1. Қазақстан Республикасы кредитттерінің КАЕЖ (ECTS) кредитттеріне қайта есептеу аударма коэффициенті негізінде жүзеге асырылады.

2. ECTS кредиттерін Қазақстан Республикасының кредитіне қайта есептеу әрбір пән бойынша 1,5-тен 1,8 шегінде ECTS-тің 1 кредитін толтыруға байланысты ауыстыру коэффицентіне ECTS кредиттерін бөлу арқылы жүзеге асырылады.

Сонымен қатар кредиттер толық бірлікпен құрылады.

Курстық жобалардың (жұмыстардың) еңбек сыйымдылығы жалпы пәннің еңбек сыйымдылығына кіреді.

3. КАЕЖ бағалау шкаласына 5 балдық бағалау жүйесі енеді (А-дан Е-ге дейін), ҒХ бағасы, оны өзгертуге болады және кредитсіз Ғ бағасы.

ҚР білімді бағалау жүйесі білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауға балдық –рейтингтік, әріптік жүйесі негізінде 10 бағадан құралады (А-дан Д-ға дейін) және ол берілген кредитттердің меңгерілуімен кредитсіз қанағаттанарлықсыз Ғ бағасын қарастырады.

4. Білім алушылардың жетістіктері мен кемшіліктерін балдық рейтингілік әріптік жүйеге сай КАЕЖ бойынша бағалау төмендегі 1-2 қосымшаларға сәйкес жүзеге асырылады.