JOB VACANCIES OF ToU


Document controller (highest level of qualification) - Сектор документационного обеспечения и архива

Ставка: 1,00

Salary: 109 898 теңгеден бастап

Тапсырмалар мен тапсырмаларды орындау кезінде белгіленген мерзімдерді сақтайды. Арнайы журналда тіркелетін қатаң есептіліктегі бланкілерді (бұйрықтарды, хаттарды) береді. Университет ректорының бұйрықтарын тіркеуді жүргізеді; «Торайғыров университеті» КЕАҚ СМЖ сәйкес ректордың бұйрықтарын іс қағаздарын жүргізеді.

 

Соблюдение установленных сроков при исполнении заданий и поручений. Выдача бланков (приказы, письма) строгой отчётности, регистрируемых в специальном журнале. Ведение регистрации приказов ректора университета; Ведение делопроизводства приказов ректора согласно СМК НАО «Торайгыров университет».

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Guidance counselor (highest level of qualification) - Высший колледж Торайгыров Университет

Ставка: 1,00

Salary: 151 486 теңгеден бастап

Ақылы негізде жоғары және орта оқу орындарының, кәсіпорындар мен ұйымдардың басқа мамандары, барлық санаттағы азаматтар үшін біліктілікті арттырайды, қосымша кәсіптік білім беруді ұйымдастыру бойынша ақпараттық және әдістемелік материалдарды әзірлеуге қатысады.

 

Участие в разработке информационных и методических материалов по повышению квалификации, организации дополнительного профессионального образования для других специалистов высших и средних учебных заведений, предприятий и организаций, граждан всех категорий на платной основе.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Head of the laboratory - Кафедра "Химия и химические технологии"

Ставка: 1,00

Salary: 119 600 теңгеден бастап

Зертханада қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы техника қағидаларының орындалуын қамтамасыз етеді, зертханаларда еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі үшін жауапкершілік. Зертхана жабдықтарының және зертхана қызметкерлерінің жұмыс орындарының жай-күйін бақылауды жүзеге асырады.

 

Обеспечение выполнения правил техники безопасности и противопожарной техники в лаборатории, ответственность за охрану труда и пожарную безопасность в лабораториях. Осуществление контроля за состоянием лабораторного оборудования и рабочих мест сотрудников лаборатории.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Secretary - Факультет инженерии

Ставка: 0,50

Salary: 49 200 теңгеден бастап

Деканаттың әкімшілік-өкімдік қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жүзеге асырады. Деканның қарауына келіп түскен хат-хабарларды қабылдайды, оны қабылданған шешімге сәйкес факультеттің құрылымдық бөлімшелеріне немесе нақты орындаушыларға жұмыс процесінде пайдалану не жауаптар дайындау үшін береді.

 

 

Осуществляет работу по организационному обеспечению административно-распорядительной деятельности деканата. Принимает поступающую на рассмотрение декана корреспонденцию, передает её в соответствии с принятым решением в структурные подразделения факультета или конкретным исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов.

 

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 13.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 13:00.

More

Secretary - Факультет естественных наук

Ставка: 0,50

Salary: 49 200 теңгеден бастап

Деканаттың әкімшілік-өкімдік қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жүзеге асырады. Деканның қарауына келіп түскен хат-хабарларды қабылдайды, оны қабылданған шешімге сәйкес факультеттің құрылымдық бөлімшелеріне немесе нақты орындаушыларға жұмыс процесінде пайдалану не жауаптар дайындау үшін береді.

 

Осуществляет работу по организационному обеспечению административно-распорядительной деятельности деканата. Принимает поступающую на рассмотрение декана корреспонденцию, передает её в соответствии с принятым решением в структурные подразделения факультета или конкретным исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 13.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 13:00.

More

Cleaning lady - Дирекция спортивного развития

Ставка: 0,50

Salary: 43 535 теңгеден бастап

Шаңды кетіруді, құрылғыларды, қабырғаларды, едендерді, терезе жақтаулары мен әйнектерді, жиһаздарды, кілем бұйымдарын қолмен сыпыруды және жууды жүзеге асырады. Урналарды қағаздан тазартады және оларды дезинфекциялық ерітінділермен жуады, қоқысты жинауды және оны белгіленген жерге шығаруды жүзеге асырады.

 

Осуществляет удаление пыли, подметание и мойку вручную приспособлений, стен, полов, оконных рам и стекол, мебели, ковровых изделий. Производит очистку урн от бумаги и промывает их дезинфицирующими растворами, осуществляет сбор мусора и вынос его в установленное место.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 13.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 13:00.

More

Worker on maintenance and repair of buildings and structures - Кампус № 1

Ставка: 1,00

Salary: 89 193 теңгеден бастап

Қарапайым құрылыс мүкәммалын дайындайды және жөндейді; күрделі ағаш ұсталық, жалпы Құрылыс және қалыптау жұмыстарын орындайды; ағашты электрлендірілген құралмен және қолмен өңдеуді орындайды; шканттар мен бұрандаларға арналған тесіктерді Қолмен пневматикалық құралмен бұрғылау, шканттарды қою.

 

Изготавливает и ремонтирует простой строительный инвентарь; Выполняет сложные плотничные, общестроительные и опалубочные работы; Выполняет обработку древесины электрифицированным инструментом и вручную; Сверление отверстий под шканты и шурупы ручным пневмоинструментом, постановка шкантов.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Person on duty - Кампус № 1

Ставка: 1,00

Salary: 86 184 теңгеден бастап

Белгіленген рұқсаттамалар бойынша студенттердің үйіне кіруді, тәуліктің бөлінген күндері мен уақытында келушілерді кіргізуді қамтамасыз етеді; студенттердің үйінде Қоғамдық меншіктің сақталуын қадағалайды, тұрғынға тиесілі емес заттарды тиісті рұқсатсыз шығаруға жол бермейді; мезгіл-мезгіл аралап, қосалқы шығу есіктеріндегі, шатырдағы және басқа да үй-жайлардағы бақылау құлыптарының жарамдылығын тексереді; кілттер мен олардың сақталуына жауап береді

 

Обеспечивает вход в Дом студентов по установленным пропускам, допуск посетителей в отведенные дни и время суток; Следит за сохранностью в Доме студентов общественной собственности, не допускает выноса без соответствующего разрешения вещей, не принадлежащих проживающим; Периодически совершает обходы, проверяет исправность контрольных замков на дверях запасных выходов, чердачных и других помещений; Выдает ключи и отвечает за их сохранность.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Guidance counselor (highest level of qualification) - Управление академической поддержки

Ставка: 1,00

Salary: 119 600 теңгеден бастап

Факультеттер үшін оқу жылына Академиялық күнтізбе жасайды. Элективті пәндер каталогтарының, Модульдер каталогтарының және мамандықтар бойынша оқу жоспарларының, кафедраларға пәндерді бекітудің, факультеттер кафедраларының ПОҚ дерекқорларын қалыптастырады және жаңартады. Факультеттер кафедраларының ПОҚ оқу жүктемесі мен сандық құрамының есебін жүргізеді; факультеттердің ПОҚ оқу жүктемесінің орындалуын ай сайын есепке алады және талдайды; ОӘК құжаттарының сапа менеджменті жүйесінің жұмыс оқу жоспарлары мен жоғары оқу орнының нормативтік құжаттарына сәйкестігіне сараптама жүргізеді.

 

Составляет академический календарь на учебный год для факультетов. Формирует и обновляет базы данных каталогов элективных дисциплин, каталогов модулей и учебных планов по специальностям, закреплении дисциплин за кафедрами, ППС кафедр факультетов. Ведет расчет учебной нагрузки и численного состава ППС кафедр факультетов; ежемесячный учет и анализ выполнения учебной нагрузки ППС факультетов; экспертизу документов УМК на соответствие рабочим учебным планам и вузовским нормативным документам системы менеджмента качества.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Yard-keeper - Дирекция спортивного развития

Ставка: 0,50

Salary: 43 092 теңгеден бастап

Өзіне бекітілген аумақты тазалайды. Аумақта орнатылған урналарды олар толған кезде (бірақ күніне кемінде екі рет) және оларды орнату орындарын тазалайды.

 

Производит уборку закрепленной за ним территории. Очищать установленные на территории урны по мере их заполнения (но не реже двух раз в день) и места их установки.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 13.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 13:00.

More

Fixer-painter - Ремонтный участок

Ставка: 1,00

Salary: 89 193 теңгеден бастап

Беттерді қарапайым немесе жақсартылған сылақпен жабу және сылақты жөндеу, сылақты күту. Беттерді үздіксіз тегістеу. Механикаландырылған құралмен беттерді кесу. Цемент, гипс және басқа негіздерде құрғақ құрылыс қоспаларынан ерітінділер дайындау.

 

Покрытие поверхностей простой или улучшенной штукатуркой и ремонт штукатурки, уход за штукатуркой.  Сплошное выравнивание поверхностей. Насечка поверхностей механизированным инструментом. Приготовление растворов из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Tractor driver - Гараж

Ставка: 1,00

Salary: 89 193 теңгеден бастап

Трактордың техникалық дұрыс жұмыс істеуін ұйымдастырады және қамтамасыз етеді; сұйық отынмен жұмыс істейтін әртүрлі жүйелердің тракторларын басқарады; трактордың техникалық жай-күйін бақылайды және жүзеге асырады; тексеруді ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, тракторға жанар-жағармай материалдарын құяды.

 

Организует и обеспечивает технически правильную эксплуатацию трактора; управляет тракторами различных систем, работающими на жидком топливе; осуществляет и контролирует техническое состояние трактора; организует и обеспечивает осмотр, заправляет трактор горючими и смазочными материалами.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Doctor - Здравпункты

Ставка: 1,00

Salary: 119 632 теңгеден бастап

Төтенше жағдайларда шұғыл медициналық көмек көрсетеді. Кесте бойынша амбулаториялық қабылдауды үнемі жүргізеді. Денсаулық сақтау пунктінде консультативтік қабылдау жүргізеді. "Дене шынықтыру"пәні бойынша денсаулық топтарына бөле отырып, 1 курс студенттеріне медициналық тексеру жүргізеді.

 

Оказывает неотложную медицинскую помощь в экстренных случаях. Регулярно проводит амбулаторный прием по графику. Ведет консультативный прием в здравпункте. Проводит медицинский осмотр студентов 1 курса с распределением на группы здоровья по дисциплине «Физическая культура».

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Electric fitter - Отдел обеспечения эксплуатации

Ставка: 1,00

Salary: 89 193 теңгеден бастап

Жабдықтарды уақтылы сапалы жөндеуді жүргізеді. Есепке алу аспаптарының жұмысын бақылайды және жұмыс режимі бұзылған жағдайларда басшылыққа дереу баяндайды. Электр қондырғыларының жұмыс жағдайларын зерттейді. Электр материалдарын, электр құралдарын, қорғаныс құралдары мен аспаптарын, сондай-ақ университет мүлкін пайдалану мен сақтауға ұқыпты қарайды.

 

Производит своевременный качественный ремонт оборудования. Контролирует работу приборов учета и в случаях нарушения режима работы немедленно докладывает руководству. Изучает условия работы электроустановок. Бережно относится к использованию и сохранности электроматериалов, электроинструмента, защитных средств и приборов, а также к имуществу университета.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

Қосымша әлеуметтік пакет, әңгімелесу кезіндегі шарттар.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Дополнительный социальный пакет, условия при собеседовании.

More

Secretary - Факультет гуманитарных и социальных наук

Ставка: 0,50

Salary: 49 200 теңгеден бастап

Деканаттың әкімшілік-өкімдік қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жүзеге асырады. Деканның қарауына келіп түскен хат-хабарларды қабылдайды, оны қабылданған шешімге сәйкес факультеттің құрылымдық бөлімшелеріне немесе нақты орындаушыларға жұмыс процесінде пайдалану не жауаптар дайындау үшін береді.

 

Осуществляет работу по организационному обеспечению административно-распорядительной деятельности деканата. Принимает поступающую на рассмотрение декана корреспонденцию, передает её в соответствии с принятым решением в структурные подразделения факультета или конкретным исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 13.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 13:00.

More

Master of Industrial Training - Кафедра "Механика и нефтегазовое дело"

Ставка: 0,50

Salary: 51 233 теңгеден бастап

Жабдықтарды, аспаптарды ақаусыз және таза ұстауды қамтамасыз ету; жабдықтар мен аспаптарға профилактикалық және ағымдағы жөндеу жүргізу; жабдықтарды монтаждауға басшылық жасау; оқу сабақтарын өткізу үшін зертханалардың жұмыс орындарын дайындау; Еңбек қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз ету, білім алушылардың озық еңбек әдістерін, заманауи техника мен өндіріс технологиясын игеруі.

 

Обеспечение содержания оборудования, приборов в исправности и чистоте; Проведение профилактического и текущего ремонта оборудования и приборов; Руководство монтажом оборудования; Подготовка рабочие места лабораторий для проведения учебных занятий; Обеспечение соблюдение безопасности труда, овладение обучающимися передовыми методами труда, современной техникой и технологией производства.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 13.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 13:00.

More

Master of Industrial Training - Кафедра "Биотехнология"

Ставка: 0,50

Salary: 51 23 теңгеден бастап

Жабдықтарды, аспаптарды ақаусыз және таза ұстауды қамтамасыз ету; жабдықтар мен аспаптарға профилактикалық және ағымдағы жөндеу жүргізу; жабдықтарды монтаждауға басшылық жасау; оқу сабақтарын өткізу үшін зертханалардың жұмыс орындарын дайындау; Еңбек қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз ету, білім алушылардың озық еңбек әдістерін, заманауи техника мен өндіріс технологиясын игеруі.

 

Обеспечение содержания оборудования, приборов в исправности и чистоте; Проведение профилактического и текущего ремонта оборудования и приборов; Руководство монтажом оборудования; Подготовка рабочие места лабораторий для проведения учебных занятий; Обеспечение соблюдение безопасности труда, овладение обучающимися передовыми методами труда, современной техникой и технологией производства.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 13.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 13:00.

More

Cleaning lady - Кампус № 3

Ставка: 1,00

Salary: 87 069 теңгеден бастап

Шаңды кетіруді, құрылғыларды, қабырғаларды, едендерді, терезе жақтаулары мен әйнектерді, жиһаздарды, кілем бұйымдарын қолмен сыпыруды және жууды жүзеге асырады. Урналарды қағаздан тазартады және оларды дезинфекциялық ерітінділермен жуады, қоқысты жинауды және оны белгіленген жерге шығаруды жүзеге асырады.

 

Осуществляет удаление пыли, подметание и мойку вручную приспособлений, стен, полов, оконных рам и стекол, мебели, ковровых изделий. Производит очистку урн от бумаги и промывает их дезинфицирующими растворами, осуществляет сбор мусора и вынос его в установленное место.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Cleaning lady junior service staff - Кампус № 3

Ставка: 0,50

Salary: 43 535 теңгеден бастап

Қоғамдық пайдалану орындарын күніне екі рет ылғалды тазалауды жүзеге асырады. Күн сайын қоқыс жәшіктерінен қоқыстарды жинап, шығарады және қоқыс дорбаларын ауыстырады. Әр үш күн сайын дымқыл шүберекпен шаңды кетіреді. Жуғыш заттардың, қорғаныс қолғаптарының және дәретхана қағазының болуын бақылайды және уақтылы тапсырыс береді.

 

Осуществляет влажную уборку мест общественного пользования два раза в день. Ежедневно собирает и выносит мусор из мусорных корзин и заменяет мешки для мусора. Каждые три дня производит удаление пыли при помощи влажной тряпки. Контролирует наличие и своевременно заказывает моющие средства, защитные перчатки и туалетную бумагу.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 13.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 13:00.

More

Woodman - Кампус № 3

Ставка: 1,00

Salary: 89 192 теңгеден бастап

Әр түрлі бұйымдар жасайды: білте тақтайшалар, еденкемерлер, маңдайшалар, терезе жақтаулары мен блоктары, ағаш блоктар, есіктер және басқа да бұйымдар ЖУ шебері қол қоймаған өтінімдер бойынша.

 

Изготавливает различные изделия: рейки, плинтуса, наличники, оконные рамы и блоки, деревянные блоки, двери и другие изделия по заявкам отписанных мастером РУ.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Guidance counselor (highest level of qualification) - Отдел маркетинга

Ставка: 1,00

Salary: 119 600 теңгеден бастап

Тауарлар мен қызметтерді жылжыту стратегиясын әзірлеуге қатысу; маркетингтік науқандарды ұйымдастыру, өткізу және тиімділігін талдау; жарнамалық-ақпараттық материалдарды әзірлеуге қатысу; ішкі және сыртқы маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу.

 

Участие в разработке стратегии продвижения товаров и услуг; организация, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний; участие в разработке рекламно-информационных материалов; организация и проведение внутренних и внешних маркетинговых исследований.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

Guidance counselor (highest level of qualification) - Факультет Foundation

Ставка: 0,50

Salary: 59 800 теңгеден бастап

Факультетке жүктелген функциялар мен міндеттердің, ректордың және басқа да құрылымдық бөлімшелердің бұйрықтары мен тапсырмаларының, Қамқоршылық, ғылыми кеңестердің, ректораттың шешімдерінің уақтылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді. Ағымдағы және қорытынды қызметті бақылауды жүзеге асырады. Факультет деканы мен университет басшылығына факультет қызметінің бағыттары бойынша жоспарлар мен есептерді уақтылы ұсынады.

 

Обеспечивает своевременное и качественное выполнение функций и задач, возложенных на факультет, приказов и поручений ректора и других структурных подразделений, решений Попечительского, Ученого советов, ректората. Осуществляет контроль текущей и итоговой деятельности. Своевременно представляет декану факультета и руководству университета планы и отчеты по направлениям деятельности факультета.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 13.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 13:00.

More

Technician - ОП "Faculty of Computer Science"

Ставка: 0,50

Salary: 49 300 теңгеден бастап

Әкімшілік-өкімдік қызметті ұйымдастырушылық қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жүзеге асырады. Аспаптарды монтаждауды, аппаратураны ретке келтіруді, аспаптардың, Мүкәммалдың әрекет ету сызбаларын жасауды және тексеруді, ұсақ жөндеу жүргізуді жүргізеді; жабдықтарды түгендеу мен паспорттауды жүргізуге қатысу; ҚР БҒМ нормативтік құжаттамаларының талаптарын қоғамның ішкі нормативтік құжаттамаларын және ҚР қолданыстағы заңнамасын сақтау.

 

Осуществляет работу по организационному обеспечению административно-распорядительной деятельности. Проводит монтаж приборов, наладку аппаратуры, составление и проверку схем действия приборов, инвентаря, проведение мелкого ремонта; принимать участие в проведении инвентаризации и паспортизации оборудования; Соблюдение требований нормативной документаций МОН РК внутренней нормативной документаций Общества и действующего законодательство РК.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 13.00-ге дейін.

 

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 13:00.

More

Tractor driver - Агробиологическая станция

Ставка: 1,00

Salary: 89 193 теңгеден бастап

Трактордың техникалық дұрыс жұмыс істеуін ұйымдастырады және қамтамасыз етеді; сұйық отынмен жұмыс істейтін әртүрлі жүйелердің тракторларын басқарады; трактордың техникалық жай-күйін бақылайды және жүзеге асырады; тексеруді ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, тракторға жанар-жағармай материалдарын құяды.

 

Организует и обеспечивает технически правильную эксплуатацию трактора; управляет тракторами различных систем, работающими на жидком топливе; осуществляет и контролирует техническое состояние трактора; организует и обеспечивает осмотр, заправляет трактор горючими и смазочными материалами.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More

- НПЦ истории и этнографии края им. Бекмаханова

Ставка: 1,00

Salary: 102 400 теңгеден бастап

Техникалық редактор ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді редакциялау әдістерін меңгеруге, кітаптарда және журналдарда жариялау үшін мәтінді техникалық тұрғыдан дұрыс белгілеп, дайындай білуге, суреттерді өңдеу және ресімдеу Ережелерін, баспа ерекшеліктерін толтырудың ерекшеліктері мен реттілігін білуге, техникалық редакциялаудың ерекшеліктерін, иллюстрацияларды полиграфиялық орындауға дайындауды білуге міндетті.

 

Технический редактор обязан владеть методами редактирования научной и методической литературы, уметь технически правильно разметить и подготовить текст для публикации в книгах и журналах, знать правила обработки и оформления изображений, особенности и последовательность заполнения издательской спецификации, знать особенности технического редактирования, подготовки иллюстраций к полиграфическому исполнению.

5 күндік жұмыс аптасы 9.00-ден 18.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін.

5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

More