Ғылыми дәрежесі
филологии магистрі
Білімі
жоғары, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия университеті, мамандығы – 0319 Ағылшын және қазақ тілдері, 1999 ж; магистратура, Павлодар университеті, специальность – 521450 «Филология (ағылшын тілі)», 2003 ж.
Жұмыс тәжірибесі
20 жыл
Оқытатын пәндері
Тіл тарихы және оқытылатын тіл елінің әдебиеті, Лексикология және стилистика, Стилистика және аналитикалық оқу, Шетел елдері халықтарының әдебиеті, Класикалық және заманауи әдебиет.
Ғылыми басылымдары
40 1. Гендерный аспект пословиц и поговорок английского языка// Вестник ПГУ, январь 2007 г. 2. Метафора в современной популярной американской песне на примере творчества Бейонсе // Материалы международной научно-практической конференции «XIV Сатпаевские чтения». - Павлодар: ПГУ, 2014. - Серия «Филология. Студенты». - С. 214 – 219 (в соавторстве с Жексембаевой А.) 3. «English Stylistics Manual», Павлодар, 2014.
Ғылыми зерттеу саласы
Филология, гендерлік лингвистика
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
«2013 мамыры Қазақстанның алды мұғалімі» - АҚШтың мемлекеттік департаментінің білім және мәдениетті бағдарламасының бюросы бағдарламасы бойынша