, оқу курсы, оқу базасы (мектеп/колледж базасында) контекстінде қарастырылады.

 

Білім беру бағдарламалары тобына үміткерлер болмаған жағдайда бос білім беру гранттары оқу саласы бойынша және одан әрі білім беру саласы бойынша қайта бөлінеді.

Оқу барысында босатылған бос гранттарды беру туралы шешімді Университеттің Ғылыми кеңесінің ұсынысы бойынша Ғылым және жоғары білім министрлігі қабылдайды.

 

№ п/п

Шифр и наименование образовательной программы

Шифр и группа образовательных программ

Шифр и направление подготовки

Код и классификация области образования

Курс

Базовое образование

Количество грантов

БАКАЛАВРИАТ

1 курс на базе ОСО

1

6B05401-Математика

B055-Математика и статистика

6B054-Математика и статистика

6B05-Естественные науки, математика и статистика

1

Общее среднее образование(ОСО)

1

2

6B07106-Электроэнергетика

B062-Электротехника и энергетика

6B071-Инженерия и инженерное дело

6B07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

1

Общее среднее образование(ОСО)

1

3

6B08201-Технология производства продуктов животноводства

B078-Животноводство

6B082-Животноводство

6B08-Сельское хозяйство и биоресурсы

1

Общее среднее образование(ОСО)

1

2 курс на базе ОСО

1

6B02103-Вокальное искусство

B021-Исполнительское искусство

6B021-Искусство

6B02-Искусство и гуманитарные науки

2

Общее среднее образование(ОСО)

2

2

6B03201-Журналистика

B042-Журналистика и репортерское дело

6B032-Журналистика и информация

6B03-Социальные науки, журналистика и информация

2

Общее среднее образование(ОСО)

2

3

6B05103-Прикладная биология и моделирование в медицине

B050-Биологические и смежные науки

6B051-Биологические и смежные науки

6B05-Естественные науки, математика и статистика

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

4

6B05201-Экология

B051-Окружающая среда

6B052-Окружающая среда

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

5

6B05301-Физика

B054-Физика

6B053-Физические и химические науки

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

6

6B05402-Механика

B056-Механика

6B054-Математика и статистика

2

Общее среднее образование(ОСО)

2

7

6B06104-Computer Science

B057-Информационные технологии

6B061-Информационно-коммуникационные технологии

6B06-Информационно-коммуникационные технологии

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

8

6B07105-Теплоэнергетика

B162-Теплоэнергетика

6B071-Инженерия и инженерное дело

6B07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

9

6B07106-Электроэнергетика

B062-Электротехника и энергетика

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

10

6B07110-Технологические машины и оборудование (по отраслям)

B064-Механика и металлообработка

2

Общее среднее образование(ОСО)

2

11

6B07112-Приборостроение

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

12

6B07204-Нефтегазовое дело

B071-Горное дело и добыча полезных ископаемых

6B072-Производственные и обрабатывающие отрасли

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

13

6B07205-Металлургия

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

14

6B07501-Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)

B076-Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)

6B075-Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

15

6B08201-Технология производства продуктов животноводства

B078-Животноводство

6B082-Животноводство

6B08-Сельское хозяйство и биоресурсы

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

16

6B08301-Лесные ресурсы и лесоводство

B079-Лесное хозяйство

6B083-Лесное хозяйство

2

Общее среднее образование(ОСО)

1

3 курс на базе ОСО

1

6B02102-Дизайн

B031-Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн

6B021-Искусство

6B02-Искусство и гуманитарные науки

3

Общее среднее образование(ОСО)

3

2

6B02302-Русская филология

B037-Филология

6B023-Языки и литература

3

Общее среднее образование(ОСО)

1

3

6B03103-Психология

B041-Психология

6B031-Социальные науки

6B03-Социальные науки, журналистика и информация

3

Общее среднее образование(ОСО)

1

4

6B05201-Экология

B051-Окружающая среда

6B052-Окружающая среда

6B05-Естественные науки, математика и статистика

3

Общее среднее образование(ОСО)

2

5

6B05402-Механика

B056-Механика

6B054-Математика и статистика

3

Общее среднее образование(ОСО)

3

6

6B06101-Информатика

B057-Информационные технологии

6B061-Информационно-коммуникационные технологии

6B06-Информационно-коммуникационные технологии

3

Общее среднее образование(ОСО)

1

7

6B06102-Информационные системы

3

Общее среднее образование(ОСО)

1

8

6B07102-Машиностроение

B064-Механика и металлообработка

6B071-Инженерия и инженерное дело

6B07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

3

Общее среднее образование(ОСО)

3

9

6B07110-Технологические машины и оборудование (по отраслям)

3

Общее среднее образование(ОСО)

2

10

6B07111-Теплоэнергетика

B062-Электротехника и энергетика

3

Общее среднее образование(ОСО)

2

11

6B07202-Металлургия

B171-Металлургия

6B072-Производственные и обрабатывающие отрасли

3

Общее среднее образование(ОСО)

1

12

6B07203-Технология продовольственных продуктов

B068-Производство продуктов питания

3

Общее среднее образование(ОСО)

1

13

6B07204-Нефтегазовое дело

B071-Горное дело и добыча полезных ископаемых

3

Общее среднее образование(ОСО)

2

14

6B07301-Архитектура

B073-Архитектура

6B073-Архитектура и строительство

3

Общее среднее образование(ОСО)

6

15

6B07302-Строительство

B074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство

3

Общее среднее образование(ОСО)

4

16

6B07303-Производство строительных материалов, изделий и конструкций

3

Общее среднее образование(ОСО)

1

17

6B08101-Агрономия

B077-Растениеводство

6B081-Растениеводство

6B08-Сельское хозяйство и биоресурсы

3

Общее среднее образование(ОСО)

1

18

6B08301-Лесные ресурсы и лесоводство

B079-Лесное хозяйство

6B083-Лесное хозяйство

6B08-Сельское хозяйство и биоресурсы

3

Общее среднее образование(ОСО)

6

4 курс на базе ОСО

1

6B02302-Русская филология

B037-Филология

6B023-Языки и литература

6B02-Искусство и гуманитарные науки

4

Общее среднее образование(ОСО)

1

2

6B02303-Переводческое дело

B036-Переводческое дело

4

Общее среднее образование(ОСО)

1

3

6B05201-Экология

B051-Окружающая среда

6B052-Окружающая среда

6B05-Естественные науки, математика и статистика

4

Общее среднее образование(ОСО)

1

4

6B05401-Математика

B055-Математика и статистика

6B054-Математика и статистика

4

Общее среднее образование(ОСО)

3

5

6B07101-Автоматизация и управление

B063-Электротехника и автоматизация

6B071-Инженерия и инженерное дело

6B07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

4

Общее среднее образование(ОСО)

1

6

6B07102-Машиностроение

B064-Механика и металлообработка

4

Общее среднее образование(ОСО)

1

7

6B07112-Приборостроение

4

Общее среднее образование(ОСО)

1

8

6B07114-Нефтегазовая инженерия

4

Общее среднее образование(ОСО)

1

9

6B07103-Транспорт, транспортная техника и технологии

B065-Автотранспортные средства

4

Общее среднее образование(ОСО)

2

10

6B07106-Электроэнергетика

B062-Электротехника и энергетика

4

Общее среднее образование(ОСО)

1

11

6B07108-Химическая технология органических веществ

B060-Химическая инженерия и процессы

4

Общее среднее образование(ОСО)

2

12

6B07204-Нефтегазовое дело

B071-Горное дело и добыча полезных ископаемых

6B072-Производственные и обрабатывающие отрасли

4

Общее среднее образование(ОСО)

2

13

6B07203-Технология продовольственных продуктов

B068-Производство продуктов питания

4

Общее среднее образование(ОСО)

3

14

6B07301-Архитектура

B073-Архитектура

6B073-Архитектура и строительство

4

Общее среднее образование(ОСО)

1

15

6B07302-Строительство

B074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство

4

Общее среднее образование(ОСО)

4

16

6B07305-Инженерные системы и сети

4

Общее среднее образование(ОСО)

1

17

6B08201-Технология производства продуктов животноводства

B078-Животноводство

6B082-Животноводство

6B08-Сельское хозяйство и биоресурсы

4

Общее среднее образование(ОСО)

2

18

6B11201-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

B094-Санитарно-профилактические мероприятия

6B112-Гигиена и охрана труда на производстве

6B11-Услуги

4

Общее среднее образование(ОСО)

1

5 курс на базе ОСО

1

6B02102-Дизайн

B031-Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн

6B021-Искусство

6B02-Искусство и гуманитарные науки

5

Общее среднее образование(ОСО)

1

2 курс на базе СПО

1

6B03205-Библиотечное дело

B043-Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело

6B032-Журналистика и информация

6B03-Социальные науки, журналистика и информация

2

Техническое и профессиональное образование(СПО)

1

2

6B07103-Транспорт, транспортная техника и технологии

B065-Автотранспортные средства

6B071-Инженерия и инженерное дело

6B07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

2

Техническое и профессиональное образование(СПО)

1

3

6B07105-Теплоэнергетика

B162-Теплоэнергетика

2

Техническое и профессиональное образование(СПО)

1

4

6B07110-Технологические машины и оборудование (по отраслям)

B064-Механика и металлообработка

2

Техническое и профессиональное образование(СПО)

1

3 курс на базе СПО

1

6B07103-Транспорт, транспортная техника и технологии

B065-Автотранспортные средства

6B071-Инженерия и инженерное дело

6B07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

3

Техническое и профессиональное образование(СПО)

2

2

6B07108-Химическая технология органических веществ

B060-Химическая инженерия и процессы

3

Техническое и профессиональное образование(СПО)

1

3

6B07102-Машиностроение

B064-Механика и металлообработка

3

Техническое и профессиональное образование(СПО)

2

4

6B07110-Технологические машины и оборудование (по отраслям)

3

Техническое и профессиональное образование(СПО)

1

5

6B07201-Нефтегазовое дело

B271-Нефтегазовое дело

6B072-Производственные и обрабатывающие отрасли

3

Техническое и профессиональное образование(СПО)

2

6

6B07302-Строительство

B074-Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство

6B073-Архитектура и строительство

3

Техническое и профессиональное образование(СПО)

4

7

6B07304-Транспортное строительство

3

Техническое и профессиональное образование(СПО)

1

8

6B07305-Инженерные системы и сети

3

Техническое и профессиональное образование(СПО)

1

МАГИСТРАТУРА

2 курс на базе ВПО

1

7M01101-Педагогика и психология

M001-Педагогика и психология

7M011-Педагогика и психология

7M01-Педагогические науки

2

Высшее образование(ВПО)

1

2

7M06102-Информационные системы

M094-Информационные технологии

7M061-Информационно-коммуникационные технологии

7M06-Информационно-коммуникационные технологии

2

Высшее образование(ВПО)

3

3

7M07103-Машиностроение

M103-Механика и металлообработка

7M071-Инженерия и инженерное дело

7M07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

2

Высшее образование(ВПО)

2

4

7M07104-Транспорт, транспортная техника и технологии

M104-Транспорт, транспортная техника и технологии

2

Высшее образование(ВПО)

2

5

7M07106-Теплоэнергетика

M098-Теплоэнергетика

2

Высшее образование(ВПО)

1

6

7M07109-Химическая технология органических веществ

M097-Химическая инженерия и процессы

2

Высшее образование(ВПО)

1

7

7M07203-Нефтегазовое дело

M115-Нефтяная инженерия

7M072-Производственные и обрабатывающие отрасли

2

Высшее образование(ВПО)

1

 

           Наличие вакантного гранта 
ФИОФакультетГруппаКурсТекущая специальностьGPAВыбранная образовательная программаГруппа ОПНаправление подготовкиОбласть образованияпо направлению подготовкипо области образованияСтатус рассмотрения заявлений согласно решению коллегиального органа вуза
1Айкенов Даулеткали МанарбековичФИСтр-3023Строительство2,006B07302 - СтроительствоГрадостроительство, строительные работы и гражданское строительствоАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
2Ақпай Шоқан МейрамұлыФЭЖЭ-201(қ)2Теплоэнергетика2,216B07105 - ТеплоэнергетикаТеплоэнергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
3Алимов Асылжан ТемирболатовичФИҚұр-2012Строительство2,556B07302 - СтроительствоГрадостроительство, строительные работы и гражданское строительствоАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
4Алимова Жансулу КанышевнаФГиСНПс-3013Психология3,436B03103 - ПсихологияПсихологияСоциальные наукиСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
5Алтыбаев Даниял МаратовичФИА-1021Архитектура2,596B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
6Амангелдіна Гүлдана ЕржанқызыФИА-2022Архитектура3,406B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
7Амангельдинова Агжан ЖомартовнаФГиСНТар-2012История3,496B02201 - ИсторияИстория и археологияГуманитарные наукиИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
8Аманкелди Жандос ФГиСНТар-3013История2,806B02201 - ИсторияИстория и археологияГуманитарные наукиИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
9Амирова Айнур СарсембаевнаФЕНОЗХТ-2012Химическая технология органических веществ2,996B07108 - Химическая технология органических веществХимическая инженерия и процессыИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
10Анисимов Никита ЮрьевичФИМс-202(с)2Машиностроение2,636B07102 - МашиностроениеМеханика и металлообработкаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
11Арынгазин Нұрсултан ДаулетұлыФЕНГ-1011География2,576B05202 - ГеографияНаука о землеОкружающая средаЕстественные науки, математика и статистиканетдане рекомендован
12Асаинов Әлішер АсаинұлыФСНБт-1011Биотехнология3,776B05102 - БиотехнологияБиологические и смежные наукиБиологические и смежные наукиЕстественные науки, математика и статистиканетдане рекомендован
13Асқар Назира ЖабықбайқызыФГиСНЖур-2012Журналистика3,176B03201 - ЖурналистикаЖурналистика и репортерское делоЖурналистика и информацияСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
14Асқарқызы Амина ФГиСНПс-2012Психология3,366B03201 - ЖурналистикаЖурналистика и репортерское делоЖурналистика и информацияСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
15Аталықова Ақсезім АлтынбекқызыФИД-2012Дизайн3,366B02102 - ДизайнМода, дизайн интерьера и промышленный дизайнИскусствоИскусство и гуманитарные наукидадане рекомендован
16Аугамбаев Рустем АрмиевичФЭАжБ-3013Автоматизация и управление3,026B07101 - Автоматизация и управлениеЭлектротехника и автоматизацияИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
17Ахменова Адия ЕрталаповнаФГиСНФил(р)-2022Русская филология3,806B02302 - Русская филологияФилологияЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
18Багумбаева Анна АндреевнаФГиСНПс-3023Психология3,816B03103 - ПсихологияПсихологияСоциальные наукиСоциальные науки, журналистика и информациядадарекомендован
19Байзельдинов Диас ФаридовичФЕНМХТОВ-22н2Химическая технология органических веществ1,607M07109 - Химическая технология органических веществХимическая инженерия и процессыИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
20Баймагамбетова Венера БозкозыевнаФГиСНПД-2022Переводческое дело3,476B02303 - Переводческое делоПереводческое делоЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
21Бакиев Рамазан ДалельевичФСНТППЖ-2022Технология производства продуктов животноводства2,556B08201 - Технология производства продуктов животноводстваЖивотноводствоЖивотноводствоСельское хозяйство и биоресурсыдадарекомендован
22Балтабай Тамерлан СерікұлыFCSCS-2012Computer Science1,946B06104 - Computer ScienceИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
23Бейсенбі Толғанай АзаматқызыФГиСНТар-3013История3,676B02201 - ИсторияИстория и археологияГуманитарные наукиИскусство и гуманитарные наукинетдарекомендован
24Белгібай Рысгүл СағатқызыФГиСНШФ-3013Иностранная филология3,646B02304 - Иностранная филологияПереводческое делоЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукидадане рекомендован
25Белгожанова Айгерим СагдатовнаФГиСНФил(қ)-3013Казахская филология3,436B02301 - Казахская филологияФилологияЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукидадане рекомендован
26Бодылевский Максим ВалериевичFCSCS-2022Computer Science3,006B06104 - Computer ScienceИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
27Больт Артур АлександровичФЕНХТОВ-202(с)2Химическая технология органических веществ2,896B07108 - Химическая технология органических веществХимическая инженерия и процессыИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
28Бондаренко Константин ПавловичФСНТПП-2022Технология продовольственных продуктов3,156B07203 - Технология продовольственных продуктовПроизводство продуктов питанияПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
29Боровик Максим ВасильевичФИМСиРИ-1021Машиностроение и реверс-инжиниринг2,926B07151 - Машиностроение и реверс-инжинирингМеханика и металлообработкаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
30Ботагозова Торгын БахытбековнаФГиСНШФ-2012Иностранная филология3,496B02304 - Иностранная филологияПереводческое делоЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
31Ботбаева Дана СерікқызыФГиСНЖур-3023Журналистика2,266B03201 - ЖурналистикаЖурналистика и репортерское делоЖурналистика и информацияСоциальные науки, журналистика и информациянетдане рекомендован
32Бүркіт Алдияр АйдынұлыFCSCS-2042Computer Science3,086B06104 - Computer ScienceИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
33Быкова Анастасия ГеннадьевнаFCSМат-2022Математика3,326B05401 - МатематикаМатематика и статистикаМатематика и статистикаЕстественные науки, математика и статистикададарекомендован
34Галета Александр ИгоревичФИДТМО-202(с)2Технологические машины и оборудование (по отраслям)2,856B07110 - Технологические машины и оборудование (по отраслям)Механика и металлообработкаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
35Гуляев Иван АндреевичФГиСНПс-3023Психология2,486B03103 - ПсихологияПсихологияСоциальные наукиСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
36Даир Руслан ДусенулыFCSCS-2022Computer Science2,686B06104 - Computer ScienceИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
37Даукенов Алдияр АрслановичФЭЭЭ-1021Электроэнергетика3,716B07106 - ЭлектроэнергетикаЭлектротехника и энергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
38Даутова Айжан ОмиртаевнаФИД-2012Дизайн3,006B02102 - ДизайнМода, дизайн интерьера и промышленный дизайнИскусствоИскусство и гуманитарные наукидадане рекомендован
39Дуденко Кирилл АлексеевичFCSВТиП-3023Вычислительная техника и программное обеспечение2,696B06103 - Вычислительная техника и программное обеспечениеИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадарекомендован
40Дүйсенбек Рамазан ЕрланұлыФИС-1011Архитектура2,326B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
41Егінбай Әкежан АйдынұлыФЭЭЭ-201(қ)2Электроэнергетика1,676B07106 - ЭлектроэнергетикаЭлектротехника и энергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
42Егоров Владимир НиколаевичФИТТ-202(с)2Транспорт, транспортная техника и технологии2,996B07103 - Транспорт, транспортная техника и технологииАвтотранспортные средстваИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
43Ерсаинов Мирас ЕрлановичFCSCS-2022Computer Science2,166B06104 - Computer ScienceИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
44Ерш Анастасия ВладимировнаФГиСНЖур-2022Журналистика3,766B03201 - ЖурналистикаЖурналистика и репортерское делоЖурналистика и информацияСоциальные науки, журналистика и информациядадарекомендован
45Әжібек Карина СәкенқызыФИМСиРИ-1021Машиностроение и реверс-инжиниринг3,566B07151 - Машиностроение и реверс-инжинирингМеханика и металлообработкаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
46Әлбек Архат СаматұлыФЭЭЭ-201(қ)2Электроэнергетика2,076B07106 - ЭлектроэнергетикаЭлектротехника и энергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
47Жакин Ахмад РуслановичФЭЭЭ-1021Электроэнергетика2,906B07106 - ЭлектроэнергетикаЭлектротехника и энергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
48Жанахметова Еркежан СериковнаФИС-1011Архитектура2,916B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
49Жексембеков Рамазан ЕрлановичФГиСНЖур-2022Журналистика3,066B03201 - ЖурналистикаЖурналистика и репортерское делоЖурналистика и информацияСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
50Жумабек Айболат ФИҚұр-3013Строительство2,386B07302 - СтроительствоГрадостроительство, строительные работы и гражданское строительствоАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
51Жумабекова Томирис СертаевнаФГиСНВӨ-2012Вокальное искусство3,426B02103 - Вокальное искусствоИсполнительское искусствоИскусствоИскусство и гуманитарные наукидадарекомендован
52Жуманов Жоламан БақтыбекұлыFCSМИС-22н2Информационные системы1,667M06102 - Информационные системыИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
53Жусупова Аружан БауржановнаФИА-2022Архитектура3,616B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
54Жұмат Жанболсын АлтынбекқызыФИС-3013Архитектура2,936B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
55Заматаев Жанболат ЕрболатовичФИМт-2012Металлургия2,876B07205 - МеталлургияГорное дело и добыча полезных ископаемыхПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
56Идрисов Нурали НуртаевичFCSCS-2012Computer Science3,036B06104 - Computer ScienceИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
57Ильясов Ерасыл КайратовичФИКТ-2012Транспорт, транспортная техника и технологии2,636B07103 - Транспорт, транспортная техника и технологииАвтотранспортные средстваИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
58Ильясова Айжан ЗекеновнаФГиСНМИЯ-22н2Иностранный язык: два иностранных языка3,387M01702 - Иностранный язык: два иностранных языкаПодготовка педагогов иностранного языкаПодготовка учителей по языкам и литературеПедагогические наукинетдарекомендован
59Имаш Ансат СанатұлыFCSCS-2012Computer Science2,366B06104 - Computer ScienceИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
60Калиаскарова Молдир АлибековнаФСНОРжОШ-1011Лесные ресурсы и лесоводство2,886B08301 - Лесные ресурсы и лесоводствоЛесное хозяйствоЛесное хозяйствоСельское хозяйство и биоресурсынетдане рекомендован
61Калияшев Бауыржан СериковичФИМТТ-22н2Транспорт, транспортная техника и технологии3,607M07104 - Транспорт, транспортная техника и технологииТранспорт, транспортная техника и технологииИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
62Кальнаус Надежда ВячеславовнаФИСтр-4024Строительство3,156B07302 - СтроительствоГрадостроительство, строительные работы и гражданское строительствоАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
63Камбарова Аяжан МаратовнаФИССМ-1011Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)3,296B07501 - Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)Инженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
64Карибаева Зарема НурлановнаФИА-1021Архитектура2,506B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
65Каримова Закия УльфатовнаФЕНМХТОВ-22н2Химическая технология органических веществ2,557M07109 - Химическая технология органических веществХимическая инженерия и процессыИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
66Касенов Дархан АманжоловичFCSАсп-3013Приборостроение2,686B07112 - ПриборостроениеМеханика и металлообработкаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
67Касенов Мансур МиржановичФИС-1011Архитектура3,196B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
68Кәрім Карина РашидқызыФИД-4024Дизайн3,576B02102 - ДизайнМода, дизайн интерьера и промышленный дизайнИскусствоИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
69Кобжасаров Дияз НурлановичФЭЭЭ-2022Электроэнергетика0,966B07106 - ЭлектроэнергетикаЭлектротехника и энергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
70Кожиков Карим ИгоревичФЭАжБ-4014Автоматизация и управление3,096B07101 - Автоматизация и управлениеЭлектротехника и автоматизацияИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
71Козгамбаева Динара ЕрболовнаФЕНТур-4024Туризм2,736B11101 - ТуризмТуризмСфера обслуживанияУслугинетдане рекомендован
72Коканова Айдана ТельмановнаФГиСНЖур-2012Журналистика3,696B03201 - ЖурналистикаЖурналистика и репортерское делоЖурналистика и информацияСоциальные науки, журналистика и информациядадарекомендован
73Кольбаев Темирлан МаусымовичФГиСНАІ-2012Переводческое дело3,496B02303 - Переводческое делоПереводческое делоЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
74Константинов Вячеслав АлександровичФЭЭЭ-4024Электроэнергетика2,756B07106 - ЭлектроэнергетикаЭлектротехника и энергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
75Коппаев Алтынбек ЕркебулановичФЕНБ-2022Биология3,116B05101 - БиологияБиологические и смежные наукиБиологические и смежные наукиЕстественные науки, математика и статистикададарекомендован
76Кояш Абдул Сабур Сафар МохаммадФЭЭЭ-1011Электроэнергетика2,666B07106 - ЭлектроэнергетикаЭлектротехника и энергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
77Кусаинов Темирлан БейбутовичFCSCS-2012Computer Science2,816B06104 - Computer ScienceИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
78Қабдолла Әмина АлтынбекқызыФГиСНПс-3013Психология3,666B03103 - ПсихологияПсихологияСоциальные наукиСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
79Қабимолла Оралбек МұратбекұлыФЭАжБ-3013Автоматизация и управление3,076B07101 - Автоматизация и управлениеЭлектротехника и автоматизацияИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
80Қайкен Арсен ҚанатұлыФЭЭЭ-1021Электроэнергетика3,046B07106 - ЭлектроэнергетикаЭлектротехника и энергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
81Қайролла Айдос ТемербекұлыFCSАЖ-3013Информационные системы2,556B06102 - Информационные системыИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
82Қалмұхамбет Ернар ЕрғазыұлыФИС-1011Архитектура2,696B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
83Леженина Полина ВитальевнаФЕНТур-4024Туризм3,166B11201 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей средыСанитарно-профилактические мероприятияГигиена и охрана труда на производствеУслугидадане рекомендован
84Липовка Богдан ИгоревичФИМт-202(с)2Металлургия2,676B07202 - МеталлургияМеталлургияПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
85Лысяк Владислав ЕвгеньевичФИНГД-2022Нефтегазовое дело2,666B07204 - Нефтегазовое делоГорное дело и добыча полезных ископаемыхПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
86Маканова Айнур МуратовнаФГиСНФил(қ)-4014Казахская филология3,236B02301 - Казахская филологияФилологияЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукидадане рекомендован
87Мамедов Надир Адалят ОглыФИНГД-1021Нефтегазовое дело1,896B07204 - Нефтегазовое делоГорное дело и добыча полезных ископаемыхПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
88Манханбай Мақсат ФЕНБ-3013Биология2,866B05101 - БиологияБиологические и смежные наукиБиологические и смежные наукиЕстественные науки, математика и статистиканетдарекомендован
89Марат Жанболат ФЭАжБ-2012Автоматизация и управление1,596B07101 - Автоматизация и управлениеЭлектротехника и автоматизацияИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
90Машим Әділ СұнғатұлыФИМТТ-22н2Транспорт, транспортная техника и технологии3,427M07104 - Транспорт, транспортная техника и технологииТранспорт, транспортная техника и технологииИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
91Мерген Меруерт СатпекқызыФЭҚЖЭ-201(қ)2Теплоэнергетика2,306B07105 - ТеплоэнергетикаТеплоэнергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
92Минжасарова Еркежан БерікқанқызыФГиСНАІ-2012Переводческое дело3,126B02303 - Переводческое делоПереводческое делоЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
93Мокина Алина ЕвгеньевнаФЕНЭк-2022Экология3,556B05203 - Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсовОкружающая средаОкружающая средаЕстественные науки, математика и статистикададарекомендован
94Мостовых Светлана ВитальевнаFCSМат-1021Математика3,386B05401 - МатематикаМатематика и статистикаМатематика и статистикаЕстественные науки, математика и статистикададарекомендован
95Мусралинова Диана СапаргалиевнаFCSАЖ-3013Информационные системы2,536B06102 - Информационные системыИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
96Мустагилянов Джохангир ГабаровичФИА-1021Архитектура2,696B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
97Мустафин Еламан ТойлыбаевичФСНОРжОШ-1011Лесные ресурсы и лесоводство3,216B08301 - Лесные ресурсы и лесоводствоЛесное хозяйствоЛесное хозяйствоСельское хозяйство и биоресурсынетдарекомендован
98Мұрат Бекзат БауржанұлыFCSCS-2042Computer Science3,186B06104 - Computer ScienceИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадарекомендован
99Назарцова Диана ДенисовнаФИА-4024Архитектура3,226B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
100Неғматолла Балжан ҚаиржанқызыФГиСНПс-3013Психология3,766B03103 - ПсихологияПсихологияСоциальные наукиСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
101Неплюхин Геннадий ИвановичФЕНГ-1021География2,816B05202 - ГеографияНаука о землеОкружающая средаЕстественные науки, математика и статистиканетдане рекомендован
102Нуркинов Бахтияр РахатовичФИА-1021Архитектура1,806B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
103Нурланова Кымбат НурлановнаФГиСНЖур-2012Журналистика3,396B03201 - ЖурналистикаЖурналистика и репортерское делоЖурналистика и информацияСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
104Омар Әйгерім ҚаиркельдықызыФЕНЭк-2012Экология3,296B05201 - ЭкологияОкружающая средаОкружающая средаЕстественные науки, математика и статистикададане рекомендован
105Омарова Аяжан ДархановнаФГиСНШФ-2012Иностранная филология3,646B02304 - Иностранная филологияПереводческое делоЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
106Оспанова Арайлым МейрамбековнаФСНБт-2012Биотехнология2,726B05102 - БиотехнологияБиологические и смежные наукиБиологические и смежные наукиЕстественные науки, математика и статистикададане рекомендован
107Өміржан Әлішер НұржанұлыFCSАЖ-3013Информационные системы2,516B06102 - Информационные системыИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
108Пархоменко Юрий ЮрьевичФИТТ-4024Транспорт, транспортная техника и технологии1,446B07103 - Транспорт, транспортная техника и технологииАвтотранспортные средстваИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
109Плешивцев Владислав НиколаевичФЭМТЭ-22н2Теплоэнергетика3,217M07106 - ТеплоэнергетикаТеплоэнергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
110Рахимов Санжар СерикболовичФСНМШӨӨТ-2012Технология производства продуктов животноводства2,176B08201 - Технология производства продуктов животноводстваЖивотноводствоЖивотноводствоСельское хозяйство и биоресурсыдадане рекомендован
111Рахимтай Каныш ДаулетбековичФЭМТЭ-22н2Теплоэнергетика2,777M07106 - ТеплоэнергетикаТеплоэнергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
112Рогачевских Богдан РолановичFCSCS-2042Computer Science2,496B06104 - Computer ScienceИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
113Родиков Данил ДенисовичФИНГД-2022Нефтегазовое дело0,986B07204 - Нефтегазовое делоГорное дело и добыча полезных ископаемыхПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
114Ротермель Екатерина ВладимировнаФЕНТур-4024Туризм3,666B11101 - ТуризмТуризмСфера обслуживанияУслугинетдарекомендован
115Рыбалко Виктор ИгоревичФИНГД-202(с)2Нефтегазовое дело2,616B07201 - Нефтегазовое делоНефтегазовое делоПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
116Рымбек Абзал ОралұлыФГиСНФил(қ)-2012Казахская филология3,806B02301 - Казахская филологияФилологияЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
117Рябинина Дарья СергеевнаФСНТӨТ-3013Технология продовольственных продуктов3,456B07203 - Технология продовольственных продуктовПроизводство продуктов питанияПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
118Сабыржанова Карина ЕрболатовнаФГиСНТар-2012История2,746B02201 - ИсторияИстория и археологияГуманитарные наукиИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
119Садакова Айгерим ЖанболатовнаФГиСНПс-3023Психология3,766B03103 - ПсихологияПсихологияСоциальные наукиСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
120Садвакасов Кайрат СансызбаевичФИДМс-302(с)3Машиностроение3,206B07102 - МашиностроениеМеханика и металлообработкаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
121Садвакасова Диана КайратовнаФИДМс-302(с)3Машиностроение3,606B07102 - МашиностроениеМеханика и металлообработкаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
122Сакибулла Азат СаматұлыФИМГІ-3013Нефтегазовое дело2,056B07204 - Нефтегазовое делоГорное дело и добыча полезных ископаемыхПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
123Салық Әлихан МаратұлыФЭРЭиТ-3023Радиотехника, электроника и телекоммуникации2,826B06201 - Радиотехника, электроника и телекоммуникацииКоммуникации и коммуникационные технологииТелекоммуникацииИнформационно-коммуникационные технологиидадарекомендован
124Сансызбай Сания БақытбекқызыФГиСНТар-2012История3,606B02201 - ИсторияИстория и археологияГуманитарные наукиИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
125Саримова Айым ЕрканатовнаФЕНҚБМ-2012Прикладная биология и моделирование в медицине3,006B05103 - Прикладная биология и моделирование в медицинеБиологические и смежные наукиБиологические и смежные наукиЕстественные науки, математика и статистикададане рекомендован
126Саят Мәди ӘсетұлыФИА-1021Архитектура2,966B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
127Сейтбек Аяжан ӘділжанқызыФГиСНАІ-4014Переводческое дело3,366B02303 - Переводческое делоПереводческое делоЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукидадарекомендован
128Серік Ерқанат ҚайырбекұлыФИҚұр-2012Строительство2,796B07302 - СтроительствоГрадостроительство, строительные работы и гражданское строительствоАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
129Серякова Юлия ВладимировнаФИД-3023Дизайн3,876B02102 - ДизайнМода, дизайн интерьера и промышленный дизайнИскусствоИскусство и гуманитарные наукидадарекомендован
130Синченко Ярослав НиколаевичFCSCS-2022Computer Science2,526B06104 - Computer ScienceИнформационные технологииИнформационно-коммуникационные технологииИнформационно-коммуникационные технологиидадане рекомендован
131Смоленский Рамиль СтаниславовичФИМСиРИ-1021Машиностроение и реверс-инжиниринг2,696B07151 - Машиностроение и реверс-инжинирингМеханика и металлообработкаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
132Сохибова Насиба РаджабмуродовнаФГиСНЖур-2022Журналистика3,196B03201 - ЖурналистикаЖурналистика и репортерское делоЖурналистика и информацияСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
133Сулейменов Ержан КанатовичФИС-1011Архитектура2,716B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
134Сулейменов Жандос АмангельдиновичФСНТӨТ-1011Технология продовольственных продуктов3,426B07203 - Технология продовольственных продуктовПроизводство продуктов питанияПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
135Темирова Лейла ЖумабаевнаФЕНЭк-2022Экология3,086B05201 - ЭкологияОкружающая средаОкружающая средаЕстественные науки, математика и статистикададане рекомендован
136Темиртулеков Мирас БериковичФИА-1021Архитектура3,106B07301 - АрхитектураАрхитектураАрхитектура и строительствоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдане рекомендован
137Тоқтамыс Нұрлым ЕртөстікқызыФЕНБ-2012Биология2,556B05101 - БиологияБиологические и смежные наукиБиологические и смежные наукиЕстественные науки, математика и статистикададане рекомендован
138Тортаев Алихан ДамировичФГиСНСт-2012Политология3,366B03201 - ЖурналистикаЖурналистика и репортерское делоЖурналистика и информацияСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
139Тукбаев Азат АманкельдиевичФГиСНЖур-2022Журналистика3,316B03201 - ЖурналистикаЖурналистика и репортерское делоЖурналистика и информацияСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
140Тулегенова Дильназ ЕрболовнаФЕНТур-4014Туризм3,546B11101 - ТуризмТуризмСфера обслуживанияУслугинетдане рекомендован
141Убайдулла Дархан ЭржановичФИМГІ-3013Нефтегазовое дело2,596B07204 - Нефтегазовое делоГорное дело и добыча полезных ископаемыхПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
142Ульжабаев Жанибек УразгуловичФЭҚЖЭ-201(қ)2Теплоэнергетика2,876B07105 - ТеплоэнергетикаТеплоэнергетикаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
143Уразкулова Каноат АхмединкызыФГиСНТар-2012История3,116B02201 - ИсторияИстория и археологияГуманитарные наукиИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
144Усенова Карина ТолеувнаФГиСНФил(р)-3023Русская филология3,716B02302 - Русская филологияФилологияЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукидадарекомендован
145Утеген Фатима АскарқызыФГиСНТар-3013История3,676B02201 - ИсторияИстория и археологияГуманитарные наукиИскусство и гуманитарные наукинетдарекомендован
146Федоренко Ирина ВикторовнаФГиСНФил(р)-3023Русская филология3,396B02302 - Русская филологияФилологияЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукидадане рекомендован
147Федоренко Константин АлександровичФИССМ-2022Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)3,146B07501 - Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)Инженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадарекомендован
148Хайса ТаңирбекФГиСНТар-3013История2,806B02201 - ИсторияИстория и археологияГуманитарные наукиИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
149Халық Жібек АбайқызыФГиСНАІ-4014Переводческое дело2,826B02303 - Переводческое делоПереводческое делоЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукидадане рекомендован
150Хоминич Алина ВитальевнаФГиСНПс-3023Психология3,356B03103 - ПсихологияПсихологияСоциальные наукиСоциальные науки, журналистика и информациядадане рекомендован
151Хуснутдинов Расим ФаритовичФИМНГД-22н2Нефтегазовое дело2,847M07203 - Нефтегазовое делоНефтяная инженерияПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслинетдарекомендован
152Ченцова Елена АнатольевнаФЕНЭк-2022Экология3,336B05201 - ЭкологияОкружающая средаОкружающая средаЕстественные науки, математика и статистикададарекомендован
153Шакарім Алия АнарбекқызыФГиСНПс-2012Психология3,496B03103 - ПсихологияПсихологияСоциальные наукиСоциальные науки, журналистика и информациянетдане рекомендован
154Шалтеев Рустам БулатовичФГиСНФил(р)-4024Русская филология3,086B02302 - Русская филологияФилологияЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукидадарекомендован
155Шевелёва Арина АлександровнаФГиСНФил(р)-3023Русская филология3,666B02302 - Русская филологияФилологияЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукидадане рекомендован
156Шевченко Татьяна ОлеговнаФГиСНФил(р)-2022Русская филология3,876B02302 - Русская филологияФилологияЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
157Шибинский Константин АлександровичФИМс-2022Машиностроение2,236B07102 - МашиностроениеМеханика и металлообработкаИнженерия и инженерное делоИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
158Шолохова Екатерина ЕвгеньевнаФГиСНФил(р)-2022Русская филология3,776B02302 - Русская филологияФилологияЯзыки и литератураИскусство и гуманитарные наукинетдане рекомендован
159Югай Владимир ОлеговичФСНТПП-2022Технология продовольственных продуктов2,856B07203 - Технология продовольственных продуктовПроизводство продуктов питанияПроизводственные и обрабатывающие отраслиИнженерные, обрабатывающие и строительные отраслидадане рекомендован
160Юрьева Евангелина СтаниславовнаФИД-2022Дизайн3,416B02102 - ДизайнМода, дизайн интерьера и промышленный дизайнИскусствоИскусство и гуманитарные наукидадарекомендован