Charter of S. Toraighyrov PSU in Kazakh language

Charter of S. Toraighyrov  PSU in Russian language

Changes in the Charter of S. Toraighyrov PSU, 2017

Changes in the Charter of S. Toraighyrov PSU, 2016

Order in Kazakh language, 2020

Order in Russian language, 2020

Changes in the Charter of NJSC "Toraighyrov  University" in Kazakh language, 2020

Changes in the Charter of NJSC "Toraighyrov  University" in Russian language, 2020

Charter of NJSC "Toraighyrov  University", 2020