Ахметбекова Әсел Мейрамқызы
Қауымдастырылған профессор (доцент)
Ғылыми дәрежесі
PhD, "6D021000 - Шетел филология" мамандығы бойынша
Ғылыми атағы
қауымдастырылған профессор
Білімі
жоғары, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы: шетел тілі: екі шетел тілі, 2005.
Жұмыс тәжірибесі
18
Оқытатын пәндері
Шетел филологиясына кіріспе, Лексикология, Теориялық грамматика, Негізгі шетел тілінің аудиобейнелі курсы, Арнайы кәсіби шетел тілі, Foreign Language (Professional), Foreign Language for Academic Purposes.
Ғылыми басылымдары
38, оның ішінде 2 мақала Scopus, 1 монография, 2 оқу-әдістемелік құралдар, 15-тен аса мақалалар (ҚР ҒБМ БҒСБ, РҒДИ және т.б.): 1. Definition as a Means of Semantization in the Dictionaries of Linguistic Terms // Mediterranean Journal of Social Sciences. Volume 6, No. 4, July 2015. – Rome, Italy, 2015 – Pages 469-474. Scopus. Бірлескен автор: A. Azamatova. 2. Метатестовые характеристики терминологической дефиниции // ПМУ Хабаршысы. Филологиялық сериясы. – № 2 – Павлодар: Кереку, 2016. – Б. 37-47. 3. Макроструктура словарей лингвистических терминов // ПМУ Хабаршысы. Филологиялық сериясы. – № 3 – Павлодар: Кереку, 2017. – Б. 45-53. 4. Practical Course of Communication Ethics. Оқу-әдістемелік құрал. – Павлодар: Кереку, 2017. – 74 б. Бірлескен автор: Вьюкова О. С. 5. Лексикографические и метатекстовые характеристики терминологической дефиниции. Монография. – Павлодар: Кереку, 2018. – 129 б. 6. Особенности кросс-дисциплинарного подхода в подготовке полиязычных специалистов // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Педагогика. – 2018. – № 4 (62). – Б. 146 -148. Бірлескен автор: Капенова Ж. Ж. 7. The peculiarities of lexical and syntactical stylistic devices in the novel “Shantaram” by G. D. Roberts // ПМУ Хабаршысы. Филологиялық сериясы. – № 1 – Павлодар: Кереку, 2019. – Б. 31-38. Бірлескен автор: Аукенова А. Е.
Ғылыми зерттеу саласы
Терминография, лексикография, метатіл, метамәтін
Кабинет нөмірі, корпус
БОҒ, 264 каб.
Жұмыс телефоні
+7(7182)673631 (ішкі 13-46)
E-mail
assel_am@mail.ru