Кафедраның құрамы 28 бірлікті құрайды. Барлығы кафедрада 24 адам жұмыс істейді, солардың ішінде толық жүктемеде – 20 адам қызмет жасайды: кафедра меңгерушісі - 1, профессорлар мен қауым.профессорлар - 11, аға оқытушы – 9, ассистент – 1, ғылыми дәрежеге иелер – 11, соның ішінде т.ғ.д. – 1, т.ғ.к. – 18, доктор PhD – 2, магистрлер – 5. Кафедраның ғылыми дәрежелігі – 63,0% құрайды. Кафедрада штаттан тыс, қоса атқарушылық бойынша тағы 4 адам қызмет жасайды (штаттылық - 83% құрайды). Бес қоса атқарушылардың ішінде: 2 – магистр, 1 – т.ғ.к. Барлық штаттықтар мен ПОҚ қоса атқарушылық бойынша жұмысқа шақырылғандар, кафедраның атына бекітілген мамандықтарды дайындау бағыттарына сәйкес негізгі білімге ие. Кафедраның ПОҚ негізгі білімді әр түрлі ЖОО алды, осылай ПМУ-да (ПИИ) – 15 адам, барлығы инженер-құрылысшылар. ҚарПТИ - 2 адам, ҚКжКА - 4 адам (теміржол және автомобиль жолдары құрылысы), ЛПИ - 2 адам (инженер – құрылысшы – гидротехник), СиБАДА - 1 адам.

Кафедрада жұмыс істейтін ПОҚ-ның дәрежелігі туралы біліктілік мәліметтері:

- 00.00.00 «Гидротехнические сооружения»

(Шинтемиров М.А. - аспирантура Куйбышев ат. ЛПИ);

• 01.02.07 «Механика сыпучих тел, грунтов и горных пород»

(Козионов В.А.- аспирантура Куйбышев ат. МИСИ);

• 05.23.01 «Строительные конструкций, здания и сооружения»

(Саканов К.Т., Акимханов Н.Ж., Курманов А.К.,- аспирантура НИИЖБ и ЦНИИСК Госстроя СССР);

• 05.23.11 «Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей»

(Гирнис С.Р.- Аспирантура КазАТК);

• 05.23.01 «Строительные конструкций, здания и сооружения»

(Кудерин М.К. – аспирантура Куйбышев ат. МИСИ);

• 01.02.03 «Строительная механика»

(Оразова Д.К. – докторантура PhD Гумилев ат. ЕНУ);

• 01.02.02 «Динамика и прочность машин»

(Ельмуратова А.Ф. – аспирантура Әль-Фараби ат. КазНУ)

• 05.23.02 «Основания и фундаменты подземных сооружений»

(Горшкова Л.В., - аспирантура Гумилев ат. ЕНУ).

• 05.23.09 «Испытание сооружений»

(Данилов В.И. – аспирантура В.В. Куйбышев ат. МИСИ)

• 05.23.05 «Строительные материалы и изделия»

(Корниенко П.В., Никифорова В.Г. - аспирантура В.В. Куйбышев ат. МИСИ)

• 05.23.05 «Строительные материалы и изделия»

(Капустин А.П., Станевич В.Т., Кудрышева Б.Ч., - аспирантура – Казахская головная архитектурно-строительная академия - КазГАСА, Алматы қ.)

• 01.02.01 « Строительная механика»

(Шагиева Р.А. - аспирантура ЦНИИСК)

Т.А.Ә.: Саканов Куандык Тимирович

Лауазымы: кафедра меңгерушісі

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, 1974 жылы «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша ПИИ-ді бітірді. 1985 жылы ССРО Мемлекеттік құрылыс ҒБЖҒЗИ темірбетон теориясының орталық зертхана кезінде күндізгі аспирантураны аяқтады.

Оқытатын пәндер: Құрылыс конструкциялары, темірбетон және тас конструкциялары, автожол құрылысының замануи технологиясы, замануи технологияны автожолда және т.б. пайдалану.

Жұмыс өтілі: жалпы жұмыс өтілі 44 жыл олардың ішінде 40 жылы ғылыми – педагогикалық.

Ғылыми еңбектердің тізімі: Ол 200-ге жуық ғылыми және оқу – әдістемелік еңбектер жариялады. Оның ішінде соңғы жылдары ҚР ҒОМ ұсынуымен баспаға 16 оқу құралын әзірледі. Солардың негізгілері:

1. Тар аумақ бетонының шекті деформациялары туралы. Баспа, Еңбектер жинағында: Ғимараттар мен үймереттердің сейсмотұрақтылығын зерттеу. ҚазНИИССА. Алматы, 2006, 215-219 б.;

2. Үздіксіз кәсіптік білім беруді ұйымдастыру ережелері. Баспа. Қарағанды университетінің №2 хабаршысы, 2006, 95-97 б.;

3. Үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесіндегі жоғары оқу орындары мен колледждердің өзара әрекеті. Баспа. Ресей мемлекеттік кәсіптік-педагогикалық университетінің УМО және ППО №39 хабаршысы. Екатеринбург , 2006, 5 б.;

4. Саканов К.Т. Деревянные конструкции. Примеры для курсового и дипломного проектирования: учебное пособие. –Павлодар: Кереку, 2015.- 123 с.(ұсынылған РУМС-МОН РК).

5. Саканов К.Т. Ағаш конструкциялар. Курстық және дипломдық жобалаудың мысалдары: оқу құралы . –Павлодар: Кереку, 2015.- 125 б.( ұсынылған РУМС-МОН РК).

6. Саканов К.Т. Темір бетон және тас конструкциялары: оқу құралы . –Павлодар: Кереку, 2015.- 112 б.( ұсынылған РУМС-МОН РК).

2015-2016 оқу жылында 30 мақала және оқу – әдістемелік еңбектер жариялады:

1.Саканов Қ.Т. және т.б. Жол шаруашылығы жаңа үлгі басқармасы. Алматы: КазАТК, Вестник №4.-2015.

2. Саканов Қ.Т. және т.б. 

3. Саканов Қ.Т. және т.б.

4. Саканов Қ.Т. және т.б.

Барлық басылым саны 200-ге жуық.

Ғылыми зерттеу саласы: бетон және темірбетон құрылымдарын есептеу мен жобалау: беріктілік, жарықшақтық пен деформациялық, кәсіби-педагогикаклық кадрларды даярлау мен қайта даярлау.

Кәсіби жетістіктері:

- ЦК ВЛКСМ мақтау грамотасы (1980); 

- ССО-да жұмысы үшін райсполкомдардың мақтау грамоталары;  

- Обком комсомол грамотасы;

- Ақшалай сйыақылар, алғыс хаттар;

- ҚР БҒМ мақтаулы қызметкері;

- С.Торайғыровтың алтын төс белгісі.

-  КазДор НИИ 55 жылдығында сапалы медаль: «За вклад в подготовку специалистов транспортной отрасли (2015)» 

-  мақтау грамоталары мен алғыс хаттар; (2013-2016 жж.)

 

Т.А.Ә.: Кудерин Марат Қырықпайұлы

Лауазымы: декан

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының докторы

Ғылыми, академиялық атағы: профессор

Білімі: жоғары, 1975 жылы ПИИ «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша ПИИ-ді бітірді.

Оқытатын пәндер: Ғимараттар мен үймереттердің құрылыс құрылымдарын есетеу мен жобалау, Тыстамалар есебіне түпкілікті түршелердің әдісі.

Жұмыс өтілі: жалпы жұмыс өтілі 42 жыл, олардың ішінде 34 жылы ғылыми – педагогикалық. 

Ғылыми еңбектердің тізімі: «Қазақстан шикізаты негізіндегі керамогранит», Төбе топырағы мен құрылыс құрастырымдарындағы динамикалық және термодинамикалық үдерістер», «Соққы жүктемелер әрекетіне жиек бойынша тірелген темірбетон тақталарының есебі» тақырыбында монографиялар.

Мақалалары:

1. Павлодар облысындағы ақ жанғыш балшықтың кен орны және оны пайдалану келешегі. «Қазақстанның ғылымы мен техникасы» №2 ғылыми журналы, 2002 ж., 163-165 б.;

2. 21 ғасырдың керамограниттік құрылыс материалы. «Ғылым және инновация 2005» конференцияның халықаралық ғылыми-тәжірибелік бейне-интернетттің ғылыми баптар жинағы, Белгород қ., 17-31 қазан;

3. Керамогранитті шығару үшін Қазақстанның шикізат базасына сипаттама. Бағалау мен құрылыс академиямының ғылыми еңбектер жинағы, 2005 ж.;

4. Кудерин М.К.Қазақстан шикізаты негізіндегі керамогранит: монография.- Павлодар: Кереку, 2014.- 303 б.

5. Кудерин М.К. Бірқабатты құрыштық каркасты өнеркәсіптік ғимараттардың есептеуі: оқу құралы. .- Павлодар: Кереку, 2015.- 120 б.

200-ден аса ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектер шығарылды, соның ішінде 5 монография, 12 оқу құралы, 2 толықтыру сөздігі.

2015-2016 оқу жылында 12 мақала және оқу – әдістемелік еңбектер жариялады:

1. Кудерин М.К. и др. Перспективы повышения эффективности неавтоклавного пенобетона. SWorld – 15-22 March 2016 http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of- conferences/archives-of-individual- conferences/march-2016 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES, 2016 г.Одесса.

2. Кудерин М.К. и др. Вклад ПГУ им. С. Торайгырова в развитие Строительной отрасли в Павлодарской области. Материалы междунар. науч. практ.  конф. молодых ученых, магистрантов «VII Торайгыровские чтения», Т6,-С.258 – 264, Павлодар, 2016 г.

3. Кудерин М.К. и др. Қазақстан шикізаты негізіндегі керамогранит. Монография, Кереку 2015 ж.

Ғылыми зерттеу саласы: Құрылыс құрастырымдарын есептеу мен жобалау, Құрылыс материалдарын шығару технологиясы.

Кәсіби жетістіктері:

- Қазақстан Республикасының құрметті құрылысшысы;

- «Білім берудің мақтаулы қызметкері» төс белгісі, ҚР БҒМ гранты, «ҚР ЖЖО-ның үздік оқытушысы 2007» дипломы;

- Павлодар облысының әкімімен тағайындалған «Ең үздік инновациялық жоба 2007» I деңгейлі диплом;

- Deutsche management akademie Niedersachsen. ZERTIFIKAT. Celle, 02.12.2001.;

- AutoCad бағдарламасы бойынша оқу, сертификат №269 серия С. Павлодар қ., 27.04.2009 ж. №3 хаттама;

- Азия сәулет-құрылыс мектептері түлектерінің диплом-жобалары халықаралық фестиваль-конкурсының қатысушыларын дайындап, жеңімпаз атанғаны үшін сертификат. Стамбул, Малтепе университеті, 2009 ж.;

- Павлодар облысының әкімі Б. Сағынтаевпен тағайындалған «Облыстың ғылымына қосқан үлесі үшін» Қ.И. Сәтпаев атындағы диплом, Павлодар, 2010 ж.

 

Т.А.Ә.: Шыңтеміров Мақсұт Абдулқадырұлы

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, Ол 1968 жылы ЛПИ-дің құрылыс жұмыстарын өндіретін инженер – гидротехник мамандығы бойынша бітірді. 1973 жылы М.И. Калинин атындағы Ленинградтың Ленин орденді политехникалық институтында «Жер жұмыстары еңісінің тұрақтылығын есептеудің жалпы әдісі» атты кандидаттық диссертацияны қорғады.

Оқытатын пәндер: I арнайы құрылымдар, Көліктің арнайы құрылымдары, Құрылыс кешені объектілерінің өмірді қамтамасыз етудің қазіргі жүйелері, II темірбетон және тас құрылымдары.

Жұмыс өтілі: ПМУ-да ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 50 жылдан аса құрайды.

Ғылыми еңбектердің тізімі: онымен 100-ден астам ғылыми және оқу – әдістемелік еңбек басылып жарыққа шыққан, соның ішінде 2015-2017 оқу жылында:

1. Шинтемиров М.А. и др. Практическое применение разработанных методик по оценки устойчивости откосов. Материалы междунар. науч. практ.  конф. молодых ученых, магистрантов «VII Торайгыровские чтения», Качество жизни в Павлодарской области. Состояние и перспективы. - Павлодар, Кереку, 2015 г.

2. Шинтемиров М.А. и др. Железобетонные и каменные конструкции 2. Курсовое проектирование: учебно-методическое пособие. – Павлодар. Кереку, 2016. – 70 с.

Ғылыми зерттеу саласы: Қазіргі уақытта «Өндірістік қалдықтар қорының экологиялық және гидротехникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» атты ынталы тақырыбы бойынша зерттерлер жүргізуде.

Кәсіби жетістіктері:

- «ҚазССР ЖЖО Министрлігі ұжымымен «Әлеуметтік сайыс жеңімпазы» белгісі – 1979 жылғы 23 ақпан;

- «Индустриалды институт құрметі» кітабына енгізілген – 1980 ж;

- Қазақстан Республикасы білімінің құрметті қызметкері төс белгісі – 2005 жылғы 26 қыркүйек;

- СССР ЖМ мен ССО алғысы – 1980;

- ҚР БҒМ алғысы – 2000 ж;

- Павлодар облыстық атқарушы комитеттің құрметті грамотасы – 1990 ж;

- Павлодар облысы әкімінің құрмет грамотасы – 2003 ж;

- «Еңбек ардагері» медалі – 1988 жылғы 09 наурыз;

- ҚР БМ «Құрметті қызметкері» - 2005 ж;

- С.Торайғыров атындағы Алтын медаль – 2013 жылғы 30 қазан (№0247);

- техникалық ғылымдар кандидатының ғылыми деңгейі берілген – 1974 жылғы 18 желтоқсан (МТН №102399);

- доцент ғылыми атағы берілген – 1979 жылғы 25 сәуір (ДЦ №027067);

- ПМУ профессоры академиялық атағы берілген – 2003 жылғы 09 маусымда;

- С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың «Құрметті деканы» құрметті атағы берілген – 2010 жылғы 26 тамыз.

 

Т.А.Ә.: Елмұратова Анна Федоровна

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, 1996 жылы Әл – Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде (Алматы қаласы) «Гидравликалық дірілқайнары қозғалысының тұрақты тәртібі мен динамикасы» атты кандидаттық диссертация қорғады.

Оқытатын пәндер: Материалдардың қажалысы, Техникалық механика, Инженерлі механика, Көлік үймереттерінің құрылыс механикасы, Профильді пәндерді оқыту әдістемесі, Құрылыс механикасы.

Жұмыс өтілі: жалпы ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 48 жылды құрайды.

Ғылыми еңбектердің тізімі: 90-нан аса ғылыми-әдістемелік еңбек жариялады, олардың ішінде: мақалалар, оқу құралдары, түсіндірме сөздіктер, зерттеулерге авторлық куәліктер.

1. Локальді және таратылған тізбекті көлденең жүктемелердің әрекеті кезінде тақташалар есебі. «ХIV Сәтпаев оқулары» халықаралық ғылыми конференцияның материалдары, Павлодар, 2011;

2. Ғылыми зерттеулердің негіздері мен тәжірибені жоспарлау. Жоғары оқу орындары құрылыс мамандықтарының магистранттарына арналған оқу құралы, Павлодар, Кереку 2014 ж.;

3. Түрлі сұлбада жүктемеленген ортотропты пластиналардың шарасыз тербелуі мен иілуі. «ХIV Сәтпаев оқулары» халықаралық ғылыми конференцияның материалдары, Павлодар, 2014.

Ғылыми зерттеу саласы: Оқу үдерісінде оқытудың қазіргі заманғы технологияларын пайдаланады, ғылым мен техникада жаңа жетістіктердің оқу үдерісінде пайдалануға үлкен назар аударады, «I, II және III инженерлік механика», «Материалдардың қажалысы», «Техникалық механика» пәндері бойынша бакалавриаттарға, «Тәжірибелік зерттеулер әдістемесі», «Кәсіби пәндерді оқыту әдістемесі» жаңа пәндері бойынша магистранттарға лекциялар курстарын оқиды.

Кәсіби жетістіктері:

- «ҚР БҒМ білімінің құрметті қызметкері» белгісі;

- ҚР президенті Н.Ә. Назарбаевтың алғыс хаты;

- С.Торайғыров атындағы Алтын медаль;

- ҚР БҒМ құрметті грамотасы;

- 1996 жылғы техника ғылымдарының кандидаты;

- «Механика» мамандығы жөніндегі доцент, 2002 ж;

- С.Торайғыров атындағы ПМУ профессоры, 2006 ж.

 

Т.А.Ә.: Горшкова Лариса Владимировна

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: жоғары, ВТУЗ зауытының түлегі (Теміртау қ.,), мамандығы – «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» (1979 ж)

Оқытатын пәндер: Инженерлі геология, I Металл және ағаш құрылымдары, Ғимараттар мен үймереттерді тексеру мен сынау, Инженерлі геология.

Жұмыс өтілі: жалпы жұмыс өтілі 39 жыл, олардың ішінде 34 жылы ғылыми – педагогикалық.

Ғылыми еңбектердің тізімі: 80-нен аса мақалалар мен әдістемелік әзірлемелердің авторы, олардың ішінде 2015-2018 оқу жылдарында 17 мақала мен 1 оқу құралы баспаға шықты.

1. Горшкова Л.В. Расчет и конструирование основания и фундаментов промышленных зданий. Учебное пособие. – Павлодар: Кереку, 2016. - 121 с. ISBN 978-601-238-642-4;

2. Горшкова Л.В. и др. Технология укрепления берегов. В сб.: Материалы международной научной конференции «XVIIСатпаевские чтения». - том. 16. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 12-13 апреля 2017.;

3. Горшкова Л.В. и др. Способы утепления наружных ограждающих конструкций зданий советского периода. Международная научно-практическая конференцию «ІX Торайгыровские чтения».Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 17 ноября 2017 года;

4. Горшкова Л.В. и др. Укрепление береговых откосов гибкими бетонными защитными покрытиями. Научный журнал «Студенческий вестник» №1(21).5 Января 2018. Москва;

5. Горшкова Л.В. и др. Современные энергоэффективные стеновые панели. Международная научная конференция молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XVIII Сатпаевские чтения», 11-12 апреля. 2018 г., г. Павлодар.

Ғылыми зерттеу саласы: Ғылыми бағыты – 05.23.02 – Негіздемелер мен іргетастар, жер асты үймереттері, Геотехника, Іргетас құрылысы.

Кәсіби жетістіктері:

- «ҚР ЖЖО-ның үздік оқытушысы» - грантының иегері, 2007 ж.;

- «КарМетИ еңбек сіңірген қызметкері» мерейтойлық грамотамен марапатталған;

- Қазақстан құрылысының 50 жылдығы мен сәулет білімінің 45 жылдығына орай ҚР БжҒМ мен ИжТМ құрмет грамоталарымен марапатталған.

 

Т.А.Ә.: Шагиева Роза Абдуллаевна

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: жоғары, Қазақ химикалық-технологиялық институтын "Өнеркәсіптік азаматтық құрылыс" мамандығы бойынша бітірді (Шымкент қ.,)

Оқытатын пәндер: II Кәсіби компьютерлік бағдарламалар, II Компьютерлік жобалау, II Кәсіби компьютерлік бағдарламалар.

Жұмыс өтілі: жалпы жұмыс өтілі 34 жыл, ғылыми-педагогикалық өтілі 29 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі:

1. Күннің радиациясы әрекетіндегі пластиналар мен қабықшалардың сенімділігі. М – Құрылыс механикасы, 1990 ж.;

2. Басқарудың автоматтық жүйелерінің сенімділігі. Оқу-әдістемелік құрал – Павлодар, 2001 ж.

2015-2018 оқу жылдарында 20 оқу құралы басылымға шықты: 

1. Шагиева Р.А., Акимханов Н.Ж. Компьютерные и профессиональные программы. учебное пособие. – Павлодар: Кереку, 2016. – 85с.

2. Шагиева Р.А., Акимханов Н.Ж. Компьютерлік және кәсіби бағдармалар: оқу қуралы. – Павлодар: Кереку, 2016. – 85с. 

Ғылыми зерттеу саласы: Құрылыс құрылымдарының сенімділікке есебі, автоматтандырылған басқару жүйелерінің сенімділігі.

Кәсіби жетістіктері:

- техника ғылымдарының кандидаты, 1994ж.

- өз мамандығы бойынша доцент «көлік құрылысы»,2002ж.

- алғыс және көтермелер.

 

Т.А.Ә.: Гирнис Светлана Римонтасовна

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: қауымдастырылған профессор (доцент) ПМУ

Білімі: жоғары, 1991 жылы «Өндірістік және азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша ПМУ-ды аяқтады.

Оқытатын пәндер: Дорожно-строительные машины и оборудования, Инновационные технологии в строительстве зданий и сооружений, Организация и управление промышленной безопасностью и охраной труда в строительной отрасли, Основы проектирования и строительства индивидуальных зданий, Проектирование элементов реконструируемых зданий, Промышленная информатика в строительстве, Планирование и управление строительным комплексом в современных условиях, Технология и организация строительства, Технология реконструкции зданий, Современные технологии производства материалов и конструкций транспортных сооружений, Профессиональные компьютерные программы, Компьютерное проектирование, Менеджмент и бизнес планирование в строительстве и многие другие.

Жұмыс өтілі: жалпы жұмыс өтілі 31 жылдан астам, соның ішінде ғылыми-педагогикалық 21 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі: 105 аса ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектер  басылымға шықты, олардың 3 монография. Соңғы ғылыми баслымдар:

1. Задача о действии подвижной периодической нагрузки на многослойную оболочку в упругом полупространстве, Известия НАН РК. Сер. физ.-мат. № 6. 2015. С. 47-56;

2. Численное исследование динамического поведения перегонного тоннеля метрополитена при действии транспортной нагрузки, Вестник Национальной инженерной академии РК. № 4. 2016. С.81-87;

3. Elastic semispace reaction on periodic load moving over inner surface of cavity, Вестник КазНИТУ. (Алматы). № 2. 2017. С. 368-375;

4. Гирнис С.Р. и др. Математическое моделирование динамики подкрепленных двухслойными оболочками тоннелей при действии транспортных работ. Монография. – Павлодар: Кереку, 2018. – 116 с.

Ғылыми зерттеу саласы: Көліктік жүктемелердің әсеріне тереңде орналасқан  ұзақ жерасты имараттарының динамикасы; көліктік тоннельдер мен метрополитендерді жобалау мен салу.

 Кәсіби жетістіктері:

- 2015 жылдың маусым қазан аралығында Professional Development Program for Higher Education Leaders of Kazakhstan бағдарламасы бойынша Назарбаевтың Университетінде (Астана қ.) және Наньянгск технологиялық университетінің (Сингапур) Ұлттық білім беру институтында сертификат алумен квалификацияны жоғарылатудан өтті;

- физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканынан алғыс хат.

 

Т.А.Ә.: Оразова Динара Казбековна

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: Dr.Ph.

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы ПМУ, 554330  «Құрылыс» мамандығы бойынша, квалификация – құрылыс бакалавры, 2005 жыл; магистратура – ПМУ, 6М072900 «Құрылыс» мамандығы бойынша, 2007 жыл; докторантура – Л.Н. Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университеті, 6D072900 – «Құрылыс» мамандығы бойынша, 2016 жыл.

Оқытатын пәндер: Инженерлік механика I, II, III, Геотехника II.

Жұмыс өтілі: Жалпы ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілімі 9 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі: 30 астам ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы, солардың ішінде: мақалалар, оқу құралдары, түсіндірме сөздіктер.

1. Technical and economical comparing of different wind power unit foundations on geological conditions of Ereymentay city, Fukuoka, Japan, 2015 г., Scopus

2. Анализ вибрационного воздействия от башни к фундаменту ветроэнергоустановки на примере Ерейментауской ВЭС, Бишкек, Кыргызстан, 2016 г., 

3. Проектирование плитного фундамента ветроэнергоустановки, Павлодар, 2016 г.,  

4. Қазақстандағы жел электр станцияларының құрылысына сараптама, Караганда, 2016 г., 

5. The analysis of vibrational effect from the tower block to the foundation of the wind power unit (WPU) of Ereymentau wind power station (WPS), Баку, Азербайджан, 2016 г., 

6. Еvaluation of wind power unit reliability according to the results of field studies on the example of Еreymentau wind power station, Astana, Kazakhstan, 2016 г., Scopus

7. Design of Foundations for Wind Turbine with Analysis by Finite Element Method, Vilnius, Lithuania, 2016 г., ISBN: 978-609-457-956-1, Web of Science

8. Анализ проектирования мобильных зданий сельскохозяйственного назначения в Казахстане и за рубежом, Павлодар, 2017 г., 

9. Оценка  надежности эксплатируемой ВЭУ по результатам натурных наблюдений на примере Ерейментауской ВЭС, Украина, 2017 г. 

Ғылыми зерттеу саласы: Жел энергетикалық имараттары үшін іргетастар мен негіздерді есептеу және жобалау.

Кәсіптік жетістіктері: Бішкектің (Қырғызстан, Бішкек қ.) және Әзербайжанның (Баку қ.) халықаралық конференцияларына баяндамалармен қатысу; Жапонияның (Фукуока қ.) топырақтар механикасы және гидротехникалық құрылысы бойынша Азиялық аймақтық конференцияға қатысу; Берлиндік техникалық университетке Берлин қ., Германия (2015 жыл, ақпан-сәуір) және Киотский университетіне Киото қ., Жапония (2016 жыл, қазан-қараша) ғылыми тағылымдама.

 

Т.А.Ә.: Жукенова Гюльнара Абаевна

Лауазымы: старший преподователь

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: 1992-1997 жж. - С. Торайғыров ат. ПМУ, мамандығы 4301 – Өндірістік және азаматтық құрылыс, инженер-құрылысшы;

2010-2012 – С. Торайғыров ат. ПМУ, техника ғылымдарының магистрі;

2014-2017 – Л.Н. Гумилев ат. ЕНУ, докторантура.

Оқытатын пәндер: Техникалық механика, Құрылыс құрылымдарындағы теңдеулерді есептеудің сандық әдістерi, Тұтасқұймалы үй құрылысы, Основание и фундаменты в сложных грунтовых условиях, Монолитное домостроение, Автомобиль жолдары I, Геотехника II.

Жұмыс өтілі: 10 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі: 19 мақаланың авторы, соның ішінде 4-уі Scopus мәліметтер базасына кірді, 1 мақала нольдік импакт–факторымен халықаралық рецензияланатын ғылыми журналға шығарылды.

Ғылыми зерттеу саласы: Ғимараттар мен имаратттардың жерасты конструкцияларын есептеу.

Кәсіптік жетістіктері: 

- С. Торайғыров атындағы ПМУ ректорының алғыс хатымен марапатталған (2014 ж.).

- «Болашак» бағдарламасы бойынша 2014 жылы Лейденский университетінде тағылымдамадан өттім, сондай-ақ 2015 жылы Колумбиялық университетте (Нью-Йорк, АҚШ), 2016 жылы Санкт-Петербург сәулет-құрылыс университетінде (Санкт-Петербург, Ресей), Тамкангский университетінде (Тайбэй, Турция) сынақтан өттік.

- 2016 жылы Japan International Cooperation Agency – JICA бағдарламасының республикалық конкурсының нәтижелері бойынша Стамбул (Турция) қаласында тағылымдаманы өттім.

- 2017 жылы Гумилев ат. ЕНУ-да (Астана) 6D072900 – Құрылыс мамандығы бойынша доктарантураны сәтті аяқтады.

 

Т.А.Ә.: Құрманов Асқар Қаратайұлы

Лауазымы: қауымд. профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ қауымдастырылған профессоры (доцент)

Білімі: жоғары, 1980 жылы ПИИ «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша бітірді. Ол Мәскуедін инженерлік-құрылыс институтының күндізгі аспирантурасын бітірді. 1991 жылы Кучеренко А.В. атындағы ЦНИИСК (Мәскеу қаласы) «Сейсмикалық типтес күштер әсерінен жоғары беріктікті арматуралық болат классының Ат-IVС қолдануымен көп қабатты қаңқалы ғимараттардың темірбетон ұстындарының кернеулі деформациялық жағдайы» атты кандидаттық диссертация қорғады.

Оқытатын пәндер: Құрылыс құрылымдары, Материалдар кедергісі, Инженерлік механика, Құрылыс механикасы, Техникалық механика.

Жұмыс өтілі:  Жалпы жұмыс өтілі 38 жыл, оның ішінде ғылыми-педагогикалық – 33 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі: 30 – дан астам баспаға шыққан оқу-әдістемелік нұсқаулары мен ғылыми мақалалары бар. Қаз ГАСА 2013 жылға №3 Вестник ғылыми журналында соңғы қосалқы автормен жарыққа шыққан мақалаасы «Кедергі мен кері әрекеттер беткейіндегі салаларды пайдалану негізінде темірбетон элементтері қалыпты қиылысының беріктілігін талдау», 79-82 б.

2015 – 2018 оқу жылы 1 мақаланы және 2 оқу-әдістемелік құралын жарыққа шығарды:

1. Курманов А.К. и др. Железобетонные и каменные конструкции 2. Курсовое проектирование: учебно-методическое пособие. – Павлодар. Кереку, 2016. – 70 с.

2. Курманов А.К. и др. Темірбетон және тас конструкциялары 2. Курстық жобалау. Оку – әдістемелік кұрал. – Павлодар. Кереку, 2016. – 70 б.

Ғылыми зерттеу саласы: Қысылған темірбетон элементтерінің сенімділігі мен беріктілік мәселелері.

Кәсіби жетістіктері: ақшалай сыйақылар мен алғыс хаттары бар.

 

Т.А.Ә.: Әкімханов Нұрлан Жұмабайұлы

Лауазымы: қауымд. профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доценті

Білімі: жоғары, , 1979 жылы ПИИ «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша бітірді. 1984 – 1987 жж. СССР-дін Госстрой-ның НИИЖБ институтының күндізгі аспирантурасында оқыды.

Оқытатын пәндер: II Темірбетон және тас құрылымдары, Монолитті үй құрылыстары, Темірбетон құрылымдарының есебі мен құрылуы.

Жұмыс өтілі: Жалпы жұмыс өтілі 38 жыл, ғылыми- педагогикалық – 38 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі: 20-дан аса мақала мен әдістемелік әзірлемелердің авторы.

2015-2017 оқу жылдары 4 мақаланы, 20 оқу-әдістемелік құралды және 2 оқу құралын басып жарыққа шығарды.

1. Акимханов Н.Ж. и др. Железобетонные и каменные конструкции 2. Курсовое проектирование: учебно-методическое пособие. – Павлодар. Кереку, 2016. – 70 с.

2. Акимханов Н.Ж. и др. Темірбетон және тас конструкциялары 2. Курстық жобалау. Оку – әдістемелік кұрал. – Павлодар. Кереку, 2016. – 70 б.

3. Акимханов Н.Ж.  и др. Компьютерные и профессиональные программы. учебное пособие. – Павлодар: Кереку, 2016. – 85с.

4. Акимханов Н.Ж. и др. Компьютерлік және кәсіби бағдармалар: оқу қуралы. – Павлодар: Кереку, 2016. – 85с. 

Ғылыми зерттеу саласы: Темірбетонды ыстыққа берік құрылымдардың есебі мен құрылуы.

Кәсіби жетістіктері: оқу орындары басшылықтарынан ақшалай сыйақылар мен алғыс хаттары бар.

 

 
 

Т.А.Ә.: Акилбекова Бахитжамал Уразамбековна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: 1965-1967 жж. – ПИИ, мамандық – ӨАҚ. 

1967-1970 жж. –В.В. Куйбышев атындағы СибАДИ  (Омбы автожолдар инстутуты), мамандық –Автомобиль жолдары, инженер-құрылысшы;

Оқытатын пәндер: Дорожно-строительные машины и оборудования, Көпірлер мен тоннельдер, Көлік құрылысын басқару, Жол-құрылыс машиналары мен жабдықтары, Жолдық машиналар, Автомобиль жолдарын жобалау, Автомобиль жолдары 1, Технология и организация строительства, Автомобиль жолының құрылысын басқару, Проектирование автомобильных дорог, Инженерное оборудование автомобильных дорог, Автомобиль жолдарының инженерлік жабдықтары.

Жұмыс өтілі: 1970-1971 жж. –«Каздорпроект» жобалық институтының ПФ жобалық-сметалық бөлімінің инженері

1971-2005 жж. – бас  инженер, жобалық-сметалық бөлімнің басшысы, жолдық зертханалар мен мердігерлік жұмыстарды қабылдау бөлімінің басшысы, ӨТБ және сметалық – келісімшарттық жұмыстар бөлімінің басшысы

2005-2006 жж. – Республикалық жолдар басқармасының облыстық жетекшісінің орынбасары

2006-2009 жж. – Павлодар облысының «Павлодаржолзертхана» Мемлекеттік ұйымының директоры

2009-2017 жж. – ЖШ және ВШ, АЖ бөлімінің ПКжКК - арнайы пәндерден оқытушы

2009- 2013 жж. – С.Торайғыров атындағы ПМУ –аға оқытушы

Жалпы жұмыс өтілі – 47 жыл, ғылыми-педагогикалық өтілі – 4 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі: 10 мақаланың авторы.

Ғылыми зерттеу саласы: Өндірістік қалдықтарды жол құрылысында қолдану.

Кәсіби жетістіктері: 

- КСРО Жоғарғы Кеңес Төралқасының «Еңбек ардагері» медалімен марапатталған;

- Жоғары кәсіби атағы берілді және «Почетный дорожник» - «Құрметті жолшы» төс белгісімен марапатталды;

- Қазақстан Республикасының көлік және коммуникациялар Министрлігінен КжКМ мерейтойлық даталарымен байланысты алғыс хаттар.

 

Т.А.Ә.: Кизиров Мереке Арынұлы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, 1987 ж АЛЛИТ "Темір жолдар құрылысы, жол және жол шарушылығы" мамандығы бойынша бітірді.

Оқытатын пәндер: 2 Теміржол жолы.

Жұмыс өтілі: жалпы жұмыс өтілі 50 жыл, педагогикалық – 5 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі: -

Ғылыми зерттеу саласы: Әр түрлі өндірістік мәжілістерде техникалық мәселелерді шешуде қатысады.

Кәсіби жетістіктері: «Қазақстан темір жолына 100 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» медальдарымен марапатталған.

 

Т.А.Ә.: Асанов Жанабай Ермекович

Лауазымы: аға оқытушы қоса атқарушылық бойынша, негізгі жұмыс орны ҰК ҚТЖ, іріктелген Павлодар дистанциялық жолдары (УПЧ), директордың орынбасары

Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистр

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: 2002 жылы ҚазККА түлегі, «Теміржол пайдалану және құрылысы» мамандығы бойынша бітірді. 2006 жылы С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің магистратурасын тәмамдады. Университетте қоса атқарушылық бойынша 2006 жылдан бастап қызмет атқарады.

Оқытатын пәндер: Көпірлер мен тоннелдер, Көпірлер мен тоннельдерді тұрғызу және пайдалану.

Жұмыс өтілі: Жалпы жұмыс өтілі 14 жыл, ғылыми-педагогикалық – 8 жылдан астам.

Ғылыми еңбектердің тізімі: Болашақ диссертациялық жұмыс тақырыбы бойынша басылымға шыққан 5 мақалаға ие. Барлығы 8 басылым, олардың ішінде 2015-2017 оқу жылдары 3 мақала басылымға шықты:

1. Асанов Ж.Е. и др. Строительство рельсосварочного предприятия для сварки рельсов длиной 120м в Казахстане. Материалы междунар. науч. практ.  конф. молодых ученых, магистрантов «VII Торайгыровские чтения», Качество жизни в Павлодарской области. Состояние и перспективы. - Павлодар, Кереку, 2015 г.

2. Асанов Ж.Е.и др. Новая модель управления путевым хозяйством. Алматы: КазАТК, Вестник  № 4. - 2015 

3. Асанов Ж.Е. и др. Работоспособность пружинных скреплении в современных условиях эксплуатации магистральной сети Казахстана. Алматы: -  КазАТК,  Вестник № 5-6. – 2015

Ғылыми зерттеу саласы: ғылыми жұмыспен айналысады.

Кәсіби жетістіктері: жұмыс орындары басшылықтарынан ақшалай сыйақылар мен алғыс хаттары бар.

 

Т.А.Ә.: Орынтаев Жанат Қайырбекұлы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, 1993 жылы ПИИ "Өнеркәсіптік азаматтық құрылыс" мамандығы бойынша бітірді. 2014 жылы ПМУ-дың 6М074500 "Көлік құрылысы" мамандығы бойынша магистратурасын бітірді

Оқытатын пәндер: SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс құрылымдарының есебі, I Қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар, Автомобиль жолдарының инженерлік жабдығы, I Автомобиль жолдарын жобалау, Компьютерлік жобалау.

Жұмыс өтілі: Жалпы жұмыс өтілі 24 жыл, ғылыми-педагогикалық – 15 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі: «Қазақстанның ғылымы мен техникасы» журналында, «Сәтпаев оқулары» конференция жинақтарында, Новосібір, Пенза, Омбы қ., (СибАДА) халықаралық ғылыми конференцияларының жинақтарында басып шығарылған 10-нан аса ғылыми еңбегі бар.

Ғылыми зерттеу саласы: Құрғақ және ыстық климат жағдайларында цемент-бетонды жабынымен автомобиль жолдарының құрылысы технологиясының мәселелері.

Кәсіби жетістіктері: «Сәулет. Құрылыс. Технологиялар. Инновациялар» Халықаралық конгресінің жұмысында белсенді қатысқаны үшін диплом СибАДИ, Омбы, 2013.

 

Т.А.Ә.: Мусаханова Салтанат Татарбековна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандық- Қалалық құрылыс пен шауашылық, 2004 ж.

Оқытатын пәндер: Общая теория измерений; Стандартизация в строительстве; Өлшеудің жалпы теориясыар; Құрылыс материалдары; Көліктік материалтану, Азаматтық ғимараттар сәулеті, Сәулет I, Көлік құрылысындағы ғимараттар мен құрылымдар, Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті.

Жұмыс өтілі: Жалпы жұмыс өтілі 13 жыл, ғылыми-педагогикалық – 11 жылдан аса.

Ғылыми еңбектердің тізімі:

1.Строительные материалы на основе промышленных отходов как экологическая доминанта развития современной экономики.

2.Петрографические исследования вскрышных пород угледобычи. Материалы международной научной конференции «Молодые исследователи-регионам», г. Вологда, 2015г.

Барлығы 10 ғылыми мақалалар.

Ғылыми зерттеу саласы: Өнеркәсіп қалдықтарынан гиперпресстелген кірпішті өндіру

Кәсіби жетістіктері: Thomson Reuters семинарына қатысу сертификаты, 2015 жыл

 

Т.А.Ә.: Баймулдинова Қарлығаш Слямқызы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет, мамандығы – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс, 1995 ж.

Оқытатын пәндер: геодезия; инженерлік геодезия; құрылыс материалдары, байлаушы заттар; жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар.

Жұмыс өтілі: жалпы еңбек өтілі -33 ғылыми-педагогикалық 17 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі:

1.Метрологический контроль на стадии подбора состава бетона с заданными свойствами. Актуальные проблемы науки. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции» Тамбов, 2011ж.

2. Вопросы повышения долговечности асфальтобетонных покрытий. В Сб.: Материалы международной научной конференции молодых ученых «ХIII Сатпаевские чтения» Павлодар, 2013 ж.

3. Техногенные отходы Прииртышья и возможности их использования. В Сб.: Материалы международной научной конференции молодых ученых «ХIY Сатпаевские чтения» Павлодар, 2014ж.

Барлығы 10 –ға жуық еңбектер.

Ғылыми зерттеу саласы: жоқ

Кәсіби жетістіктері: ПМУ мақтау қағаздар және алғыстар, 2014ж. ПМУ ректорының құрметті марапаттау қағазы.

 

Т.А.Ә.: Әбішева Гүлнар Қайдарқызы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет, мамандығы – Білім берудің орыс тілінде емес мектептерде орыс тілі мен әдебиет, 2003 ж., Өміртіршілік және қауіпсіздік (2016 жыл).

Оқытатын пәндер: Кәсіби қазақ тілі, кәсіби орыс тілі, Ағылшын тілі (кәсіби) педагогика, Кәсіби ағылшын тілі (ағылшын, неміс тілдер).

Жұмыс өтілі: жалпы еңбек өтілі 15 жыл, ғылыми-педагогикалық – 13 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі:

1. Дистанционное обучение как условие совершенствования позновательной деятельности студентов. Международный научно-практическая конференция «Инновации в образовании: Поиск и решения», 1 том. – Астана. Национальная академия образования им. И.Алтынсарина. 2014 ж.

2. О способах формирования нравственного воспитания у подрастающего поколения. «Вестник КазНПУ». Алматы. 2015ж.

3. EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PRINCIPLES OF STRUCTURIZATION OF MIXED BINDING MATERIALS INVOLVING THE USE ALKALI CONTAINING FILLERS. Вестник «Наука и техинка» ПГУ им.С.Торайгырова . Павлодар, 2015 №1-2

Барлығы 25-тен астам ғылыми жұмыстар.

Ғылыми зерттеу саласы: Белсенді азаматтық қалпын құру.

Кәсіби жетістіктері: Сәулет-құрылыс факультетінің жалпы сұрақтар бойынша деканның орынбасары. ҚРҒжБМ және ПМУ ректорынан алғыс хаттар.

 

Т.А.Ә.: Қамшыбаев Жанат Жасқайратұлы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистр

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, 2003 жылы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетін «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша бітірді.

Оқытатын пәндер: Құрылыс жобалауына кіріспе, Сметалық іс, Ғимараттар мен үймереттерді тұрғызу технологиясы, Құрылыс өндірісінің технологиясы, І Инженерлік механика.

Жұмыс өтілі: Жалпы жұмыс өтілі 14 жыл, ғылыми-педагогикалық – 7 жылдан аса.

Ғылыми еңбектердің тізімі:

1. Горшкова Л.В, Дахно З.Н, Камшибаев Ж.Ж. Технология строительного производства: учебное пособие. –Павлодар Кереку, 2014.-80с.

11 ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстарды басылымға шығарды, соның ішінде 2015-2017 оқу жылдары 2 мақаланы басылымға шығарды:

1. Камшибаев Ж.Ж. и др. Практическое применение разработанных методик по оценке устойчивости откосов. Материалы междунар. науч. практ.  конф. молодых ученых, магистрантов «VII Торайгыровские чтения», Качество жизни в Павлодарской области. Состояние и перспективы. - Павлодар, Кереку, 2015 г.

2. Камшибаев Ж.Ж. и др. The pile anchor base with use of the extending mixes. 8-ая Азиатская конференция молодых инженеров-геотехников (8 AYGEC) 5-6 августа, 2016 г. г. Астана Назарбаев  Университет СКОПУС 

Ғылыми зерттеу саласы: Ғимараттар мен үймереттерді тексеру.

Кәсіби жетістіктері: ақшалай сыйақылар мен алғыс хаттары бар.

 

Т.А.Ә.: Шайхислям Тәкібайұлы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары: Моңғолия мемлекеттік университеті, гидротехник мамандығы, 1984 ж.

Оқытатын пәндер: Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар, Процесстер мен аппараттар, Сәулет.

Жұмыс өтілі: жалпы жұмыс өтілімі – 32 жыл, ғылыми-педагогикалық – 8 жыл.

Ғылыми еңбектердің тізімі: барлығы 14 ғылыми мақалалар.

Ғылыми зерттеу саласы: Құрылыс материалдарының жылуфизикалық қасиеттерді, ғимараттар мен үймереттерді жылуқорғау мен энергиялық қамтамасыз етілуін зерттеу.

Кәсіби жетістіктері: мақтау қағаздар мен алғыс хаттар

 

Т.А.Ә.: Кутина Татьяна Валентиновна

Лауазымы: аға оқытушы (қоса атқарушылық бойынша)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Павлодар индустриалды институт, мамандығы – Өнеркәсіптік и азаматтық құрылыс,1991ж.

Оқытатын пәндер: Строительные машины и оборудование, Транспортное материаловедение, Контроль качества строительных материалов.

Жұмыс өтілі: Жалпы жұмыс өтілі 19 жыл, ғылыми-педагогикалық – 11 жылдан аса

Ғылыми еңбектердің тізімі:

1. Обеспечение качества и безопасности строительных материалов и изделий в процессе производства. Корниенко П.В., Амирова А.С.: В сб: Материалы международной научной конференции «VII Сатпаевские чтения», ПГУ им. С. Торайгырова, 2007 г.

2. Практика применения пенетрона в гидроизоляции строительных конструкций. Ахматулина А.М. Айсин Р.Я., Корниенко П.В.: В сб.: Материалы международной конференции молодых учёных, студентов и школьников «IX Сатпаевские чтения», ПГУ им. С. Торайгырова, 2009 г.

3. Современное представление о процессах взаимодействия компонентов в автоклаве. Иманберленова С.К. Сайфурова Э.О.: В сб.:Материалы межд. научной конференции «IX Сатпаевские чтения», ПГУ им. С. Торайгырова, 2010 г.

4. Комфорт в жилье через структуру и свойства пенобетона. Корниенко П.В. Кулик М.С. Нурхаева А.К. Сеилханова А.С.: В сб.; Материалы межд. научной конференции «XI Сатпаевские чтения», ПГУ им. С. Торайгырова, 2011 г.

Ғылыми зерттеу саласы: заманауи құрылыс материалдарының технологиясы

Кәсіби жетістіктері: ректордың және факультет деканының алғыс хаттары, egove сертификаты

 

Т.А.Ә.: Қасқирбаев Кабидолла Кыстаубаевич

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доценті

Білімі: жоғары: Ленинград инженерлік – құрылыс институты, мамандығы – Суды қамтамасыз ету және канализация, 1973ж.

Оқытатын пәндер: «Суды тазарту технологиясы және техникасы», «Ғимараттың және құрылымдардың инженерлік жүйелері», «Ғимараттарды және құрылымдарды құрастыру және жобалау негіздері», «Ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік жүйелері» және т.б.

Жұмыс өтілі: Жалпы жұмыс өтілі 44 жыл, ғылыми-педагогикалық – 34 жылдан аса.

Ғылыми еңбектердің тізімі: Барлығы 40-ке жуық еңбектер, оның ішінде өнертабысқа 3 авторлық куәліктер және патенттер

Ғылыми зерттеу саласы: Сутаған түпкі шөгіндерді зерттеу

Кәсіби жетістіктері: ақшалай сыйақылар мен алғыс хаттары бар.

 

Т.А.Ә.: Асылов Асхат Булатович

Лауазымы: ассистент

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы 5В072900 – Құрылыс, 2015 ж., мамандығы 6М072900 – Құрылыс, 2017 ж.

Оқытатын пәндер: «Железобетонные и каменные конструкции ІІ», «Заманауи құрылыс технологиясы және материалтану», «Прикладные программы расчета строительных конструкций», «Көліктік имараттардың инженерлік қауіпсіздігі» и др.

Жұмыс өтілі: жалпы жұмыс өтілі – 4 жыл, ғылыми-педагогикалық өтілі – 0.

Ғылыми еңбектердің тізімі: 2 мақала.

1. Булатұлы А., Саканов К.Т. С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 55 жылдығына арналған «VІІ Торайғыров оқулары. Павлодар облысындағы тұрмыс сапасы. Жағдайы мен келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 6 том. – Павлодар, 2015. – 205 б.Асылов 

2. А.Б., Саканов К.Т. Материалы международной научной конференции "ХVІІ Сатпаевские чтения". – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2017;

Ғылыми зерттеу саласы: Темірбетон элементтердің беріктігі. 

Кәсіби жетістіктері: сертификаттар

 

Т.А.Ә.: Кешубаева Асель Кайратовна

Лауазымы: ассистент

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 5В073000 - ПСМИК, 2014 ж., мамандығы – 6М073000 – ПСМИК.

Оқытатын пәндер: «Строительные материалы», «Гидроизоляционные и кровельные материалы», «Бетон толтырғыштары», «Процесстер мен аппараттар», «Бетон толтырғыштарының технологиясы» и др.

Жұмыс өтілі: жалпы жұмыс өтілі - 5 лет, ғылыми-педагогикалық өтілі – 0.

Ғылыми еңбектердің тізімі: барлығы 10 мақала, соның ішінде 2015-2017 оқу жылдары 7 мақаланы басылымға шығарды:

1. Кешубаева Ә. Қ., Кудрышова Б. Ч. Көмір өнеркәсібі және жылуэнергетика қалдықтар негізіндегі құрылыстық керамика материалдарын өндіретін кәсіпорындардың келешектегі дамуы. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 55 жылдығына арналған «VII Торайғыров оқулары. Павлодар қаласындағы тұрмыс саласы. Жағдайы мен келешегі»  атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы 6 том. – Павлодар: Торайғыров атындағы ПМУ, 2015. – 231-234 б. 

2. Исабай Д. Т., Кешубаева Ә. Қ., Кудрышова Б. Ч. Отходы топливно-энергетических предприятий, сырье для экологически безопасных керамических стеновых материалов. Сборник научных трудов Х Международная конференция молодых ученых «Теория и практика повышения эффективности строительных материалов» Пензенском государственном университете архитектуры и строительства. – Пенза РФ. 2015. 63-66 с. 

3. Кешубаева Ә. Қ., Шайпранов Д. Т., Кудрышова Б. Ч. Құрылыстық керамика материалдарын өндіруге арналған құрамында отын қалдығы бар шикізат. «Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «ХVI Сәтбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми конференциясының жинағы 27 том. – Павлодар: Торайғыров атындағы ПМУ, 2016. – 113-120 б.

4 Шайпранов Д. Т., Кешубаева Ә. Қ., Станевич В. Т. Исследование свойств вскрышных пород Экибастузского угольного бассейна. «Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «ХVI Сәтбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми конференциясының жинағы 27 том. – Павлодар: Торайғыров атындағы ПМУ, 2016. – 208-210 б.

5 Кешубаева Ә. Қ., Кудрышова Б.Ч Топливосодержащее сырье для производства керамических строительных материалов. Молодые исследователи – регионам: материалы международной научной конференции. – Вологда: ВоГТУ, 2016. 177-179 с.

6. Кешубаева А. К., Кудрышова Б. Ч., Станевич В. Т. Исследование структурно-механических свойств дисперсий золошлакоглиняных композиций Сборник научных трудов ХI Международная конференция молодых ученых «Теория и практика повышения эффективности строительных материалов» Пензенском государственном университете архитектуры и строительства. – Пенза РФ. 2016. 71-75 с.

7. Кешубаева А. К., Кудрышова Б. Ч., Станевич В. Т. Жоғары құрамды отын қалдығы бар күлді-қож негізіндегі керамикалық массалардың құрылымдық-реологиялық қасиеттерінің өзгеруі. Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «ХVII Сәтбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 21 том. – Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2017. – 146-152 б.

Ғылыми зерттеу саласы: Қыш бұйымдарды өндіру технологиясы. 

Кәсіби жетістіктері: сертификаттар